Splošni pogoji poslovanja

Kontakt - centrala

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 14 00

info.si@timocom.com

1. Splošno

(1) Za vse dobave in storitve iz tega pogodbenega razmerja veljajo izključno sledeči pogoji. Naloge in pogoji uporabnika so neobvezujoči tudi takrat, če jim TIMOCOM izrecno ne nasprotuje.

(2) TIMOCOM si pridržuje pravico, da te pogoje spremeni ali dopolni ob koncu vsakega obračunskega obdobja. TIMOCOM uporabnika o spremembi obvesti z opozorilom na računskem obrazcu ali na platformi. Uporabnik se strinja s spremembo pogojev, če tem spremembam nemudoma, oziroma najkasneje v roku enega meseca ne ugovarja. V primeru brezpogojnega plačila računa se šteje, da je uporabnik privolil v spremembe.

(3) Pojasnila k pogodbi in dopolnitve ter spremembe pogodbe veljajo le v pisni obliki. Če se pogodbenici strinjata, da je tretja pravna oseba upravičena do uporabe programske opreme, podeli druga stranka temu uporabniku pooblastilo za prejemanje informacij TIMOCOMa.

(4) Če so v pogodbi navedene osebe (npr. uporabnik), opis velja za oba spola, ženski in moški.

2. Predmet pogodbe

(1) TIMOCOM daje uporabniku ob rednem plačilu pravico do uporabe uporabniške platforme (licence). Obseg licence je odvisen od individualnih dogovorov. TIMOCOM lahko uporabniku po lastni presoji omogoči dostop do te uporabniške platforme (platforme) s programsko opremo, ki jo je treba namestiti, s kombinacijo uporabniškega imena in gesla, ali z vmesnikom na obstoječi strojni in programski opremi uporabnika. Upravljanje te platforme je možno s pomočjo strežnikov, ki so priključeni na splet in so dosegljivi izključno prek spletne povezave.

Izvzet je čas, kadar strežniki, ki jih uporablja TIMOCOM, zaradi tehničnih ali drugih težav, na katere TIMOCOM ne more vplivati, niso dosegljivi, ali kadar TIMOCOM za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravlja zahtevana vzdrževalna dela na strežnikih, med katerimi lahko pride do neizogibnih motenj pri dostopu. TIMOCOM bo načrtovana vzdrževalna dela in posodobitve po možnosti opravljal pred 7.30 oz. po 18. uri ter cel dan ob koncu tedna (SEČ/SEPČ).

(2) Če TIMOCOM uporabniku omogoči dostop do platforme s pomočjo programske opreme, lahko to naredi po lastni presoji, npr. s spletno registracijo z uporabniškim imenom in geslom ali s ponudbo za prenos na domači spletni strani www.timocom.com, prek aplikacije App Store® podjetja Apple®, Google Play™ itd. Prenos in namestitev programske opreme nista del storitev podjetja TIMOCOM, temveč jih uporabnik izvede samostojno in na lastno odgovornost.

(3) Izbira, nabava ter uporaba zahtevane strojne in programske opreme ter podatkovna povezava poteka izključno s strani uporabnika in na njegovo lastno odgovornost.

(4) TIMOCOM si pridržuje pravico, da v okviru nadaljnjega razvoja in optimizacije svojih izdelkov na njih izvaja spremembe, če s tem ne omeji bistvenih lastnosti delovanja.

5) TIMOCOM lahko uporabniku prek platforme posreduje obvestila o ponudbah, prejetih sporočilih ali transakcijah. TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji število, čas prikazovanja in shranjevanje takšnih obvestil.

3. Pravica do uporabe

(1) S to pogodbo zagotovljena pravica do uporabe TIMOCOMove uporabniške platforme velja za individualno dogovorjeno število posameznih dostopov (TIMOCOM Accounts) podjetja uporabnika, za vsako podružnico, samostojno ali ne, in ni prenosljiva na tretjo osebo ali druge podružnice.

(2) Pravica do uporabe velja samo za vnos in iskanje specifičnih podatkov pri uradnem poslovanju. Vsi podatki morajo biti resnični in jih je treba na zahtevo predložiti podjetju TIMOCOM. Vsakršna uporaba podatkov v sledeče namene je prepovedana:
a) neželena sporočila, kot na primer vsiljena pošta, masovno povpraševanje, splošna reklama in splošne ponudbe;
b) nezakoniti nameni, nepravilni podatki, prevare ali zavajanje;
c) neupoštevanje pravic, kot na primer osebnih pravic, pravic intelektualne lastnine ali zasebnosti tretjih oseb;
d) ustvarjanje podatkovnih zbirk, še posebej takšnih, ki omogočajo izdelavo profila drugega uporabnika;
e) vnos programskih kod, ki vplivajo na funkcije končne naprave ali te programske opreme;
f) vsebine, ki TIMOCOM ali tretjo osebo, na primer drugega uporabnika, ovirajo, obremenjujejo ali mu škodijo, pozivanje k bojkotu, verižna pisma, zasledovanje, grožnje, žalitve, obrekovanje, diskriminacija, sovražne izjave, poslovna škoda, izjave seksualne narave, predstavitve brutalnosti, nasilja ali golote;
g) vsebine, ki kršijo veljavne predpise ali dobre navade ali do posredovanja katerih uporabnik ni upravičen.

(3) Podatki, ki jih platforma daje na razpolago, se lahko izvlečejo izključno z za to namenjenima funkcijama za izvoz ali tiskanje. Avtomatizacija uporabe platforme, bodisi z vmesnikom, tujo programsko opremo, boti, skripti ali drugimi orodji, ki niso v skladu s standardi običajnih brskalnikov, kot so npr. Chrome™, Firefox® ali Internet Explorer, je mogoča na podlagi pisnega soglasja podjetja TIMOCOM.
Za vse ponudbe podjetja TIMOCOM, ki za navedeno ceno jamčijo neomejeno uporabo, velja načelo pravične uporabe. S tem principom želi TIMOCOM vsem uporabnikom omogočiti pravično in kakovostno uporabo. Zaradi tega si TIMOCOM pridržuje pravico, da uporabi ustrezne ukrepe za omejitev pravice določenega uporabnika do uporabe, če ta z individualnim načinom uporabe bremeni vire podjetja TIMOCOMa na način, ki vpliva na pravično razdelitev razpoložljivih kapacitet strežnika, pasovne širine ali kapacitete shranjevanja. Takšne omejitve so lahko npr. omejitev števila povpraševanj ali transakcij na minuto glede na račun (Account), omejitev prostora za shranjevanje itd.

(4) TIMOCOM si pridržuje pravico, da prekine povezavo nekega uporabnika do uporabniške platforme in da izbriše podatke, če s tem prepreči ali prekine kršitev veljavne zakonodaje ali moralnih načel. Enako velja, če je obstoj programa, ene izmed aplikacij ali TIMOCOMove uporabniške platforme tehnično ogrožen s strani uporabnika.

(5) Če uporabnik ne upošteva pogodbenih obveznosti, predvsem obveznosti pod št. 3 (1) ali (2), št. 4 (1), št. 5 (2), (4) ali (5) ali št. 7 (2) ali (3), ali če zaradi drugačne kršitve pogodbe zamuja s plačilom po opominu, mu TIMOCOM ni dolžan nuditi uslug (»blokada«), pridržuje pa si pravico do vračila.

(6) Za vsak primer kršitve pogodbe pod številko 3 (1) ali (2) ali št. 5 (2), (4) ali (5) mora uporabnik plačati pogodbeno kazen v višini uporabnine za dvanajst mesecev. Uporabnik ima pravico, da dokaže manjšo škodo.

3a. Pravica do uporabe TC Profile®

(1) Platforma uporabniku, če je tako dogovorjeno, omogoča dostop do baze podatkov TC Profile®. S to bazo podatkov lahko uporabnik pregleduje razpoložljive podatke drugih podjetij.

(2) Uporabnik licence TC Truck&Cargo® ima možnost dodati podatke svojega podjetja v bazo podatkov in s tem omogoči, da lahko njegove podatke o podjetju vidijo tudi tretje osebe. Dostop do podrobnejših podatkov drugih podjetij je uporabniku omogočen šele po vnosu podatkov lastnega podjetja.

(3) Baza podatkov je namenjena uporabi v običajnem komercialnem obsegu pri rednem poslovanju. Kopiranje baze podatkov v celoti ali njenih bistvenih delov je prepovedano z Zakonom o avtorskih pravicah.

(4) Podatki morajo biti posodobljeni. Če TIMOCOM opazi nepopolnosti ali napake v navedbah uporabnika, sme TIMOCOM uporabnika o teh napakah obvestiti. Če uporabik svojih navedb ne popravi oz. dopolni v roku 7 dneh po prejemu informacij s strani TIMOCOMa, je s tem pooblastil, vendar ni zadolžil, podjetje TIMOCOM, da podatke v imenu uporabnika spremeni v skladu z uradnimi podatki, ki se nahajajo v trgovinskem ali obrtniškem registru.

(5) TIMOCOM si pridržuje pravico, da v primeru kršitve zgoraj omenjenih odstavkov (3) in (4), blokira podatke uporabnika ter uporabniku prepreči dostop do baze podatkov.

(6) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3b. Pravica do uporabe TC Truck&Cargo®

(1) Platforma uporabniku, če je tako dogovorjeno, omogoča vnos kapacitet tovornih vozil in ponudb tovora ter iskanje med ponujenimi kapacitetami tovornih vozil in tovorom za mednarodne cestne prevoze z aplikacijo TC Truck&Cargo®. Platforma dodatno omogoča ponujanje in vpogled v skladiščne kapacitete.

(2) Zastarele podatke je potrebno nemudoma izbrisati. Vnos mora biti popoln, v navadni pisavi brez dodatnih presledkov ali drugih znakov namenjenih poudarjanju in s pravilnimi podatki v za to namenjenih poljih za vnos. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vnose podatkov, ki ne ustrezajo tem kriterijem oz. določilom pod številko 3 v 2. odstavku, samodejno izbriše.

(3) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3c. Pogoji uporabe TC eMap®

(1) TC eMap® uporabniku, če je tako dogovorjeno, omogoča prenos podatkov za prikaz zemljevida in izračun poti na spletu. Vsi prikazi zemljevidov so - tako kot vsi zemljevidi - podvrženi nenehnim spremembam in nikoli niso popolna slika resničnega stanja. Zaradi tega TIMOCOM ni dolžan zagotoviti točnosti prikaza zemljevidov in drugih podatkov. TIMOCOMove dolžnosti so omejene na zagotavljanje, obdelavo in vizualizacijo podatkov za uporabnika.

(2) Podatki in informacije, ki so prikazani na TC eMap®, so odvisni od tretjih oseb. Zato si TIMOCOM pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru nepravilne in nepravočasne samooskrbe, razen če uporabnik dokaže TIMOCOMovo krivdo.

(3) TC eMap® lahko pri iskanju cilje razvrsti glede na navedena imena krajev ali poštne številke. Pri tem so možni rezultati iskanja kraji z drugačnimi ali večkrat navedenimi imeni. TIMOCOM ne zagotavlja, da bo program samodejno pravilno izbral kraj. Prav tako TIMOCOM ne jamči za pravilnost ali popolnost podobnih podatkov, kot so npr. poštne številke, imena ulic ali druge dodatne informacije. Zemljevidi so zaradi razvoja tehnike podvrženi nenehnim spremembam. Ne jamčimo za podatke in tudi ne za brezhibno delovanje ter kakovost zemljevidov.

(4) Podatki za zemljevide in drugi podobni podatki (satelitske slike, informacije o cestninah, omejitve prometa, POI točke itd.) so odvisni od dajalca licenc. Zemljevidi, podobni podatki in funkcije so avtorsko zaščiteni in so last podjetja TIMOCOM in/ali njihovih dajalcev licenc ter partnerjev in so zaščiteni z mednarodnimi pogodbami ter drugimi zakoni države, v kateri se uporabljajo. TIMOCOM uporabniku za osebno uporabo teh zemljevidov, ki so v izdelkih podjetja TIMOCOM, zagotavlja podlicenco, ki ni prenosljiva in ni izključna. Uporabnik ne sme kopirati, razčlenjevati, ekstrahirati in spreminjati zemljevidov ali iz teh zemljevidov izpeljevati novih izdelkov. Uporabnik kode vira, podatkov o viru ali strukture zemljevidov ne sme v celoti ali deloma uporabiti za izpeljavo in ne sme poskušati narediti izpeljave z rekonstrukcijo, razčlenjevanjem, dekompilacijo ali na drugačen način. Uporabnik izdelkov ne sme uporabiti za vodenje storitvenega podjetja ali v druge namene, ki vključujejo obdelavo zemljevidov s strani drugih oseb ali enot. Uporabniku ne pripadajo lastniške pravice, ki v celoti ostajajo v lasti dajalcev licenc. Oznak za avtorske pravice, navedbo vira in lastniških pravic v ali na zemljevidih ni dovoljeno spreminjati, prikrivati ali odstraniti.

(5) Če tretji dobavitelji povišajo cene, ki so obstajale ob sklenitvi pogodbe, si TIMOCOM pridržuje pravico, da uporabniku temu primerno poviša cene, ki zadevajo plačljive licence. Višja cena začne veljati dva tedna pred prvim dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila. Če TIMOCOM ceno za uporabo TC eMap® v roku enega leta poviša za več kot 10 %, ima uporabnik pravico, da v dveh tednih po prejemu obvestila o povišanju cene poda izredno odpoved pogodbe.

(6) TIMOCOM si pridržuje pravico, da prikaz zemljevidov in podatkov po lastni presoji kadarkoli spremeni, razširi, izbriše in prekategorizira, vključno z možnostmi in specifikacijami za prikaz zemljevidov ter dodatnih funkcij, ki se navezujejo na uporabo zemljevidov. TIMOCOM ni dolžan zagotoviti ali opraviti vzdrževalnih del, odpravljati napak, korekcij (Patch), posodobitev (Updates) ali izboljšav (Upgrades).

(7) Dodatno veljajo ti pogoji za končnega uporabnika (Pogoji storitve podjetja HERE)

(8) Pogodbeno razmerje glede plačljive licence se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom Pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3d. Pravica do uporabe telematske funkcije

(1) Če je tako dogovorjeno, platforma uporabniku zagotavlja dostop do telematske funkcije, s katero lahko obstoječe radijske ali satelitske podatke o svojih vozilih, npr. podatke o lokaciji sistema Global Positioning Systems (GPS), z obstoječih sledilnih naprav ali podatkov iz senzorjev drugih sistemov vozila prenese (Upload) na platformo podjetja TIMOCOM in jih prikazuje, sebi neomejeno, drugim uporabnikom platforme (Viewer) pa v okviru z rokom določenega omogočenega dostopa. Prav tako platforma uporabniku (Viewer) omogoča tudi prikaz podatkov telematskih sistemov v vozilih drugih uporabnikov, če mu le-ti omogočijo dostop. Za prikaz teh podatkov je obvezna pogodba dobavitelja s ponudnikom telematskih storitev za prenos in licenca za aplikacijo TC eMap® ali podobno ustrezno orodje za prikaz zemljevidov, ki ga podpira vmesnik podjetja TIMOCOM (GPS-Share).

(2) Uporabnik se zavezuje, da če je drugemu uporabniku (Viewer) dovolil prikaz podatkov telematskega sistema svojega vozila, bodo ti podatki v dogovorjenem času v skladu z razvojem tehnologije vedno na razpolago. Uporabnik je odgovoren za to, da sam pravočasno posreduje pravilne podatke podjetju TIMOCOM.

(3) Uporaba in obdelava podatkov s telematskih sistemov v tujih vozilih, ki jih uporabnik nima trajno v najemu ali izposoji, je prepovedana, če ni izvršena v okviru dogovorjenega omogočenega dostopa med dvema uporabnikoma programske opreme, kot je opisano v prvem odstavku. Še posebej je uporabniku prepovedan prenos podatkov iz telematskih sistemov podizvajalcev, ki redno oz. trajno delajo za uporabnika. V primeru kršitve tega odstavka je TIMOCOM upravičen, da blokira podatke zadevnega telematskega sistema.

(4) Uporabnik se zavezuje, da bo funkcijo uporabljal v skladu z varstvom podatkov. Uporabnik se zavezuje, da bo pri pridobivanju, obdelavi in uporabi podatkov s pomočjo funkcije upošteval vsa veljavna zakonska določila v zvezi z varstvom podatkov. Predvsem telematski podatki so namenjeni izključno koordinaciji pripravljenosti vozil oz. telematskih sistemov v okviru storitve. Označevanje vklopljenih telematskih sistemov v okviru storitve z imeni resničnih oseb (npr. imeni voznikov) ni dovoljeno.

(5) Uporabnik soglaša, da TIMOCOM pridobiva, obdeluje in uporablja podatke (predvsem podatke o lokaciji), ki so obdelani s pomočjo platforme. Uporabnik lahko svoje soglasje za pridobitev, obdelavo, shranjevanje in uporabo telematskih podatkov pridobljenih s pomočjo funkcije kadarkoli prekliče vnaprej. Preklic ne vpliva na sestavo pogodbe in obvezno plačilo uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da TIMOCOM zaradi posledic takšnega preklica morda ne bo več mogel omogočiti uporabe telematske funkcije.
a) Uporabnik vse osebe, ki imajo telematski sistem pred začetkom uporabe obvesti o dodeljenem soglasju, da lahko TIMOCOM obdeluje podatke, o vrsti obdelanih podatkov, o namenu in trajanju obdelave, o podjetjih, ki so udeležena pri obdelavi podatkov, in o možnosti preklica prenosa podatkov. br> b) Če je po zakonu potrebno soglasje osebe, ki ima telematski sistem, mora uporabnik zagotoviti, da je soglasje ali alternativna oblika v skladu z zakonom (npr. dogovor o delovanju) predložena v pisni obliki. Uporabnik mora ustrezna dokazila hraniti še dve leti po preteku pogodbe in podjetju TIMOCOM na zahtevo posredovati izvirnike.

(6) Uporabnik (Viewer) se zavezuje, da bo funkcijo uporabljal v skladu z varstvom podatkov. Uporabnik (Viewer) se zavezuje, da bo pri poizvedovanju, obdelavi in uporabi podatkov s pomočjo programske opreme upošteval vsa veljavna zakonska določila v zvezi z varstvom podatkov. Predvsem telematski podatki so namenjeni izključno koordinaciji pripravljenosti vozil oz. telematskih sistemov v okviru storitve. Vsakršna uporaba podatkov v druge namene je prepovedana.

(7) Če uporabnik (Viewer) ravna v nasprotju z zakonskimi določil o varstvu podatkov, predvsem v nasprotju s 4., 5. in 6. odstavkom, je TIMOCOM upravičen do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka. Uporabnik (Viewer) podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki so posledica neupoštevanja določil o varstvu podatkov ali v povezavi s tem s strani uporabnika (Viewer), predvsem iz 4., 5., oz. 6. odstavka.

(8) Plačljivo pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s TIMOCOMovim podpisom licenčne pogodbe in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3e. Pogoji uporabe TC eBid®

(1) Platforma omogoča uporabniku, če je tako dogovorjeno, dostop do aplikacije TC eBid®, s katero lahko izbrani ciljni skupini posreduje razpis naročil (razpisnik) za nepreklicna naročila, oz. ponudbe za določen razpis naročil (ponudnik) s transportnega in logističnega področja. Aplikacija uporabniku omogoča, da ponudbe opiše, zbira z namenom priprave na sklenitev pogodbe na lastno odgovornost, obdeluje in posreduje.

(2) Za razpisnika začne pravica do uporabe veljati po plačilu prvega Timocomovega računa ali če mu dostop do aplikacije dovoli TIMOCOM.

(3) Razpis ni obvezujoča ponudba, ampak poziv za oddajo ponudb in ne zavezuje k sklepanju pogodbe. Razpisnik je seznanjen, da se ponudba cene vsakokrat nanaša izključno na storitev, ki jo je ponudil. Veljavno pogodbo je mogoče skleniti šele po soglasni izjavi ponudnika tovora in ponudnika.

(4) Ponudnika njegova oddana ponudba zavezuje mesec dni po preteku veljavnosti razpisa.

(5) TIMOCOM si pridržuje pravico, da preveri zakonitost, popolnost in pravilnost razpisov, kakor tudi ponudb ponudnikov v največ 2 delovnih dneh po njihovem vnosu. Ponudba velja za nezakonito, če ni v skladu z veljavno zakonodajo ali uradnimi prepovedmi, varstvom pravic tretjih oseb ali moralnimi načeli. Ponudba velja za nepopolno, če manjkajo bistveni deli pogodbe ali nujne informacije, kot na primer informacije o zahtevanih dovoljenjih ali licencah za izvajanje. Ponudba velja za nepravilno, če na primer prevladuje reklamni značaj ali se nanaša na en sam prevoz.

(6) Če TIMOCOM ugotovi, četudi šele naknadno, da se razpisnik ali ponudnik ne drži 5. odstavka, ima TIMOCOM pravico, da ponudbo izbriše iz aplikacije, da jo ukine ali je sploh ne objavi, obdrži pa pravico do protistoritve.

(7) TIMOCOM si pridržuje pravico, da v aplikaciji objavi samo ponudbe razpisnika, ki je dosegel najmanj povprečno bonitetno oceno s strani priznane bonitetne agencije in za katerega niso poznane okoliščine, ki bi konkretno ogrozile finančni potek ponudb. Povprečna bonitetna ocena je na primer indeksna vrednost, večja od 300, ki jo oceni podjetje Creditreform iz Nemčije, ocena „B“, ki jo oceni podjetje Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ali ocena „R“, ki jo oceni podjetje Coface AG v Evropi. Če se vrednost bonitetne ocene ali njenega ekvivalenta med trajanjem razpisa zniža, ali če je TIMOCOM seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko ogrozile kasnejše plačilo razpisanih ponudb, lahko TIMOCOM ob prejemu informacije o slabši oceni ponudbo ukine ali suspendira, dokler se zmanjšana boniteta ne izboljša.

(8) TIMOCOM ima pravico, da za posredovane ponudbe za razpis ali analizo razpisa korak za korakom zahteva, da ustrezajo TIMOCOMovim zahtevam.

(9) Za vprašanja potencialnih ponudnikov o konkretnem razpisu je na voljo posebno polje. TIMOCOM si pridržuje pravico, da rok razpisa podaljša za toliko časa, dokler ne dobi odgovora na vprašanje, če ga ne dobi v roku enega delovnega dne. TIMOCOM si pridržuje pravico, da izbriše takšne vnose, ki ovirajo uporabo drugih uporabnikov, če na primer
- ne služijo pojasnitvi vprašanj glede konkretnih razpisov,
- so oglaševalske narave ali
- bi lahko diskreditirali druge udeležence.

(10) Za vse informacije in ponudbe uporabnika v okviru razpisa, ki jih TIMOCOM prek aplikacije objavi ali posreduje, je odgovoren izključno zadevni uporabnik. TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za te informacije ali izpolnitev pogodb, ali pogodb o nerazkritju, sklenjenih na njihovi podlagi, in sam s tem ne postane pogodbeni partner. TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za informacije in sposobnost ponudnika, zlasti, ko je slednji povabljen na prošnjo razpisnika.

(11) TIMOCOM si pridržuje pravico, da ponudbe ponudnikov izbriše ali jih ne posreduje naprej, če je seznanjen z dejstvi, ki konkretno zmanjšujejo sposobnost ponudnika, npr. če mu je zakonsko ali uradno prepovedano, da sam izvaja razpisano storitev. TIMOCOM lahko tudi izbriše ponudbe, ali jih ne posreduje naprej, ki niso objavljene v lastnem imenu in za lasten račun.

(12) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank. Alternativno je pogodbeno razmerje lahko utemljeno z enostranskim sprejemom in se samodejno prekine ob koncu razpisa, brez posebne odpovedi. Pravica do uporabe za ponudnika, ki ga je razpisnik povabil na razpis, se konča z rokom razpisa, brez posebne odpovedi, sicer pa s pravico do uporabe iz obstoječe pogodbe o licenci.

(13) TIMOCOM si pridržuje pravico, da poveča pristojbino za uporabo, če Evropska komisija  (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) ugotovi zvišanje indeksa cen življenjskih potrebščin v EU (HICP) v skladu z Uredbo Komisije št. 1921/2001, osnova 2005 = 100 točk v primerjavi z veljavnim indeksom ob sklenitvi pogodbe, v enakem (procentualno preračunanem) razmerju; TIMOCOM za spremembo cene ne potrebuje posebne razlage. Odločilna bo vsekakor sprememba v mesecu oktobru, ki jo bo posredovala Evropska komisija. Sprememba začne veljati prvega januarja naslednje leto. V primeru znižanja indeksa cen življenjskih potrebščin se bo ob veljavnosti prvega januarja naslednje leto samodejno znižala tudi pristojbina za uporabo v enakem (procentualno preračunanem) razmerju. Trenutna cena velja nespremenjena eno koledarsko leto. Določilo velja eno leto.

3f. Pogoji uporabe borze skladišč

(1) Platforma uporabniku omogoča, če je tako dogovorjeno, ponujanje skladiščnih kapacitet in vpogled v ponujene skladiščne kapacitete. Objava ponudb se lahko izvede prek platforme kot tudi prek javno dostopne spletne strani podjetja TIMOCOM ter spletne strani www.portatio.com.

(2) Zastarele podatke je potrebno nemudoma izbrisati. Vnos mora biti popoln, v navadni pisavi brez dodatnih presledkov ali drugih znakov namenjenih poudarjanju in s pravilnimi podatki v za to namenjenih poljih za vnos. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vnose podatkov, ki ne ustrezajo tem kriterijem oz. določilom pod številko 3 v 2. odstavku, samodejno izbriše.

(3) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3g. Pravica do uporabe funkcije sporočanja

(1) Funkcija sporočanja uporabniku omogoča, če je tako dogovorjeno, da drugemu uporabniku znotraj uporabniške platforme, ki je prijavljen na to funkcijo, pošilja sporočila.

(2) Ta funkcija ni nadomestek za običajna javna komunikacijska sredstva in še posebej ni primerna za posredovanje nujnih klicev ali podobnih alarmov pristojnim ustanovam ali upravnim organom.

(3) Za uporabo je treba ustvariti in vzdrževati uporabniški profil. Z nastavitvijo funkcije sporočanja je lahko uporabnik na uporabniški platformi prikazan, kot da je pripravljen za sprejem sporočil. Za vsebino poslanih sporočil je odgovoren izključno registrirani uporabnik. Poslana sporočila uporabnikov ne predstavljajo nikakršnega mnenja podjetja TIMOCOM, niti se podjetje TIMOCOM z njimi ne strinja ali jih ima za svoja.

(4) TIMOCOM pri ustvarjanju in uporabi funkcije sporočanja pridobiva, shranjuje in uporablja osebne in tehnične podatke uporabnika, sporočila in informacije, do katerih uporabnik v profilu sam omogoči dostop tretjim osebam. TIMOCOM bo te podatke uporabljal za naslednje namene:
- preverjanje identitete uporabnikov,
- zagotavljanje in vzdrževanje dogovorjenih storitev,
- zagotavljanje skladnosti s temi pogoji uporabe,
- izvedbo transakcij na željo uporabnika,
- izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali na uradnih ali sodnih odredb.

(5) TIMOCOM ne jamči, da bo sporočilo doseglo svoj cilj. Prav tako ne jamči, da je oseba, ki je navedena kot pošiljatelj ali prejemnik sporočila, dejansko tista oseba, ki sporočilo pošilja ali sprejme.

(6) TIMOCOM si pridržuje pravico, ampak k temu ni zavezan, da z upoštevanjem tajnosti komunikacijskih sporočil preveri sporočilo uporabnika in v primeru kršitve 3. točke (2) teh pogojev takšna sporočila blokira ali onemogoči podatke uporabnika ali dostop uporabnika do funkcije sporočanja.

(7) Uporabnik se z uporabo funkcije sporočanja strinja, da lahko podjetje TIMOCOM sporočilo, ki ga uporabnik pošlje s funkcijo sporočanja, v skladu z upoštevanjem tajnosti komunikacijskih sporočil hrani na strežniku najmanj 3 mesece za posredovanje izbranemu uporabniku in mu omogoči prikaz sporočila. TIMOCOM obdrži sporočilo za uporabnika na strežniku toliko časa, dokler sporočilo ni izbrisano na željo vseh uporabnikov, ki sodelujejo v komunikaciji, ali ko je poteklo najmanj 3 mesece po nastanku in pošiljanju sporočila, razen če ni zakonsko, sodno ali uradno drugače določeno, dovoljeno ali razvrščeno. Po preteku najkrajšega časa shranjevanja mora uporabnik računati na to, da bo sporočilo brez napovedi izbrisano.

(8) Upoštevanje morebitnih dolžnosti shranjevanja v zvezi s sporočili je obvezno za uporabnika. Uporabnik ima na razpolago funkcijo tiskanja, da omogoči ločeno shranjevanje.

(9) Uporabnik se zavezuje uporabljati funkcijo sporočanja v skladu z varstvom podatkov. Uporabnik se zavezuje, da bo pri poizvedovanju, obdelavi in uporabi podatkov s pomočjo funkcije sporočanja upošteval vsa veljavna zakonska določila v zvezi z varstvom podatkov. Vsakršna uporaba podatkov v druge namene je prepovedana. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki so posledica neupoštevanja določil o varstvu podatkov ali v povezavi s tem.

(10) Uporabnik lahko svoje soglasje za pridobitev, obdelavo, shranjevanje in uporabo podatkov pridobljenih s pomočjo funkcije sporočanja kadarkoli prekliče vnaprej. Preklic ne vpliva na sestavo pogodbe in obvezno plačilo uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da TIMOCOM zaradi posledic takšnega preklica morda ne bo več mogel omogočiti nadaljnje uporabe funkcije sporočanja.

(11) Plačljivo pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s TIMOCOMovim podpisom licenčne pogodbe in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3h. Pravica do uporabe TC Connect

(1) TC Connect uporabniku omogoča, če je tako dogovorjeno, povezavo med sistemsko programsko opremo uporabnika, ki omogoča upravljanje prevozov (v nadaljevanju: SUP), in platformo. TC Connect ima pri tem funkcijo vmesnika, s pomočjo katerega se lahko izmenjujejo podatki med SUP uporabnika in platformo.

(2) Ne vsebuje grafičnega prikaznega okna. Za prikaz vsebine platforme se lahko zahteva sklenitev dodatne licence.

(3) Povezava obstoječega SUP uporabnika s tem vmesnikom in posledično s platformo je na lastno odgovornost uporabnika. TIMOCOM lahko uporabniku nudi podporo s pripravo tehničnega opisa vmesnika. Tehnični opis izdelka ni del te pogodbe. Ne jamčimo, da je tehnični opis izdelka uporaben brez tehničnega znanja o vmesnikih.

(4) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom licenčne pogodbe in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3i. Pravica do uporabe storitve »Upravljanje z dokumenti«

(1) Platforma uporabniku, če je tako dogovorjeno, omogoča dostop do storitve »Upravljanje z dokumenti (DMS)«, s katero lahko svoje dokumente prenese na TIMOCOMovo platformo in s tem drugim uporabnikom platforme omogoči vpogled v njih. TIMOCOM si pridržuje pravico do omejitve storitve glede na format, obseg in količino dokumentov.

(2) Dokumenti, ki jih uporabnik prenese se v šifrirani obliki shranijo v EU. Pooblaščeni uporabnik si podatke lahko ogleda tako, da jih prenese, pri čemer ostajajo v lasti uporabnika, ki je objavil dokumente. Uporabnik, ki objavlja dokumente, soglaša, da TIMOCOM pridobiva, obdeluje in uporablja podatke, ki so ustvarjeni s pomočjo storitve DMS.

(3) Tehnologije in funkcije storitve DMS so avtorsko zaščitene in so last podjetja TIMOCOM ter njihovih dajalcev licenc in so zaščitene z mednarodnimi pogodbami ter drugimi zakoni države, v kateri se uporabljajo.

(4) Podjetje TIMOCOM je brez obveznosti do uporabnika, če pomnilnik ni razpoložljiv zaradi tretjega dajalca licenc ali zaradi okoliščin, na katere TIMOCOM ne more vplivati in se ne nanašajo na točko 2 v 1. odstavku teh pogojev. Uporabnik je o takšnih izpadih nemudoma obveščen in je v tem obdobju oproščen nadomestila.

(5) Uporabnik je sam odgovoren za uporabo svojih podatkov za dostop do storitve DMS, preprečiti mora vsako zlorabo dostopa in vsak poskus nepooblaščenega ali s pomočjo tretje osebe izvedenega pridobivanja informacij ali posega v sistem platforme. V takih primerih nosi nastale stroške, vključno z vsemi stroški, ki so za podjetje TIMOCOM nastali s preverjanjem opreme in/ali so privedli do takšnih pomanjkljivosti in motenj, za katere odgovarja uporabnik. Uporabnik mora podjetje TIMOCOM nemudoma obvestiti o možnosti dostopa nepooblaščenih tretjih oseb do izdelkov ali o ostalih njemu znanih ali domnevnih kršitvah varstva podatkov in za podjetje TIMOCOM nemudoma in brezplačno opraviti vse ostale koristne storitve, še posebej, če to od njega zahteva podjetje TIMOCOM in zahtevani ukrepi ne presegajo ustreznih stroškov.

(6) Preden uporabnik prenese dokumente, mora zagotoviti, da njihova vsebina ni škodljiva, in sicer z uporabo najsodobnejšega protivirusnega programa preveriti, ali gre za škodljivo programsko opremo.

(7) Uporabnik lahko svoje soglasje, da podjetje TIMOCOM pridobiva, obdeluje, shranjuje in uporablja podatke, pridobljene s pomočjo storitve DMS, kadarkoli prekliče vnaprej. Preklic ne vpliva na sestavo pogodbe in obvezno plačilo uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da podjetje TIMOCOM zaradi posledic takšnega preklica morda ne bo več moglo omogočiti nadaljnje uporabe storitve DMS.

(8) Uporabnik je odgovoren za pravilno ravnanje z dokumenti in se zavezuje, da bo upošteval vsa veljavna zakonska določila v zvezi z varstvom podatkov.

(9) Če ravna v nasprotju z zakonskimi določili o varstvu podatkov, predvsem v nasprotju s prejšnjim, 8. odstavkom, je podjetje TIMOCOM upravičeno do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki so posledica neupoštevanja določil o varstvu podatkov, pogodbenih določil ali drugih zakonskih določil, ali so nastale v zvezi s tem.

(10) Storitev DMS ni nadomestilo za elektronski podatkovni arhiv; podjetje TIMOCOM ne omogoča revizijsko varne, časovno neomejene hrambe dokumentov. Uporabnik je dolžan upoštevati morebitne obveznosti shranjevanja v zvezi s sporočili. Po preteku pravice do uporabe mora uporabnik računati na to, da bodo dokumenti, ki jih je prenesel na platformo, brez napovedi izbrisani.

(11) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3j. Pravica do uporabe »GPS-Share«

(1) Funkcija »GPS-Share« uporabniku omogoča (če je tako dogovorjeno) povezavo med programsko opremo uporabnika in platformo. Funkcija »GPS-Share« deluje kot vmesnik, s pomočjo katerega se lahko izmenjujejo podatki med programsko opremo in platformo. Določila Zakona o varstvu podatkov telematske funkcije za TC eMap® (odstavki 3-7) se nanašajo na ustrezno uporabo telematskih podatkov.

(2) Ne vsebuje grafičnega prikaznega okna. Za prikaz vsebine platforme se lahko zahteva sklenitev dodatne licence.

(3) Povezava obstoječe programske opreme uporabnika s tem vmesnikom in posledično s platformo je na lastno odgovornost uporabnika. TIMOCOM lahko uporabniku nudi podporo s pripravo tehničnega opisa vmesnika. Tehnični opis izdelka ni del te pogodbe. Ne jamčimo, da je tehnični opis izdelka uporaben brez tehničnega znanja o vmesnikih.

(4) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom licenčne pogodbe in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3k. Pogoji uporabe TC Transport Order®

(1) Platforma uporabniku, če je tako dogovorjeno, z aplikacijo TC Transport Order® omogoča nalaganje, obdelavo, posredovanje in prikaz izjav ter dokumentov za dokumentacijo in pomoč pri sklepanju prevozniške pogodbe z drugo pogodbeno stranko. V ta namen lahko uporabnik na platformi ustvari obrazce, jih obdeluje, komentira izjave in jih shranjuje. TIMOCOM lahko uporabniku omogoči vpogled v dosedanje transakcije.

(2) Druge pogodbene stranke so lahko uporabniki platforme in tudi tretje osebe, ki jih je ponudnik tovora izbral sam. Takšna tretja oseba s posredovanjem dokumentov ali izjav ne pridobi pravice do uporabe platforme.

(3) Na obrazcih so lahko določeni podatki zaradi tehničnih razlogov pripravljeni že vnaprej. Prednastavitev ni priporočilo podjetja TIMOCOM. Uporabnik te podatke po potrebi prilagodi na lastno odgovornost. Individualna nastavitev jezika uporabnika na platformi lahko vpliva na naslove in opise znotraj obrazca in se zaradi tega razlikujejo med pošiljateljem in prejemnikom. Naslovi in opisi v obrazcih ter njihovi prevodi so namenjeni predvsem uporabniku in so neobvezujoči predlogi podjetja TIMOCOM. Uporabniki se bodo za postavitev takšnih pojmov v naslove in opise obrazcev odločili sami. Kot prednastavitev za dokument, ki je označen kot »obvezujoče«, služi nastavitev jezika tiste osebe, ki je ustvarila obrazec.

(4) Uporabnik je seznanjen, da oddaja soglasnih izjav, ki se nanašajo na bistvene elemente prevoza znotraj te aplikacije, vodi k sklepanju veljavne pogodbe med sodelujočimi s potrjenimi pravicami in dolžnostmi.

(5) TIMOCOM lahko uporabnikom pomaga pri upoštevanju dolžnosti shranjevanja. V ta namen lahko TIMOCOM podatke, ki so del transakcij, pridobiva, shranjuje in obdeluje do 10 poslovnih let. Odgovornost za upoštevanje možnih dolžnosti shranjevanja nosi uporabnik. TIMOCOM ponuja funkcijo izvoza podatkov, da uporabniku omogoči ločeno shranjevanje. TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji prostor shranjevanja za shranjevanje transakcij v skladu z načelom pravične uporabe v poglavju 3.3 teh pogojev, poleg tega tudi potrebnega prostora shranjevanja po posebnem dogovoru. Če uporabnik zahteva dostop do, oz. izdajo teh shranjenih podatkov po pretečeni pogodbi o uporabi, ima Timocom pravico, da ta dostop omogoči oz. izda šele po poravnavi temu namenjenega nadomestila, kakor tudi morebitnih še odprtih terjatev iz te licenčne pogodbe.

(6) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3l. Pravica do uporabe »povpraševanja po prevozu«

(1) Platforma omogoča uporabniku, če je tako dogovorjeno, dostop do funkcije »povpraševanje po prevozu«, s katero lahko izbrani ciljni skupini posreduje posamezna naročila za tovor (ponudniki tovora) oz. ceno za ponudbo (ponudnik). Funkcija uporabniku omogoča, da opiše posamezna naročila za tovor, jih obdeluje in posreduje ponudbe in cene zanje.

(2) V ciljno skupino sodijo uporabniki platforme in tretje osebe, ki jih je ponudnik tovora izbral sam.

(3) TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji izbiro ponudnikov za ponudbo posameznega naročila tovora. Prav tako si pridržuje pravico, da omeji čas med ponudbo in načrtovanim terminom dobave.

(4) Ponudba tovora ni obvezujoča ponudba, ampak poziv za oddajo ponudb in ne zavezuje k sklepanju pogodbe. Ponudnik tovora je seznanjen, da se ponudba cene vsakokrat nanaša izključno na storitev, ki jo je ponudil. Veljavno pogodbo je mogoče skleniti šele po soglasni izjavi ponudnika tovora in ponudnika.

(5) Zastarele podatke je treba nemudoma izbrisati. Vnos mora biti popoln, v navadni pisavi brez dodatnih presledkov ali drugih znakov namenjenih poudarjanju in s pravilnimi podatki v za to namenjenih poljih za vnos. TIMOCOM si pridržuje pravico, da navedbe podatkov, ki ne ustrezajo kriterijem oz. določilom pod številko 3 v 2. odstavku, samodejno izbriše brez opozorila.

(6) Pogodbeno razmerje se začne s pisnim sprejemom ali s podpisom pogodbe o licenci in se lahko obojestransko prekine brez navedbe razloga v roku 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank. Pravica do uporabe za ponudnika, ki ga je ponudnik tovora povabil k ponudbi, se konča z dodelitvijo dodatka enemu izmed ponudnikov, brez posebne odpovedi, sicer pa s pravico do uporabe iz obstoječe pogodbe o licenci.

4. Plačilo za uporabo

(1) Plačilo za uporabo vedno zapade vnaprej na začetku obdobja uporabe in ga je TIMOCOMu potrebno poravnati najkasneje do tretjega delovnega dne vsakega obdobja. Računi za dodatne storitve s strani TIMOCOMa zapadejo takoj. Stroške plačila v celoti nosi uporabnik, z izjemo pri SEPA-plačilih, ki so zakonsko predpisana.

(2) Pravica uporabnika do obračuna ali zadržna pravica njegovih storitev zaradi nasprotnih zahtevkov je izključena, razen če gre za nesporne ali pravnomočne protiterjatve.

(3) V primeru da je TIMOCOM uporabniku odobril popust zaradi predplačila uporabnine po licenci za neko določeno obračunsko obdobje, in da stranka odpove Pogodbo pred pretekom tega obdobja, potem se ta rabat za to Pogodbo ali ta pogodbeni del povratno razveljavi. Enako velja, če se izvrši odpoved s strani TIMOCOMa iz pomembnega razloga.

(4) TIMOCOM je upravičen ceno dogovorjenih licenc letno primerno zvišati, v kolikor za konkretno časovno obdobje ni bila izrecno sporazumno zajamčena cena. TIMOCOM bo objavil zvišanje cene v roku najmanj štirih tednov pred spremembo v pisni obliki. Če znaša zvišanje cene več kot 5% v razmerju z istim koledarskim obdobjem v preteklem letu, ima stranka pravico do posebnega odpovednega roka 14 dni od začetka veljavnosti povišanja cene. V primeru izteka nekega rabata ali preteka nekega časovno omejenega posebnega dogovora ta klavzula v tem smislu povišanja cene ne velja. Kolikor se TIMOCOM, enkrat ali večkrat, ne posluži pravice do povišanja cene, ni možna odpoved po tej pravici kot taki. Predplačilo ne daje garancije cene za vnaprej plačano obdobje.

5. Enako obravnavanje, podlicence, pravno varstvo, varovanje podatkov

(1) Program uporabniku omogoča dostop do uporabniške platforme skupaj z ostalimi uporabniki brez dajanja prednosti pred drugimi uporabniki.

(2) Ta pogodba o licenci ne daje pravice za dodeljevanje podlicenc ali posredovanje s pomočjo programa pridobljenih podatkov ali možnost uporabe s strani tretjih oseb, še posebno ne za uporabo programa za lastno elektronsko obdelavo lastniških pravic. Program in njegov kod vira informacij sta avtorsko zaščitena. Program ostaja v lasti TIMOCOMa. Programska oprema morda vsebuje kode, ki so intelektualna lastnina tretjih oseb, poleg opozarjanja na to tudi s povezavo. Te kode so na podlagi licenčnih pogodb ali določil zadevne tretje osebe licencirane za uporabnika. Uporabnik sprejema veljavnost teh licenčnih pogodb ali določil.

(3) Uporabnik mora TIMOCOMu prijaviti vsako njemu poznano uporabo s strani tretje osebe, ki ni v skladu s pravili uporabe po tej pogodbi ali nagovarjanje tretje osebe proti njegovi uporabi ali proti TIMOCOMu, da je možen čim hitrejši zagovor.

(4) Uporabnik nima pravice do stalnega programsko tehničnega svetovanja, do naknadne nadgradnje ali drugih nosilcev podatkov, zlasti nima pravice do koda vira informacij, programske opreme ne sme poslabšati, razstavljati ali spremeniti. Uporabniku je prepovedana uporaba licenčnega programa za programsko tehnično nadgradnjo, spreminjanje verzije ali za izdelovanje kopij v korist tretje osebe, kot tudi drugim uporabnikom. Za vsako drugačno uporabo, bodisi je to uporaba kopij, paralelna ali izmenična uporaba na različnih računalnikih ali v korist različnih obratov in/ali podružnic, je potreben pisni dogovor o dodatnih plačljivih licencah.

(5) Uporabnik mora podjetje TIMOCOM obvestiti o vsaki spremembi svojega podjetja, ki je pomembna za trgovinski ali obrtniški register, takoj ko objavi to spremembo. To zadeva predvsem preoblikovanje, spremembo naslova ter izpis ali vpis pooblaščenih oseb v trgovinski ali obrtniški register.

(6) Uporabnik se strinja, da TIMOCOM shrani tehnične podatke uporabnika z namenom identifikacije in določanja, zaradi varnosti podatkov in za izboljšavo prenosa podatkov. Sem spadajo anonimni podatki, kot so uporabljeni operacijski sistem, ločljivost zaslona, brskalnik, ID in hitrost procesorja, fizični pomnilnik in MAC naslov ter podatki, ki lahko zaradi okoliščin določijo osebo, to so IP naslov, karakteristike naprave, DNS domene, instalacijska pot, karakteristike uporabnika, nastavitev jezika, piškotki in telematski podatki.
Poleg teh TIMOCOM shranjuje in obdeluje tudi osebne podatke ob prijavi uporabnika na TIMOCOMov račun (Account) pri ustvarjanju profila za njegovo predstavitev na platformi, kot npr. ime uporabnika, nagovor, kontaktni podatki, določitev uporabniškega podjetja in navedeno znanje jezikov.

(7) Uporabnik soglaša, da TIMOCOM shrani poslovne podatke uporabnika za uporabo pri sklepanju in izvajanju pogodbe ter da od priznanih bonitetnih agencij pridobi informacije o uporabniku.

(8) Uporabnik soglaša, da TIMOCOM uporabnikove osebne podatke posreduje hčerinskim ali partnerskim podjetjem za izpolnjevanje licenčne pogodbe ali uporabnikovega naročila storitev. Aktualna so naslednja: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Ta podjetja pridobivajo in obdelujejo uporabnikove podatke izključno po naročilu in po navodilih podjetja TIMOCOM in so zavezana k spoštovanju zakona o varstvu podatkov. Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov tretjim osebam je možno v skladu z zakonskimi določili, na podlagi uradnih ali sodnih odredb in tudi za preprečevanje oziroma odpravljanje kaznivih dejanj ali kršitev določil te licenčne pogodbe. Podatki, ki ne določajo osebe, kot npr. anonimni podatki ali podatki namenjeni doseganju pogodbenega namena za tretje osebe, lahko TIMOCOM shrani in obdeluje ter posreduje tretjim osebam.

(9)Uporabnik lahko svoje soglasje, da podjetje TIMOCOM pridobiva, obdeluje, shranjuje in uporablja njegove osebne podatke kadarkoli prekliče vnaprej ali to omeji. Preklic ali izjavo o omejitvi naslovite na:

TIMOCOM GmbH
Datenschutz
Timocom Platz 1
40699 Erkrath

E-pošta: datenschutz(at)timocom.com

Preklic ali omejitev ne vplivata na sestavo pogodbe in obvezno plačilo s strani uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da podjetje TIMOCOM zaradi posledic takšnega preklica ali omejitve morda ne bo več moglo omogočiti nadaljnje uporabe platforme.

(10) TIMOCOM opozarja, da se v skladu s členom 31 Zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG) podatki o s pogodbo neskladnim upravljanjem zapadlih terjatev iz pogodbenega razmerja posredujejo podjetju SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, če se pogodbeno razmerje na osnovi terjatve zaradi zamujenega plačila lahko odpove brez odpovednega roka in dolg kljub zapadlosti ni bil poravnan znotraj plačilnega roka, ki vam je bil sporočen. Dodatne informacije o SCHUFA najdete na www.meineSCHUFA.de.

6. Jamstvo in odgovornost

(1) TIMOCOM se zavezuje, da je platforma namenjena za uporabo v dogovorjenem obsegu. Podatki v opisih izdelkov, prospektih in napotkih za uporabnike, ki jih daje na razpolago TIMOCOM, predstavljajo neobvezujoča priporočila. Nadaljnja odgovornost TIMOCOMa je izključena. TIMOCOM zlasti ne jamči za aktualnost, pravilnost in popolnost podatkov, ki jih vpisujejo drugi uporabniki, kakor tudi ne jamči za kompatibilnost platforme s tehničnim okoljem elektronske obdelave podatkov uporabnika ali z uporabljeno podatkovno povezavo.

(2) Ustvarjanje hiperpovezav in dostopne informacije na spletnih straneh tretjih oseb, ki so dostopne na TIMOCOMovi domači strani preko hiperpovezav, ne spadajo med pogodbene obveznosti. Tudi niso namenjene podrobnejšemu opisu pogodbenih obveznosti. Ustvarjene hiperpovezave oz. preko teh hiperpovezav dostopne strani niso vedno preverjene, zato TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali točnost.

(3) TIMOCOM ne odgovarja za škodo, ki si jo uporabniki povzročijo med seboj, ali z izgubo ali napakami pri prenosu podatkov ali na drugačen način. TIMOCOM ne odgovarja za škodljive programe ali programske kode (viruse, trojanske konje, črve itd.), ki se preko uporabnika v njegovih priponkah ali opisih prenesejo na uporabniško platformo in se od tam razširijo naprej. Uporabnik se zavezuje, da ne bo prenašal takšnih škodljivih programov.

(4) TIMOCOM ni niti pogodbeni partner niti posrednik pri sklenitvi pogodbe s pomočjo platforme ali naznanilec temu relevantne izjave. TIMOCOM zato v nobenem primeru ne jamči za pravilen potek sklenjenih pogodb med uporabniki ali za doseganje gospodarskega uspeha. Uporabnik je dolžan, da sam preveri pravilnost podatkov in navedb, ki mu jih posreduje tretja oseba. Sporočila, ki jih uporabniki pošiljajo ali prikazujejo na platformi ne predstavljajo nikakršne izjave ali mnenja podjetja TIMOCOM, niti se podjetje TIMOCOM z njimi ne strinja ali jih ima za svoja. TIMOCOM ne jamči, da bo sporočilo ali obvestilo poslano prek platforme doseglo svoj cilj oz. da ga bo naslovnik prejel in prebral. Prav tako ne jamči, da je oseba, ki je navedena kot pošiljatelj ali prejemnik sporočila ali obvestila, dejansko tista oseba, ki sporočilo pošilja ali sprejme.

(5) Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki so nastale zaradi uporabnikove nepravilne uporabe platforme po tej pogodbi. Zaradi smiselnosti TIMOCOM z drugimi uporabniki sklene enake dogovore in (po TIMOCOMovi prednostni zadostitvi lastnih pravic do povrnitve škode) možne nastale zahteve za povrnitev škode do drugih uporabnikov za pokritje škode prepušča uporabniku.

(6) Nevarnost neposredovanja ali napačnega posredovanja podatkov preide na uporabnika, takoj, ko podatki zapustijo področje, na katerega TIMOCOM lahko vpliva.

(7) Omejitve ali izključitve odgovornosti, navedene v tej pogodbi za nastalo škodo uporabnika ne veljajo v naslednjih primerih:
a) naklep ali huda malomarnost podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
b) kršitev pomembne pogodbene obveznosti, ki ogroža izpolnitev namena pogodbe, s strani podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
c) odgovornost podjetja TIMOCOM zaradi zavedne zlonamernosti ali priznanje garancije,
d) odgovornost podjetja TIMOCOM do brezpogojne pravice, kot npr. Zakon o jamstvu za proizvode ali
e) odgovornost za povzročitev uničenja življenja, poškodbo telesa ali zdravja s strani TIMOCOMa ali izpolnitvenega pomočnika.

Če je uporabnik podjetnik, je odgovornost TIMOCOMa, kot sledi, omejena na pogodbeno škodo, ki je bila predvidena ob sklepanju pogodbe:
a) v primerih prejšnjega odstavka 7 a) pri hudi malomarnosti enkratnih izpolnitvenih pomočnikov,
b) v primerih prejšnjega odstavka 7 b) pri lažji malomarnosti.
Za izgubo podatkov, programov in njihovo ponovno vzpostavitev z uporabo platforme podjetje TIMOCOM v primeru prejšnjega odstavka 7 točki a) in b) jamči le, ko je ta izguba s strani uporabnika neizogibna kljub primernim varnostnim ukrepom, kot na primer rednemu varovanju podatkov.

(9) Sestavni deli platforme, ki so označeni z »BETA« ali z »različica BETA«, predstavljajo predvsem izdelke v smislu primernosti za vsakdan, ki sicer vsebuje vse nujne funkcije, ampak je v oziru na učinkovitost, združljivost in stabilnost omejena, ker pred objavo ni bilo možno simulirati vseh okolij strojne in programske opreme oz. vedenja uporabnika. Zato TIMOCOM takšne sestavni dele platforme BETA daje na razpolago le za neobvezujoče preizkušanje, za katero zahteva poročanje o izkušnjah. Ne jamčimo za produktivne lastnosti in odsotnost težkih napak. Uporabnik je seznanjen, da TIMOCOM ne jamči za to in tudi ne za izpad uporabe njegovega sistema, izgubo podatkov, napake, nastale škode zaradi napak ali za izgubljen dobiček. Uporabnik mora pred namestitvijo in uporabo sestavnega dela platforme BETA izdelati varnostne kopije vseh podatkov.

7. Reklamacije

(1) Če TIMOCOM prejme informacijo, da določen uporabnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti iz prevozne pogodbe, ali če je kršil to pogodbo ali druge zakone (v nadaljevanju: pritožbo), ima TIMOCOM pravico, vendar ni obvezan, da te pritožbe z ali brez navedbe pritožnika posreduje zadevnemu uporabniku ali jih po razgovoru in preveritvi posreduje drugim uporabnikom.

(2) Uporabnik, proti kateremu je vložena pritožba (»prizadeti«), je dolžan TIMOCOMu nemudoma, najkasneje v tednu dni po prejemu obvestila o pritožbi, pisno podati svoje stališče o vsebini pritožbe in pomagati pri razrešitvi pritožbe, oziroma obrazložiti, zakaj potrebuje nekoliko več časa za pripravo stališča.

(3) Če uporabniku v njegovem stališču ne uspe ovreči očitkov o neizpolnjevanju obveznosti, ima TIMOCOM pravico - ni pa obvezan - da uporabniku da na voljo še en teden teden, da pojasni svoje ravnanje. Časovno omejena zahteva za pomoč je nepotrebna, če se TIMOCOMu glede na okoliščine ne zdi dopustna.

(4) Pravice iz prej omenjenih odstavkov 2 in 3 v povezavi s pravico do blokade ali prekinitve so v interesu TIMOCOMa. Če TIMOCOM tega ne uporabi, je odgovornost do drugih uporabnikov izključena.

(5) TIMOCOM ni obvezan, da prispele pritožbe preveri.

8. Izredna odpoved, trajanje licence, končna določila

(1) Trajanje pravice do uporabe je določeno z individualno dogovorjenimi moduli. V času brezplačnega testiranja velja obojestranska takojšnja prekinitev.

(2) Vsaka stranka je upravičena do izredne odpovedi te pogodbe brez upoštevanja odpovednega roka, če obstaja pravi razlog. Pomemben razlog za izredno odpoved preko TIMOCOMa obstaja, če:
a) uporabnik postane plačilno nesposoben ali mu grozi plačilna nesposobnost,
b) je bil predlog za začetek stečajnega postopka uporabnikovega premoženja zaradi pomanjkanja sredstev zavrnjen ali če mora uporabnik oddati zakonsko zavarovanje,
c) uporabnik krivdno krši določila teh pogojev, kar ogroža namen te pogodbe ali upravičuje blokado v skladu s točko 3 odstavek 4 ali 5.
d) uporabnik za več kot 14 koledarskih dni zamuja s plačilom zneska, ki odgovarja pristojbini za uporabo za en mesec, ali
e) razmerje delničarjev uporabnikovega podjetja se spremeni za 25 % ali več ali ga uradno zastopajo druge osebe, v razmerju, kakršno je bilo ob sklenitvi pogodbe,
f)postanejo uporabnik, njegovi zakoniti zastopniki ali z njim povezana podjetja TIMOCOMovi konkurenti.

(3) Pravica do uporabe začne veljati z vklopom s strani TIMOCOMa in se konča hkrati s pogodbenim razmerjem.

(4) Po preteku pogodbe mora uporabnik z izključitvijo vseh zadržnih pravic program nemudoma izbrisati in ga ne sme več uporabljati.

(5) Če je uporabnik podjetnik, pravna oseba javnega prava ali lastnik javno pravnega posebnega premoženja v smislu § 310 odstavek 1 stavek 1 ZSU ali v kolikor nima sodne pristojnosti v Nemčiji, je Düsseldorf dogovorjen kraj izpolnitve in sodne pristojnosti. Velja nemško pravo ob izključitvi kupnega prava Združenih narodov.

(6) Če TIMOCOM uporabniku posreduje prevod te pogodbe ali delov pogodbe, nemška različica kljub temu ostaja odločilna in pravno obvezujoča, v kolikor so v prevodu protislovja ali odstopanja od nemške različice.

(7) Če so posamezna določila teh pogojev neučinkovita, ostaja veljavnost ostalih določil nespremenjena. Namesto neučinkovitega določila po dogovoru stopi v veljavo tisto učinkovito določilo, ki je najbolj podobno namenu neučinkovitega določila.

Razstavno mesto: 31. 01. 2019

§1 Storitev

1. TIMOCOM GmbH je namenjen izključno podpori naročniku pri izterjavi z računom izkazanega zneska. Podjetje TIMOCOM bo po lastni presoji dolžnika pozvalo, da zavzame stališče oziroma bo dolžnika pozvalo, da poravna odprte terjatve.

2. TIMOCOM ne daje jamstva, da bo intervencija uspešna.

3. Plačila, dobropisi ali poboti/kompenzacije s strani dolžnika po opravljeni intervenciji, se smatrajo kot uspeh intervencije, razen če naročnik v roku 2 tednov po napovedanem roku plačila, podjetju TIMOCOM ne predloži dokazil iz katerih je razvidno, da do poravnave ni prišlo.

4. Naročnik ima pravico, da ob vsakem času izbira nadaljnje ukrepe, kateri bi pripomogli k poplačilu odprtih terjatev.

§ 2 Povračilo

1. Račun zapade v plačilo takoj ob prejemu.

2. TIMOCOM lahko pri zagotavljanju poplačila dolžnikovega dolga naročniku zaračuna stroške svojih storitev (kontokorent).

3. TIMOCOM si pridržuje pravico, da znesek računa skupaj z drugimi računi potegne iz računa dolžnika, v kolikor ima s strani naročnika pooblastilo za izterjavo. Naročnik podjetju TIMOCOM da pooblastilo, da lahko nesporni znesek računa, potegne iz znanega poslovnega računa dolžnika.

§ 3 Začetek in zaključek

1. Naročnik je vezan na ponudbo oziroma pooblastilo 3 delovne dni. Pogodba se sklene na podlagi sprejetja naročila s strani podjetja TIMOCOM. Sprejem ne potrebuje nikakršne posebne oblike in se lahko opravi kot tihi sporazum. Pogodba velja s strani podjetja TIMOCOM kot sprejeta predvsem v primeru, ko podjetje TIMOCOM med tem časom že dokazano intervenira pri dolžniku.

2. Naročilo lahko naročnik tudi odpove, vendar pa mora pri tem upoštevati 2 tedenski odpovedni rok. V kolikor je že prišlo do intervencije pri dolžniku, potem je naročnik še naprej zavezan, da podjetje obvešča o morebitnih plačilih in podjetje TIMOCOM ima pravico do dogovorjenega plačila oziroma povračila.

3. Pravica do izredne prekinitve pogodbe, v primeru grobe kršitve dolžnosti, imata obe pogodbeni stranki.

4. V kolikor nastopi situacija, da naročnik ali pa dolžnik v povezavi z intervencijskim nalogom izgubita status stranke pri podjetju TIMOCOM oziroma le tega zaključita, potem imata tako naročnik kot tudi podjetje TIMOCOM pravico do odstopa od pogodbe. Pogodba je tako takrat kot tudi za v prihodnje razveljavljena.

5. V kolikor bi se v postopku intervencije izkazalo, da terjatve ne bo mogoče izterjati, bo intervencija zaključena, ugotovitev pa bo sporočena naročniku. Kot neizterljiva velja terjatev, ki je protestirana, odstopljena, v pravnem postopku, naslovljena ali pa je obremenjena s pravicami tretjih oseb oziroma je dolžnik plačilno nesposoben. Pogodba je tako takrat kot tudi za v prihodnje razveljavljena.

6. Naročnik je zavezan podpirati TIMOCOM z ustreznimi informacijami. V primeru, da TIMOCOM kljub zahtevi potrebnih informacij za obdelavo naloga v 14 koledarskih dneh ne prejme, ima TIMOCOM pravico obdelavo naročila zaključiti in zaračunati osnovno pristojbino oz. do tedaj nastalo premijo za uspešnost.

§ 4 Jamstvo

1. (7) Odgovornost podjetja TIMOCOM za škodo naročnika iz prevzema ali izvedbe pogodbe je omejena na primere:
a) naklepa ali hude malomarnosti podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
b) kršitev pomembne pogodbene obveznosti, ki ogroža izpolnitev namena pogodbe, s strani podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
c) odgovornost podjetja TIMOCOM zaradi zavedne zlonamernosti ali priznanje garancije,
d) odgovornost podjetja TIMOCOM do brezpogojne pravice, kot npr. Zakon o jamstvu za proizvode ali
e) odgovornost za povzročitev uničenja življenja, poškodbo telesa ali zdravja
s strani TIMOCOMa ali izpolnitvenega pomočnika.

2. Če je naročnik podjetnik, je odgovornost TIMOCOMa, kot sledi, omejena na pogodbeno škodo, ki je bila predvidena ob sklepanju pogodbe:
a) v primerih prejšnjega odstavka 1 a) pri hudi malomarnosti enkratnih izpolnitvenih pomočnikov,
b) v primerih prejšnjega odstavka 1 b) pri lažji malomarnosti.

3. Naročnik je odgovoren za to, da je odprti znesek zapadel in da ni sporen, kakor tudi za to, da podjetje TIMOCOM prejme vse potrebne dokumente in informacije. Opozarjamo na to, da lahko naročnik od dolžnika zahteva nadomestilo stroškov za ukrep le takrat, ko ta zamuja s plačilom ter da je po pristojnem pravnem redu k temu zavezan. Glede teh stroškov se naročnik obrača neposredno na dolžnika.

4. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vso dokumentacijo, katero iz pravnih razlogov ni potrebno hraniti, po zaključku postopka uniči.

§ 5 Drugo

1. Vsi dogovori morajo biti v pisni obliki.

2. V kolikor naročnik ni potrošnik, je Düsseldorf kraj izvedbe in kraj sodne pristojnosti. Velja nemško pravo.

3. V kolikor je eden od pogodbenih pogojev neveljaven ali postane neveljaven, tako vsi ostale pogoji in dogovori ostanejo v veljavi. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta namesto neveljavnega pogoja dogovorili veljavnega, in sicer tako, da bo le ta kar se da podoben neveljavnemu.

Razstavno mesto: 1. 10. 2014

Na začetek

Strinjam se, da spletna stran uporablja piškotke za analizo, prilagoditev vsebine in oglasov. Izvedite več