Splošni pogoji poslovanja

Kontakt – centrala

1. Splošno

(1) Za vse dobave in storitve iz tega pogodbenega razmerja veljajo izključno naslednji pogoji. Naloge in pogoji uporabnika so neobvezujoči, tudi če jim TIMOCOM izrecno ne nasprotuje. Ponudba podjetja TIMOCOM je namenjena izključno podjetnikom v smislu 14. člena nemškega civilnega zakonika (BGB) za uporabo v poslovne namene.

(2) TIMOCOM si pridržuje pravico, da te pogoje spremeni ali dopolni ob koncu vsakega obračunskega obdobja. TIMOCOM bo uporabnike o spremembi obvestil s posebnim opozorilom na obrazcu računa ali na trgu sistema pametne logistike (Smart Logistics System). Šteje se, da uporabnik soglaša s spremenjenimi pogoji, v kolikor spremenjenim pogojem ne ugovarja nemudoma, najkasneje pa v roku enega meseca po obvestilu. V primeru brezpogojnega plačila računa se šteje, da je uporabnik privolil v spremembe.

(3) Pojasnila k pogodbi in dopolnitve ter spremembe pogodbe veljajo le v pisni obliki. Če se pogodbenici dogovorita, da je do uporabe trga sistema pametne logistike (Smart Logistics System) upravičena tretja pravna oseba, podeli druga stranka temu uporabniku pooblastilo za prejemanje obvestil podjetja TIMOCOM.

(4) Če so v tej pogodbi navedene osebe (npr. uporabniki), opis velja za vse spole (ž/m/r).

2. Predmet pogodbe

(1) TIMOCOM v zameno za periodična plačila daje uporabniku na razpolago pravico do uporabe uporabniškega okolja (v nadaljevanju: licenca). Obseg licence je odvisen od individualnega dogovora. TIMOCOM lahko uporabniku po lastni presoji omogoči dostop do tega uporabniškega okolja (v nadaljevanju: trga sistema pametne logistike) z namestitvijo programske opreme, s kombinacijo uporabniškega imena in gesla, s spletno prijavo ali z vmesnikom do obstoječe strojne in programske opreme uporabnika. Delovanje trga sistema pametne logistike poteka s pomočjo strežnikov, ki so priključeni na internet in so dosegljivi izključno prek spletne povezave. Predaja vseh spletnih storitev poteka na izhodu usmernika računalniškega središča, ki gostuje platformo.

Izvzet je čas, kadar strežniki, ki jih uporablja TIMOCOM, zaradi tehničnih ali drugih težav, na katere TIMOCOM ne more vplivati, niso dosegljivi, ali kadar TIMOCOM za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravlja zahtevana vzdrževalna dela na strežnikih, med katerimi lahko pride do neizogibnih motenj pri dostopu. TIMOCOM bo načrtovana vzdrževalna dela in posodobitve po možnosti opravljal pred 7.30 ali po 18. uri ter cel dan ob koncu tedna (srednjeevropski čas/srednjeevropski poletni čas). TIMOCOM lahko storitve začasno omeji ali prekine, če je to potrebno za upoštevanje uradnih ali zakonskih zahtev, vzdrževanje sistemske celovitosti ali varstvo podatkov.

(2) Če TIMOCOM uporabniku omogoči dostop do trga sistema pametne logistike s pomočjo programske opreme, lahko to naredi po lastni presoji na primer s ponudbo za prenos ali prek aplikacije App Store® podjetja Apple®, aplikacije Google Play™ itd. Prenos in namestitev programske opreme nista del storitve, ki jo v okviru pogodbe ponuja podjetje TIMOCOM, temveč ju uporabnik izvede samostojno in na lastno odgovornost. Če je dostop omogočen na način spletne registracije z uporabniškim imenom in geslom ali na način spletne prijave, si podjetje TIMOCOM pridržuje pravico, da postavi določene zahteve glede oblikovanja gesla, da poveže posamezni uporabniški dostop z e-poštnim naslovom uporabnika, ki ga navede uporabnik, ali da uporabe lokalne varnostne elemente, na primer obstoječe tehnike za preverjanje pristnosti operacijskega sistema končne naprave uporabnika.

(3) Za izbiro, nabavo ter uporabo zahtevane strojne in programske opreme ter podatkovno povezavo poskrbi izključno uporabnik na svojo lastno odgovornost. 

(4) TIMOCOM si pridržuje pravico, da lahko v okviru nadaljnjega razvoja in optimizacije svojih produktov na njih izvaja spremembe, če se s tem ne omejijo njihove bistvene lastnosti.

(5) TIMOCOM lahko uporabniku prek trga sistema pametne logistike posreduje obvestila o ponudbah, prejetih sporočilih ali transakcijah. TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji število, čas prikazovanja in shranjevanje takšnih obvestil.

3. Pravica do uporabe

(1) S to pogodbo zagotovljena pravica do uporabe trga sistema pametne logistike velja samo v individualno dogovorjenem obsegu, npr. za točno določeno število posameznih uporabniških dostopov (račun), transakcij ali za dogovorjen obseg podatkov za posamezno poslovno enoto uporabnika na lokaciji podružnice, navedene v pogodbi, ne glede na to, ali je podružnica samostojna ali ne, pri čemer pravica uporabe ni prenosljiva na tretjo osebo ali druge podružnice ali kraje uporabe. Če je dostop omogočen z uporabniškim imenom in geslom ali s spletno prijavo, obstaja za en posamezni račun samo ena sočasna pravica do uporabe, tako glede mobilne naprave in/ali brskalnika (konkurenčna licenca).

(2) Pravica do uporabe velja samo za vnos in iskanje specifičnih podatkov pri rednem poslovanju. Vsi podatki morajo biti resnični in jih je treba na zahtevo predložiti podjetju TIMOCOM. Zastarele ali zbrane podatke je treba izbrisati, če ne obstaja zakonska dolžnost hranjenja. Prepovedana je vsakršna uporaba podatkov v naslednje namene:
a) neželena sporočila, npr. vsiljena pošta, masovno povpraševanje, splošna reklama in splošne ponudbe;
b) nezakoniti nameni, nepravilni podatki, prevare ali zavajanje;
c) neupoštevanje pravic, npr. osebnih pravic, pravic intelektualne lastnine ali zasebnosti tretjih oseb;
d) ustvarjanje podatkovnih zbirk, zlasti takšnih, ki omogočajo izdelavo profila drugega uporabnika;
e) vnos programskih kod, ki vplivajo na funkcije končne naprave ali te programske opreme;
f) vsebine, ki TIMOCOM ali tretjo osebo, npr. drugega uporabnika, ovirajo, obremenjujejo ali mu škodijo, pozivanje k bojkotu, verižna pisma, zasledovanje, grožnje, žalitve, obrekovanje, diskriminacija, sovražne izjave, poslovna škoda, izjave seksualne narave, predstavitve brutalnosti, nasilja ali golote;
g) vsebine, ki kršijo veljavne predpise ali dobre navade ali do posredovanja katerih uporabnik ni upravičen.

(3) Podatki, ki so dani na razpolago v okviru trga sistema pametne logistike, se smejo izvoziti izključno s pomočjo za to namenjenih funkcij za izvoz ali tiskanje. Avtomatizacija uporabe trga sistema pametne logistike, bodisi z vmesnikom, tujo programsko opremo, boti, skripti ali drugimi orodji, ki niso v skladu s standardi običajnih brskalnikov, npr. Chrome™, Firefox® ali Microsoft Edge®, je mogoča na podlagi pisnega soglasja podjetja TIMOCOM.

Vse ponudbe podjetja TIMOCOM, ki po stalni ceni zagotavljajo uporabo v neomejenem obsegu, so v skladu s principom pravične uporabe. S tem načelom želi TIMOCOM vsem uporabnikom omogočiti pravično in kakovostno uporabo. Zaradi tega si TIMOCOM pridržuje pravico, da uporabi ustrezne ukrepe za omejitev pravice uporabe določenega uporabnika, kadar ta z individualno uporabo obremenjuje vire podjetja TIMOCOM na način, ki omejuje ali onemogoča pravično razdelitev razpoložljivih kapacitet strežnika, pasovne širine ali kapacitete shranjevanja. Takšni omejitveni ukrepi so lahko npr. omejitev števila povpraševanj ali transakcij na minuto, vezanih na posamezno licenco, ali omejitev prostora za shranjevanje.

(4) TIMOCOM si pridržuje pravico do prekinitve povezave posameznega uporabnika do trga sistema pametne logistike in do brisanja podatkov, če s tem prepreči ali prekine kršitve veljavne zakonodaje ali dobrih običajev. Enako velja, če uporabnik tehnično ogroža obstoj programa, ene izmed aplikacij ali trga sistema pametne logistike.

(5) Če uporabnik ne upošteva pogodbenih obveznosti, predvsem obveznosti pod št. 3 (1), (2) ali (8), št. 4 (1), št. 5 (2) ali (4) ali št. 7 (2) ali (3), ali če v primeru druge kršitve pogodbe po opominu le-te ne odpravi, je TIMOCOM prost svoje obveznosti nudenja storitve (»blokada«), obdrži pa pravico od uporabnika zahtevati izpolnitev njegovih obveznosti. Če blokada zaradi uporabnikove kršitve pogodbe, navedene v tem odstavku, traja več kot 14 dni, velja pogodba od tega trenutka naprej za prekinjeno.

(6) Za vsak primer kršitve pogodbe pod št. 3 (1) ali (2) ali št. 5 (2), (4) ali (5) mora uporabnik plačati pogodbeno kazen v višini uporabnine za dvanajst mesecev. Uporabnik ima pravico, da dokaže manjšo škodo.

(7) Uporabnik mora podjetje TIMOCOM nemudoma obvestiti o vsaki spremembi relevantnih podatkov o podjetju, zaradi katere je potrebna tudi sprememba podatkov o podjetju v poslovnem in sodnem registru. To zadeva predvsem preoblikovanje, spremembo naslova ter izpis ali vpis pooblaščenih oseb v poslovni ter sodni register.

(8) Uporabnik mora skrbeti za posodabljanje zakonsko predpisanih dovoljenj, zavarovanj, licenc ali registracij in jih na zahtevo pokazati podjetju TIMOCOM. 

3a. Pravica do uporabe aplikacije Profili podjetij

(1) Aplikacija Profili podjetij uporabniku, če je to dogovorjeno, omogoča možnost vpogleda v obstoječe podatke o podjetjih, ki so uporabniki trga sistema pametne logistike.

(2) Uporabnik lahko v trg sistema pametne logistike vnese podatke svojega podjetja in s tem omogoči vpogled tudi tretjim osebam. Dostop do podrobnejših podatkov drugih podjetij je uporabniku omogočen šele po vnosu podrobnejših podatkov lastnega podjetja.

(3) Podatki so namenjeni uporabi v običajnem komercialnem obsegu pri rednem poslovanju. Kopiranje celotne baze podatkov ali njenih bistvenih delov je prepovedano z zakonom o avtorskih pravicah.

(4) Podatki morajo biti posodobljeni. Če TIMOCOM opazi nepopolnosti ali napake v navedbah uporabnika, sme TIMOCOM uporabnika o teh napakah obvestiti. Če uporabik svojih navedb ne popravi oz. dopolni v roku 7 dni po prejemu obvestila s strani podjetja TIMOCOM, je TIMOCOM po preteku tega roka pooblaščen, vendar ne zavezan, da podatke v imenu in za račun uporabnika spremeni v skladu z uradnimi podatki, ki so objavljeni v poslovnem ter sodnem registru.

(5) TIMOCOM si pridržuje pravico, da v primeru kršitve zgoraj omenjenih odstavkov (3) in (4) uporabniku onemogoči dostop do aplikacije Profili podjetij ter onemogoči vpogled v njegove podatke.

(6) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3b. Pravica do uporabe aplikacij Tovor in Tovorni prostor

(1) Aplikaciji Tovor in Tovorni prostor uporabniku, če je to dogovorjeno, omogočata vnašanje prostih kapacitet tovornih vozil in ponudb tovora ter iskanje med ponudbami kapacitet tovornih vozil in tovora v okviru mednarodnih cestnih prevozov na trgu sistema pametne logistike.

(2) Vnos mora biti popoln, v navadni pisavi brez dodatnih presledkov ali drugih znakov, namenjenih poudarjanju, in s pravilnimi podatki v za to namenjenih poljih za vnos. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vnose podatkov, ki ne ustrezajo tem kriterijem ali določilom pod številko 3 v 2. odstavku, samodejno izbriše.

(3) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3c. Pravica do uporabe aplikacije Poti in stroški

(1) Aplikacija Poti in stroški uporabniku, v kolikor je to dogovorjeno, omogoča posredovanje podatkov za prikaz zemljevida in izračun poti na spletu. Vsi prikazi zemljevidov so (tako kot vsi zemljevidi) podvrženi nenehnim spremembam in nikoli ne predstavljajo popolnega prikaza resničnega stanja. Zaradi tega TIMOCOM ni dolžan zagotoviti točnosti prikaza zemljevidov in drugih podatkov. Dolžnosti podjetja TIMOCOM so omejene na zagotavljanje, obnavljanje in vizualno prikazovanje podatkov uporabniku.

(2) Podatki in informacije, ki so prikazani v aplikaciji Poti in stroški, so posredovani s strani tretjih oseb. Zato si TIMOCOM pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da podatki in informacije s strani tretjih oseb niso pravilno in pravočasno posredovani, razen če uporabnik dokaže, da nosi krivdo za to TIMOCOM.

(3) Aplikacija Poti in stroški lahko pri iskanju zadetke razvrsti po prioriteti glede na navedena imena krajev ali poštne številke. Pri tem so mogoči rezultati iskanja kraji z drugačnimi ali večkrat navedenimi imeni. TIMOCOM ne zagotavlja, da bo program samodejno pravilno izbral kraj. Prav tako TIMOCOM ne jamči za pravilnost ali popolnost podobnih podatkov, npr. poštnih številk, imen ulic ali drugih dodatnih informacij. Zemljevidi so zaradi razvoja tehnike podvrženi nenehnim spremembam. Ne jamčimo za podatke in tudi ne za brezhibno delovanje ter kakovost zemljevidov.

(4) Podatki za zemljevide in drugi podobni podatki (satelitske slike, informacije o cestninah, omejitve prometa, interesne točke itd.) so odvisni od dajalca licenc. Zemljevidi, podobni podatki in funkcije so avtorsko zaščiteni in so last podjetja TIMOCOM in/ali njihovih dajalcev licenc ter partnerjev in so zaščiteni z mednarodnimi pogodbami ter drugimi zakoni države, v kateri se uporabljajo. TIMOCOM uporabniku za osebno uporabo teh zemljevidov, ki so v izdelkih podjetja TIMOCOM, zagotavlja podlicenco, ki ni prenosljiva in ni izključna. Uporabnik ne sme kopirati, razčlenjevati, ekstrahirati in spreminjati zemljevidov ali iz teh zemljevidov izpeljevati novih izdelkov. Uporabnik kode vira, podatkov o viru ali strukture zemljevidov ne sme v celoti ali deloma uporabiti za izpeljavo in ne sme poskušati narediti izpeljave z rekonstrukcijo, razčlenjevanjem, dekompilacijo ali na drugačen način. Uporabnik izdelkov ne sme uporabiti za vodenje storitvenega podjetja ali v druge namene, ki vključujejo obdelavo zemljevidov s strani drugih oseb ali enot. Uporabniku ne pripadajo lastniške pravice, ki v celoti ostajajo v lasti dajalcev licenc. Oznak za avtorske pravice, navedbo vira in lastniških pravic v ali na zemljevidih ni dovoljeno spreminjati, prikrivati ali odstraniti.

(5) Če tretji dobavitelji povišajo cene, ki so obstajale ob sklenitvi pogodbe, si TIMOCOM pridržuje pravico, da uporabniku temu primerno poviša cene, ki zadevajo plačljive licence. Višja cena stopi v veljajo z naslednjim prvim dnem v mesecu, ki sledi štiri tedne po prejemu obvestila. Če se cena za uporabo aplikacije Poti in stroški v roku enega leta poviša za več kot 10 %, ima uporabnik pravico, da v dveh tednih po prejemu obvestila o povišanju cene poda izredno odpoved pogodbe.

(6) TIMOCOM si pridržuje pravico, da prikaz zemljevidov in podatkov po lastni presoji kadarkoli spremeni, razširi, izbriše in prekategorizira, vključno z možnostmi in specifikacijami za prikaz zemljevidov ter dodatnih funkcij, ki se navezujejo na uporabo zemljevidov. TIMOCOM ni dolžan zagotoviti ali opraviti vzdrževalnih del, odpravljati napak, korekcij (Patch), posodobitev (Updates) ali izboljšav (Upgrades).

(7) Dodatno veljajo ti pogoji za končnega uporabnika (Pogoji uporabe podjetja HERE) in izjava o varstvu podatkov (Pravilnik o zasebnosti HERE).

(8) Vsebin in funkcij se ne sme uporabljati za integracijo v obstoječi sistem vozila, prav tako pa tudi ne za senzoriko ali avtomatizacijo lastnih funkcij vozila.

(9) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3d. Pravica do uporabe aplikacije Sledenje vozilu

(1) Če je to dogovorjeno, funkcija Sledenje vozilu uporabniku omogoča dostop do telematske funkcionalnosti, s katero lahko obstoječe radijske ali satelitske podatke o svojih vozilih, npr. podatke o lokaciji sistema Global Positioning Systems (GPS), podatke obstoječih sledilnih naprav ali podatke iz tipal drugih sistemov vozila, prenese (v nadaljevanju: nalaganje) na trg sistema pametne logistike, pri čemer ima sam neomejen vpogled v te podatke, drugim uporabnikom trga sistema pametne logistike (v nadaljevanju: ogledovalec) pa lahko omogoča časovno omejen dostop do teh podatkov. Funkcija Sledenje vozilu ogledovalcu prav tako omogoča prikaz podatkov telematskih sistemov v vozilih drugih uporabnikov po dodelitvi dovoljenja za vpogled. Za prikaz teh podatkov je obvezna pogodba s ponudnikom telematskih storitev za potrebe nalaganja in licenca za aplikacijo Poti in stroški ali primerljivo ustrezno orodje za prikaz zemljevidov, ki ga podpira vmesnik Sledenje vozil podjetja TIMOCOM.

(2) Uporabnik se zavezuje, da bodo v primeru dovoljenja za prikaz podatkov telematskega sistema vozila drugemu uporabniku (Viewer) ti podatki v dogovorjenem času v skladu z razvojem tehnologije vedno na razpolago. Uporabnik je odgovoren za to, da sam pravočasno posreduje pravilne podatke podjetju TIMOCOM.

(3) Uporaba in obdelava podatkov s telematskih sistemov v tujih vozilih, ki jih uporabnik nima trajno v najemu ali izposoji, je prepovedana, če ni izvršena v okviru dogovorjenega omogočenega dostopa med dvema uporabnikoma trga sistema pametne logistike, kot je opisano v prvem odstavku. Za nalaganje telematskih podatkov podizvajalcev, ki trajno ali redno delajo z uporabnikom, je potrebno soglasje podjetja TIMOCOM. V primeru kršitve tega odstavka je TIMOCOM upravičen, da blokira podatke zadevnega telematskega sistema.

(4) Telematske podatke je dovoljeno uporabljati izključno za koordinacijo uporabljenih vozil ali telematskih sistemov v okviru ciljev in namenov te storitve. Prepovedano je označevanje priključenih telematskih sistemov v okviru storitve z imeni resničnih oseb (npr. imeni voznikov).

(5) Uporabnik pred začetkom uporabe obvesti vse osebe, ki imajo dostop do posameznega telematskega sistema, o tem, da je podjetju TIMOCOM podal soglasje za obdelavo podatkov, o vrsti podatkov, ki se obdelujejo, o namenu in trajanju obdelave, o podjetjih, ki so udeležena pri obdelavi podatkov, ter o možnosti preklica prenosa podatkov.
Če je v skladu z zakonodajo, ki velja za uporabnika, potrebna privolitev osebe, ki ima dostop do telematskega sistema, mora uporabnik zagotoviti, da vse zahtevane privolitve ali morebitne zakonsko dopustne alternative (npr. sporazumi na ravni podjetja) predloži v pisni obliki. Uporabnik mora ustrezna dokazila hraniti še dve leti po poteku pogodbe in podjetju TIMOCOM na zahtevo predati izvirnike teh dokazil.

(6) Če uporabnik ravna v nasprotju z zakonskimi določbami o varstvu podatkov, predvsem v nasprotju s prej omenjenim četrtim ali petim odstavkom, je podjetje TIMOCOM upravičeno do izredne odpovedi te pogodbe. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vsakršnih obveznosti, ki izvirajo iz kršitev določb o varstvu podatkov s strani uporabnika ali so v zvezi z njimi, predvsem kadar gre za kršitve prej omenjenega četrtega ali petega odstavka.

(7) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3e. Pravica do uporabe aplikacije Razpisi

(1) Aplikacija Razpisi uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, možnost razpisovanja trajnih nalogov za prevoze na področju prevozništva in logistike posebej izbranim ciljnim skupinam (v nadaljevanju: razpisnik) ali oddajanja ponudb na razpisih (v nadaljevanju: ponudnik). Aplikacija Razpisi uporabniku omogoča, da ponudbe opiše, jih z namenom priprave na avtonomno sklenitev pogodbe zbira, ter da jih obdeluje in posreduje.

(2) Za razpisnika začne pravica do uporabe veljati po tem, ko podjetje TIMOCOM prejme plačilo prvega računa, ali z dovolitvijo dostopa do aplikacije Razpisi s strani podjetja TIMOCOM.

(3) Razpis ni obvezujoča ponudba, ampak poziv za oddajo ponudb in ne zavezuje k sklepanju pogodbe. Razpisnik je seznanjen, da se ponudba cene vsakokrat nanaša izključno na storitev, ki jo je ponudil. Veljavno pogodbo je mogoče skleniti šele po soglasni izjavi ponudnika tovora in ponudnika.

(4) Ponudnika njegova oddana ponudba zavezuje mesec dni po preteku veljavnosti razpisa.

(5) TIMOCOM si pridržuje pravico, da preveri zakonitost, popolnost in pravilnost razpisov in ponudb ponudnikov v največ 2 delovnih dneh po njihovem vnosu. Ponudba velja za nezakonito, če ni v skladu z veljavno zakonodajo ali uradnimi prepovedmi, varstvom pravic tretjih oseb ali moralnimi načeli. Ponudba velja za nepopolno, če manjkajo bistveni deli pogodbe ali nujne informacije, npr. informacije o zahtevanih dovoljenjih ali licencah za izvajanje. Ponudba velja za nepravilno, če na primer prevladuje reklamni značaj ali se nanaša na en sam prevoz.

(6) Če TIMOCOM ugotovi, četudi šele naknadno, da razpisnik ali ponudnik ne ravna v skladu s 5. odstavkom, ima TIMOCOM pravico, da ponudbo izbriše iz aplikacije Razpisi, da jo ukine ali je sploh ne objavi, ima pa pravico zahtevati nasprotno izpolnitev.

(7) TIMOCOM si pridržuje pravico, da v aplikaciji Razpisi objavi samo ponudbe razpisnika, ki je dosegel najmanj povprečno bonitetno oceno s strani priznane bonitetne agencije in za katerega niso poznane okoliščine, ki bi konkretno ogrozile finančno izpolnitev ponudb. Povprečna bonitetna ocena je na primer indeksna vrednost podjetja Creditreform e. V. iz Nemčije, večja od 300, ocena „B“ podjetja Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, ali ocena „R“ podjetja Coface AG v Evropi. Če se vrednost bonitetne ocene ali njenega ekvivalenta med trajanjem razpisa zniža, ali če je TIMOCOM seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko ogrozile kasnejše plačilo razpisanih ponudb, lahko TIMOCOM ob prejemu informacije o slabši oceni ponudbo ukine ali suspendira, dokler se zmanjšana boniteta ne izboljša.

(8) TIMOCOM ima pravico, da uporabniku posreduje ponudbe k njegovemu razpisu oziroma razpisne podatke, le v kolikor ta istočasno izpolni njegovo obveznost do podjetja TIMOCOM, ki je vezana na ta razpis.

(9) Za vprašanja potencialnih ponudnikov o konkretnem razpisu je na voljo posebno polje. TIMOCOM si pridržuje pravico, da rok razpisa podaljša, s čimer se čas za odzive podaljša za en delovni dan. TIMOCOM si prav tako pridržuje pravico, da izbriše vnose, ki so v nasprotju z določilom drugega odstavka številke 3 teh pogojev.

(10) Za vse podatke in ponudbe uporabnika v okviru posameznega razpisa, ki jih prek aplikacije Razpisi objavi ali posreduje podjetje TIMOCOM, je odgovoren izključno zadevni uporabnik. TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za te informacije ali izpolnitev pogodb ali pogodb o nerazkritju, sklenjenih na njihovi podlagi, in sam s tem ne postane pogodbeni partner. TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za informacije in sposobnost ponudnika, zlasti če je slednji povabljen na prošnjo razpisnika.

(11) TIMOCOM si pridržuje pravico, da ponudbe ponudnikov izbriše ali jih ne posreduje naprej, če je seznanjen z dejstvi, ki konkretno zmanjšujejo sposobnost ponudnika, npr. če mu je zakonsko ali uradno prepovedano, da sam izvaja razpisano storitev. TIMOCOM lahko tudi izbriše ponudbe, ki niso objavljene v lastnem imenu in za lasten račun, ali jih ne posreduje naprej.

(12) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Alternativno je pogodbeno razmerje lahko utemeljeno z enostranskim sprejemom in se samodejno prekine ob koncu razpisa, brez posebne odpovedi. Pravica do uporabe za ponudnika, ki ga je razpisnik povabil na razpis, se konča z rokom razpisa, brez posebne odpovedi, sicer pa s pravico do uporabe iz obstoječe pogodbe o licenci.

3f. Pravica do uporabe aplikacije Skladišča

(1) Aplikacija Skladišča uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, ponujanje skladiščnih kapacitet in vpogled v ponujene skladiščne kapacitete. Objava ponudb se lahko izvede tako prek trga sistema pametne logistike, prek javno dostopne spletne strani podjetja TIMOCOM, tako kot tudi prek drugih platform podjetja TIMOCOM.

(2) Zastarele podatke je treba izbrisati takoj. Vnos mora biti popoln, v navadni pisavi brez dodatnih presledkov ali drugih znakov namenjenih poudarjanju in s pravilnimi podatki v za to namenjenih poljih za vnos. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vnose podatkov, ki ne ustrezajo tem kriterijem ali določilom pod številko 3 v 2. odstavku, samodejno izbriše.

(3) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3g. Pogoji uporabe aplikacije Messenger

(1) Messenger uporabniku omogoča, če je to dogovorjeno, da znotraj trga sistema pametne logistike pošilja sporočila drugemu uporabniku, ki je registriran za to funkcijo.

(2) Messenger ni nadomestek za običajna javna komunikacijska sredstva in še posebej ni primeren za posredovanje nujnih klicev ali podobnih alarmov pristojnim ustanovam ali državnim organom.

(3) Za uporabo je treba ustvariti in vzdrževati profil podjetja. Z nastavitvijo Messengerja je lahko uporabnik na trgu sistema pametne logistike prikazan kot pripravljen za sprejem sporočil. Za vsebino poslanih sporočil je odgovoren izključno posamezni registrirani uporabnik. Poslana sporočila uporabnikov ne predstavljajo mnenja podjetja TIMOCOM, podjetje TIMOCOM se z njimi ne strinja in jih nima za svoja.

(4) TIMOCOM ne jamči, da bo določeno sporočilo doseglo svoj cilj. Prav tako ne jamči, da je oseba, ki je navedena kot pošiljatelj ali prejemnik sporočila, dejansko tista oseba, ki sporočilo pošilja ali sprejme.

(5) Podjetje TIMOCOM si pridržuje pravico, vendar k temu ni zavezano, da ob upoštevanju tajnosti telekomunikacije preveri sporočilo uporabnika in v primeru kršitve številke 3 (2) teh pogojev takšna sporočila blokira ali onemogoči vpogled v podatke uporabnika ali pa dostop uporabnika do Messengerja.

(6) Uporabnik z uporabo Messengerja privoli v to, da lahko podjetje TIMOCOM sporočilo, ki ga uporabnik pošlje prek Messengerja, ob upoštevanju tajnosti telekomunikacije hrani na strežniku najmanj 3 mesece za posredovanje izbranemu uporabniku in mu omogoči prikaz sporočila. TIMOCOM obdrži sporočilo za uporabnika na strežniku toliko časa, dokler sporočilo ni izbrisano na željo vseh uporabnikov, ki sodelujejo v komunikaciji, ali ko je poteklo najmanj 3 mesece po nastanku in pošiljanju sporočila, razen če ni zakonsko, sodno ali uradno drugače določeno, dovoljeno ali razvrščeno. Po preteku najkrajšega časa shranjevanja mora uporabnik računati na to, da bo sporočilo brez napovedi izbrisano.

(7) Za upoštevanje morebitnih obveznosti shranjevanja v zvezi s sporočili je odgovoren izključno uporabnik. V ta namen je uporabniku na voljo funkcija tiskanja, ki omogoča ločeno shranjevanje.

(8) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3h. Pravica do uporabe vmesnikov

(1) TIMOCOM lahko uporabniku omogoči povezavo med uporabnikovim obstoječim sistemom drugega ponudnika in trgom sistema pametne logistike prek vmesnikov.

(1.1) Vmesnik Borza tovora uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, izmenjavo podatkov med sistemsko programsko opremo uporabnika, ki omogoča upravljanje prevozov, in trgom sistema pametne logistike.

(1.2) Vmesnik Sledenje vozila uporabniku omogoča, če je to dogovorjeno, izmenjavo podatkov med obstoječo programsko opremo uporabnika in trgom sistema pametne logistike. Zakonska določila o varstvu podatkov za aplikacijo Sledenje vozila se ustrezno uporabljajo v povezavi s telematskimi podatki.

(1.3) Vmesnik Naročila prevozov uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, izmenjavo podatkov med sistemom drugega ponudnika, ki ga uporablja uporabnik, in trgom sistema pametne logistike.

(1.4) Vmesnik Sledenje pošiljk uporabniku omogoča, če je to dogovorjeno, izmenjavo podatkov med sistemsko programsko opremo uporabnika, ki omogoča upravljanje prevozov, in trgom sistema pametne logistike.

(2) Grafični uporabniški vmesnik ni vsebovan. Za prikaz vsebine trga sistema pametne logistike je mogoča sklenitev dogovora o dodatnih licencah. Uporabnik zagotavlja, da imajo vse osebe, ki uporabljajo možnosti vmesnika, licenco za posamezen uporabniški dostop znotraj trga sistema pametne logistike podjetja TIMOCOM. Brez dogovorjenega posameznega uporabniškega dostopa osebe nimajo pooblastila za uporabo vmesnika in trga sistema pametne logistike in jih ni mogoče navesti kot kontakt za konkretno transakcijo.

(3) Priključitev sistema drugega ponudnika, ki ga uporablja uporabnik, na vmesnik in s tem tudi na trg sistema pametne logistike, opravi uporabnik na lastno odgovornost. TIMOCOM lahko uporabniku nudi podporo s pripravo tehničnega opisa vmesnika. Tehnični opis izdelka ni sestavni del te pogodbe. Ne jamčimo, da je tehnični opis izdelka uporaben brez tehničnega znanja o vmesnikih.

(4) Podjetje TIMOCOM namerava stalno razvijati svoje vmesnike, kar lahko vpliva tudi na padajočo združljivost vmesnikov. Pri nadaljnjem razvoju sistema bo podjetje TIMOCOM upoštevalo običajno stanje tehnike. V primeru izdaje nove različice vmesnika bo podjetje TIMOCOM uporabnika o tem ustrezno obvestilo. Na zahtevo TIMOCOM pošlje zadnji veljavni tehnični opis vmesnika.
Po pisnem obvestilu podjetja TIMOCOM mora uporabnik najkasneje v šestih mesecih po posredovanju obvestila začeti uporabljati novo različico vmesnika.

(5) Priključitev sistema drugega ponudnika, ki ga uporablja uporabnik, na vmesnike in s tem tudi na sistem podjetja TIMOCOM, opravi uporabnik na lastno odgovornost. Uporabnik mora zagotoviti, da so izpolnjene tehnične zahteve za povezavo sistema drugega ponudnika, ki ga uporablja, s spremenjenimi vmesniki. Obe strani se zavezujeta, da bosta zagotovili čim bolj robustno priključitev vmesnika, ki zahteva čim manj vzdrževanja. Podjetje TIMOCOM si bo prizadevalo za čim bolj združljive prilagoditve in spremembe vmesnika, da bi s tem zagotovilo čim manjša prizadevanja uporabnika za prilagoditev.

(6) Podjetje TIMOCOM bo uporabnika pisno obvestilo o spremembah šest mesecev pred deaktivacijo prejšnje različice vmesnika.
Če uporabnik ne bo izvedel potrebnih prilagoditev, ni mogoče izključiti, da funkcije ne bo mogel več uporabljati. V takšnem primeru je podjetje TIMOCOM oproščeno obveznosti zagotavljanja storitve, vendar obdrži pravico zahtevati nasprotno izpolnitev. Odstopanja od prej omenjenega odzivnega časa se lahko pojavijo, če zakonske zahteve določajo zgodnejšo izvedbo, če so potrebne varnostne prilagoditve za zaščito uporabnikovega sistema ali sistema podjetja TIMOCOM, ali če so potrebne odprave napak za zagotovitev (obnovitev) zajamčenega obsega storitev.

(7) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3i. Pravica do uporabe storitve »Upravljanje z dokumenti«

(1) Trg sistema pametne logistike uporabniku, če je to dogovorjeno, omogoča dostop do storitve »Upravljanje z dokumenti«, s katero lahko prek trga sistema pametne logistike prenese (v nadaljevanju: nalaganje) lastne dokumente ter drugim uporabnikom omogoči vpogled vanje. TIMOCOM si pridržuje pravico do omejitve storitve glede na obliko, obseg in količino dokumentov. Priporočamo, da pri nalaganju upoštevate dokumente, ki se zahtevajo in so zakonsko predpisani za posamezno dejavnost. 

(2) Dokumenti, ki jih uporabnik prenese se v šifrirani obliki shranijo v EU. Pooblaščeni uporabnik si podatke lahko ogleda tako, da jih prenese, pri čemer pravice do teh dokumentov ostajajo v lasti uporabnika, ki je objavil dokumente.

(3) Storitev »Upravljanje z dokumenti« ne predstavlja nadomestka za elektronski podatkovni arhiv; podjetje TIMOCOM zlasti ne zagotavlja revizijsko varne, časovno neomejene hrambe dokumentov. Uporabnik je dolžan upoštevati morebitne obveznosti shranjevanja v zvezi s sporočili. Po preteku pravice do uporabe mora uporabnik računati na to, da bodo dokumenti, ki jih je prenesel na platformo, brez napovedi izbrisani.

(4) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3j. Pravica do uporabe aplikacije Naročila prevozov

(1) Aplikacija Naročila prevozov uporabniku, v kolikor je to dogovorjeno, omogoča nalaganje, obdelavo, posredovanje in prikaz izjav in dokumentov za dokumentacijo in podporo pri sklenitvi pogodbe o prevozu z drugo pogodbeno stranko. V ta namen lahko uporabnik trga sistema pametne logistike ustvari predloge, obdeluje obrazce, komentira izjave in jih shranjuje. TIMOCOM lahko uporabniku da na razpolago pregled nad dosedanjimi transakcijami.

(2) Druge pogodbene stranke so lahko tako uporabniki trga sistema pametne logistike kot tretje osebe, katerih kontaktne podatke je ponudnik tovora shranil sam. Takšna tretja oseba s posredovanjem dokumentov ali izjav ne pridobi lastne pravice do uporabe trga sistema pametne logistike.

(3) Na obrazcih so lahko določeni podatki iz tehničnih razlogov vneseni že vnaprej. Prednastavitev ni priporočilo podjetja TIMOCOM. Uporabnik te podatke po potrebi prilagodi na lastno odgovornost. Individualne nastavitve jezika posameznega uporabnika na trgu sistema pametne logistike lahko vplivajo na naslove in opise znotraj posameznega obrazca, zaradi česar so lahko ti pri pošiljatelju in prejemniku različni. Naslovi in opisi v obrazcih ter njihovi prevodi so namenjeni predvsem uporabniku in so neobvezujoči predlogi podjetja TIMOCOM. Uporabniki se bodo za postavitev takšnih pojmov v naslove in opise obrazcev odločili sami. Kot prednastavitev za dokument, ki je označen kot »obvezujoče«, služi nastavitev jezika tiste osebe, ki je ustvarila obrazec.

(4) Uporabnik je seznanjen, da na podlagi podanih soglasij znotraj aplikacije Naročila prevozov, ki se nanašajo na bistvene elemente prevoza, nastane veljavna pogodba med sodelujočimi s pravicami in obveznostmi, ki so bile potrjene.

(5) TIMOCOM lahko uporabnikom pomaga pri upoštevanju dolžnosti shranjevanja. V ta namen lahko TIMOCOM podatke, ki so del transakcij, pridobiva, shranjuje in obdeluje do 10 poslovnih let. Odgovornost za upoštevanje mogočih dolžnosti shranjevanja nosi uporabnik. TIMOCOM ponuja funkcijo izvoza podatkov, da uporabniku omogoči ločeno shranjevanje. TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji prostor shranjevanja za shranjevanje transakcij v skladu z načelom pravične uporabe v poglavju 3.3 teh pogojev, poleg tega tudi potrebnega prostora shranjevanja po posebnem dogovoru. Če uporabnik zahteva dostop do shranjenih podatkov ali njihovo izdajo po poteku pogodbe o uporabi, ima TIMOCOM pravico, da ta dostop omogoči ali izda šele po poravnavi temu namenjenega nadomestila in morebitnih še odprtih terjatev iz te licenčne pogodbe.

(6) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3k. Pravica do uporabe digitalnega posredovanja prevozov

(1) Digitalno posredovanje prevozov uporabniku omogoča, če je to dogovorjeno, pošiljanje cenovne ponudbe in komentarja k njej ponudniku tovora znotraj trga sistema pametne logistike.

(2) Cena temelji na podatkih iz ponudbe in predstavlja osnovo za pogajanja za sklenitev konkretne pogodbe o prevozu. Cenovna ponudba je povezana z izbirno veljavnostjo, po poteku tega roka pa si strani pridržujeta pravico do odločitve o tem, ali naj se pogajanja še nadaljujejo, če dogovor še ni sklenjen. Do tega roka je uporabnik vezan na svojo cenovno ponudbo. Za ponudnika tovora prejem cenovne ponudbe ni obvezujoč.

(3) Na obrazcih so lahko določeni podatki iz tehničnih razlogov vneseni že vnaprej. Prednastavitev ni priporočilo podjetja TIMOCOM. Uporabnik te podatke po potrebi prilagodi na lastno odgovornost. Individualne nastavitve jezika posameznega uporabnika na tržnici sistema pametne logistike lahko vplivajo na naslove in opise znotraj posameznega obrazca, zaradi česar so lahko ti pri pošiljatelju in prejemniku različni. Naslovi in opisi v obrazcih ter njihovi prevodi so namenjeni predvsem uporabniku in so neobvezujoči predlogi podjetja TIMOCOM. Uporabniki se bodo za postavitev takšnih pojmov v naslove in opise obrazcev odločili sami. Kot prednastavitev za dokument, ki je označen kot »obvezujoče«, služi nastavitev jezika tiste osebe, ki je ustvarila obrazec.

(4) Če naročnik dodeli dodatek, se s tem sklene obvezujoča pogodba v skladu s točko 3j) (Naročila prevozov).

(5) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3l. Pravica do uporabe aplikacije Sledenje pošiljk

(1) Aplikacija Sledenje pošiljk uporabniku v okviru naročila prevoza omogoča, če je to dogovorjeno, izmenjavo razširjenih informacij o pošiljki z drugimi pooblaščenimi uporabniki na trgu sistema pametne logistike. V ta namen se lahko zbirajo, posodabljajo in delijo informacije o stanju, dokumenti, GPS- in morebitni drugi podatki. Uporabnik lahko soudeleženim tretjim osebam v vpogled pošlje informacije o pošiljki.

(2) Za uporabo aplikacije in prikaz vsebine trga sistema pametne logistike je mogoča sklenitev dogovora o dodatnih licencah.

(3) TIMOCOM lahko informacije o pošiljki uporabniku po lastni presoji prikaže na trgu sistema pametne logistike ali zunaj nje. Informacije o pošiljki, ki jih TIMOCOM, njegovi podizvajalci ali tretji ponudniki samodejno pripravijo na podlagi podatkov uporabnika, niso obvezujoči. 

(4) Sledenje pošiljk ne predstavlja nadomestka za elektronski podatkovni arhiv; podjetje TIMOCOM zlasti ne zagotavlja revizijsko varne, časovno neomejene hrambe informacij. Uporabnik je dolžan upoštevati morebitne obveznosti shranjevanja. Po preteku pravice do uporabe mora uporabnik računati na to, da bodo prenesene informacije brez napovedi izbrisane.

(5) Uporabnik pred začetkom uporabe obvesti vse zadevne osebe o tem, da je podjetju TIMOCOM dal soglasje za obdelavo podatkov, o vrsti podatkov, ki se obdelujejo, o namenu in trajanju obdelave, o podjetjih, ki so udeležena pri obdelavi podatkov, ter o možnosti preklica prenosa podatkov.
Če je v skladu z zakonodajo, ki velja za uporabnika, potrebna privolitev zadevne osebe, mora uporabnik zagotoviti, da vse zahtevane privolitve ali morebitne zakonsko dopustne alternative (npr. sporazumi na ravni podjetja) predloži v pisni obliki. Uporabnik mora ustrezna dokazila hraniti še dve leti po poteku pogodbe in podjetju TIMOCOM na zahtevo predati izvirnike teh dokazil.

(6) Če uporabnik ravna v nasprotju z zakonskimi določbami o varstvu podatkov, predvsem v nasprotju s prej omenjenim 5. odstavkom, je podjetje TIMOCOM upravičeno do izredne odpovedi te pogodbe. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vsakršnih obveznosti, ki izvirajo iz kršitev določb o varstvu podatkov s strani uporabnika ali so v zvezi z njimi, predvsem kadar gre za kršitve prej omenjenega 5. odstavka.

(7) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3m. Pravica do uporabe aplikacije Načrtovanje poti

(1) Aplikacija za načrtovanje poti uporabnikom omogoča, če je to dogovorjeno, vizualizacijo njihovih poti in naročil prevozov v koledarskem pogledu. Uporabnikom lahko olajša pošiljanje pošiljk preko povezovanja pošiljk z njihovimi vozili in vozniki. 

(2) Načrtovanje poti ne vključuje preverjanja skladnosti z morebitnimi okvirnimi pogoji, kot so upoštevanje obdobij počitka ali dejanska izvedljivost.

(3) Načrtovanje poti lahko vključuje funkcijo Moje poti, s katero lahko uporabnik ustvari račun voznika na svojem območju za namene izmenjave podatkov in po potrebi s tem računom izmenja določene informacije o prevozih ali določenih poteh. V tem voznikovem računu je mogoče zabeležiti podatke o vozniku, kot so ime in kontaktni podatki. Voznik lahko prejme informacije, ki so mu posredovane v pregled po registraciji, in pošiljki doda informacije, kot so stanje pošiljke, dokumenti, GPS-podatki ali slike.

(4) Za uporabo aplikacije in prikaz vsebine tržnice sistema pametne logistike je mogoča sklenitev dogovora o dodatnih licencah. Za izmenjavo informacij so potrebne končne naprave, ki podpirajo splet, in po možnosti dodatna programska oprema tretjih ponudnikov, na primer storitev sporočanja, e-poštni program ali brskalnik.

(5) Uporaba ne predstavlja nadomestka za elektronski podatkovni arhiv; podjetje TIMOCOM zlasti ne zagotavlja revizijsko varne, časovno neomejene hrambe informacij. Uporabnik je dolžan upoštevati morebitne obveznosti shranjevanja v zvezi s sporočili. Po preteku pravice do uporabe mora uporabnik računati na to, da bodo dokumenti, ki jih je prenesel na platformo, brez napovedi izbrisani.

(6) Uporabnik pred začetkom uporabe obvesti vse zadevne osebe o tem, da je podjetju TIMOCOM dal soglasje za obdelavo podatkov, o vrsti podatkov, ki se obdelujejo, o namenu in trajanju obdelave, o podjetjih, ki so udeležena pri obdelavi podatkov, ter o možnosti preklica prenosa podatkov.
Če je v skladu z zakonodajo, ki velja za uporabnika, potrebna privolitev zadevne osebe, mora uporabnik zagotoviti, da vse zahtevane privolitve ali morebitne zakonsko dopustne alternative (npr. sporazumi na ravni podjetja) predloži v pisni obliki. Uporabnik mora ustrezna dokazila hraniti še dve leti po poteku pogodbe in podjetju TIMOCOM na zahtevo predati izvirnike teh dokazil.

(7) Če uporabnik ravna v nasprotju z zakonskimi določbami o varstvu podatkov, predvsem v nasprotju s prej omenjenim 6. odstavkom, je podjetje TIMOCOM upravičeno do izredne odpovedi te pogodbe. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vsakršnih obveznosti, ki izvirajo iz kršitev določb o varstvu podatkov s strani uporabnika ali so v zvezi z njimi, predvsem kadar gre za kršitve prej omenjenega 6. odstavka.

(8) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3n. Pravica do uporabe aplikacije Moja vozila

(1) Aplikacija Moja vozila uporabnikom omogoča, če je to dogovorjeno, da na trgu sistema pametne logistike zabeležijo svoja vozila in njihove značilnosti, npr. tip vozila, tipi karoserij ali oprema. Informacije je mogoče povezati z drugimi aplikacijami in jih tam uporabiti. Za uporabo aplikacije in prikaz vsebine na trgu sistema pametne logistike je lahko potrebna sklenitev dogovora o dodatnih licencah.

(2) Uporaba ne predstavlja nadomestka za elektronski podatkovni arhiv; podjetje TIMOCOM zlasti ne zagotavlja revizijsko varne, časovno neomejene hrambe informacij. Uporabnik je dolžan upoštevati morebitne obveznosti shranjevanja. Po preteku pravice do uporabe mora uporabnik računati na to, da bodo dokumenti, ki jih je prenesel na platformo, brez napovedi izbrisani.

(3) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3o. Pravica do uporabe funkcije ocenjevanja

(1) Funkcija ocenjevanja uporabniku omogoča, da po zaključeni transakciji na trgu sistema pametne logistike odda oceno pogodbene obveznosti drugega uporabnika. 

(2) Oceno lahko oddata oba uporabnika posamezne transakcije eden za drugega, če je transakcija zaključena in ni stornirana. Ocena se praviloma lahko odda od roka dostave, dogovorjenega v naročilu prevoza, in do 44 dni po poteku valute plačila, navedene v naročilu transporta, vendar najkasneje do konca 104. dne po roku dostave. TIMOCOM si pridržuje pravico, da rok za oddajo ocene 44 dni za obe strani odpre tudi kasneje, če je bila transakcija med uporabnikoma v odnosu s podjetjem TIMOCOM dokumentirana na drug način. Po poteku tega časa se morebitna ocena prevzame v profil ocen uporabnika.

(3) Vsebina ocen je izključno mnenje uporabnikov, ki so oddali posamezno oceno in nikakor ne izraža mnenja podjetja TIMOCOM, niti si TIMOCOM ne lasti teh mnenj. Veljajo zlasti določila 2. odstavka 3. točke teh SPP o zakonitem in poštenem ravnanju.

(4) TIMOCOM lahko za oceno po lastni presoji pripravi ustrezno obliko, npr. število dodeljenih zvezdic za kakovost dela storitve, ki se ocenjuje, pri čemer ocena 1 zvezdice pomeni nezadostno storitev, 5 zvezdic pa zelo dobro storitev. TIMOCOM lahko po lastni presoji določi ustrezne kategorije za dele storitev za ocene, npr. upoštevanje dogovorov, komunikacija, dosegljivost, ali tudi posebne značilnosti izvajalca ali naročnika transakcije, npr. točnost, ravnanje z blagom, razpoložljivost dokumentov ali plačilna disciplina.

(5) Takoj ko je izvedenih in ocenjenih več transakcij, lahko TIMOCOM podjetju uporabnika na trgu sistema pametne logistike prikaže povprečno vrednost oddanih ocen uporabnika. Prikaz lahko sestavlja več delov, npr. povprečje ocenjenih kategorij storitev, število različnih ocenjevalcev ali razlike pri ocenah naročnika ali izvajalca. Če je ocenjen najmanj en del storitve ene transakcije, se lahko ocena prikaže v profilu uporabnika.

(6) Vsak uporabnik lahko drugega uporabnika enkrat prosi za spremembo ocene. Prejemnik takšne prošnje za spremembo lahko v roku 7 dni spremeni svojo oddano oceno. Po tem času spreminjanje ni več mogoče. Prošnjo za spremembo je treba utemeljiti. Poslabšanje ocene v okviru prošnje za spremembo ni dovoljeno.

(7) TIMOCOM ocen načeloma ne spreminja ali izbriše, razen če velja ena od naslednjih izjem:
- Uporabnik se na prošnjo za spremembo ocene ni odzval in obstaja izvršljiva sodna odločba za spremembo ocene v breme uporabnika.
- Oba uporabnika soglasno izjavita, naj se ocena iz skupne transakcije izbriše.
- Pri uporabniku je prišlo do bistvene spremembe, npr. menjave v vodstvu podjetja ali lastništvu.
- Uveden je uradni postopek rekonstrukcije, insolventnosti ali likvidacije ali postopek enake vrste. Ocena se lahko začasno umakne s profila uporabnika, če uporabnik predloži ustrezno dokazilo, npr. sodno potrdilo številke zadeve, da med strankama teče sodni postopek.

(8) Če uporabnik večkrat krši določila tega poglavja, lahko TIMOCOM trajno omeji pravico do ocenjevanja drugih uporabnikov.

4. Plačilo za uporabo

(1) Plačilo za uporabo vedno zapade vnaprej na začetku obdobja uporabe in ga je podjetju TIMOCOM potrebno poravnati najkasneje do tretjega delovnega dne posameznega obdobja. Računi za dodatne storitve s strani podjetja TIMOCOM zapadejo v plačilo takoj. Stroške plačila v celoti nosi uporabnik z izjemo pri SEPA-plačilih, ki so zakonsko predpisana. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, ima podjetje TIMOCOM pravico do izdajanja in pošiljanja računov v elektronski obliki. Če uporabnik v ta namen ne zagotovi primernega elektronskega naslova za prejem elektronske pošte ali če uporabnik želi račun v papirni obliki, mu bodo za to zaračunani s tem povezani dejanski stroški.

(2) Pravica uporabnika do obračuna ali zadržna pravica njegovih storitev zaradi nasprotnih zahtevkov je izključena, razen če gre za nesporne ali pravnomočne protiterjatve.

(3) Če je TIMOCOM uporabniku odobril popust zaradi predplačila uporabnine po licenci za neko določeno obračunsko obdobje in stranka odpove Pogodbo pred pretekom tega obdobja, potem se ta popust za to Pogodbo ali ta pogodbeni del povratno razveljavi. Enako velja, če TIMOCOM odpove to pogodbo iz pomembnega razloga.

(4) TIMOCOM je upravičen ceno dogovorjenih licenc letno primerno zvišati, če za konkretno časovno obdobje ni bila izrecno sporazumno zajamčena cena. TIMOCOM bo objavil zvišanje cene v roku najmanj štirih tednov pred spremembo v pisni obliki. Če znaša zvišanje cene več kot 5% v razmerju z istim koledarskim obdobjem v preteklem letu, ima stranka pravico do posebnega odpovednega roka 14 dni od začetka veljavnosti povišanja cene. V primeru izteka popusta ali preteka časovno omejenega posebnega dogovora ta klavzula v tem smislu povišanja cene ne velja. Če TIMOCOM enkrat ali večkrat ne izkoristi pravice do povišanja cene, ni mogoča odpoved tej pravici kot taki. Predplačilo ne daje garancije cene za vnaprej plačano obdobje.

5. Nevtralnost, lastniške pravice, zaupnost

(1) Licenca uporabniku zagotavlja dostop do trga sistema pametne logistike skupaj z ostalimi uporabniki brez dajanja prednosti pred drugimi uporabniki. Podjetje TIMOCOM je v odnosu do ponudnikov blaga, ponudnikov logističnih storitev ter špedicijskih in prevozniških podjetij nevtralno.

(2) Ta pogodba o licenci ne daje pravice za dodeljevanje podlicenc ali posredovanje s pomočjo trga sistema pametne logistike pridobljenih podatkov ali omogočanje uporabe tretjim osebam, zlasti ne za uporabo programske opreme trga sistema pametne logistike (v nadaljevanju: programske opreme) za lastno elektronsko obdelavo lastniških pravic. Programska oprema in njena izvorna koda sta avtorsko zaščiteni in sta v izključni lasti podjetja TIMOCOM ter njihovih dajalcev licenc in sta zaščiteni z mednarodnimi pogodbami ter drugimi zakoni države, v kateri se uporabljajo.

(3) Podjetje TIMOCOM lahko v svojih produktih uporablja t.i. odprtokodno programsko opremo, za katero se lahko uporabljajo lastni licenčni pogoji. Podjetje TIMOCOM bo na zahtevo zagotovilo pregled uporabljene opreme.

(4) Uporabnik nima pravice do stalnega programsko tehničnega svetovanja, do naknadnih nadgradenj ali do drugih nosilcev podatkov, zlasti pa nima pravice do izvorne kode, povratnega inženiringa, razstavljanja ali spreminjanja programske opreme. Uporabniku je prepovedana uporaba programske opreme za njeno tehnično nadgradnjo, spreminjanje različice ali za izdelovanje kopij v korist tretjih oseb, vključno z drugimi uporabniki. Za vsako drugačno uporabo, naj bo to uporaba kopij, vzporedna ali izmenična uporaba na različnih delovnih mestih ali v korist različnih obratov in/ali podružnic, je potreben pisni dogovor o dodatnih plačljivih licencah. Uporaba posameznega uporabniškega dostopa z registriranega prebivališča pooblaščenega uporabnika je vključena v licenco za spletno prijavo.

(5) V sklopu sodelovanja s podjetjem TIMOCOM uporabnik prenese podatke v naš sistem. Mednje med drugim sodijo podatki o naslovih, pogodbeni podatki ter koordinate GPS. Na podlagi teh informacij bi lahko podjetje TIMOCOM sklepalo o uporabnikovih specifičnih poslovnih razmerjih ali odnosih s strankami, npr. lahko bi prepoznalo posamezne stranke. Vendar takšne informacije obravnavamo kot poslovne skrivnosti ter kot strogo zaupne, četudi niso izrecno označene kot takšne.
Ob upoštevanju zakonskih predpisov se lahko podatki v anonimizirani obliki uporabljajo za statistične namene. Podjetje TIMOCOM podatkov, zbranih prek trga sistema pametne logistike, ne uporablja za razvoj konkurenčne dejavnosti kot ponudnik logističnih storitev, špedicijsko ali prevozniško podjetje.

6. Jamstvo in odgovornost

(1) Podatki v opisih izdelkov, prospektih in napotkih za uporabnike, ki jih daje na razpolago TIMOCOM, predstavljajo neobvezujoča priporočila. Nadaljnja odgovornost podjetja TIMOCOM je izključena. TIMOCOM zlasti ne jamči za aktualnost, pravilnost in popolnost podatkov, ki jih vnašajo drugi uporabniki, ter za združljivost trga sistema pametne logistike s tehničnim okoljem pri uporabniku, ki je namenjeno elektronski obdelavi podatkov, ali za združljivost z uporabljeno podatkovno povezavo. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da glede na trenutno stanje tehnike kompleksne spletne ponudbe, kot je trg sistema pametne logistike, ne morejo biti nikoli čisto brez napak. TIMOCOM zato ne zagotavlja popolne odsotnosti napak določene razpoložljivosti, ampak samo da na trgu sistema pametne logistike ni programskih napak, zaradi katerih bi bila pogodbeno dogovorjena uporabnost okrnjena v znatni meri. TIMOCOM izvaja gospodarsko sprejemljive ukrepe za ohranjanje razpoložljivosti trga sistema pametne logistike brez znatnih prekinitev.

(2) Ustvarjanje hiperpovezav in dostopne informacije na spletnih straneh tretjih oseb, ki so dostopne na domači strani in platformah podjetja TIMOCOM preko hiperpovezav, ne spadajo med pogodbene obveznosti. Tudi niso namenjene podrobnejšemu opisu pogodbenih obveznosti. Ustvarjene hiperpovezave ali preko teh hiperpovezav dostopne strani niso vedno preverjene, zato TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali točnost.

(3) TIMOCOM ne odgovarja za škodo, ki si jo uporabniki povzročijo med seboj, ali z izgubo ali napakami pri prenosu podatkov ali na drugačen način. TIMOCOM ne odgovarja za škodljive programske opreme ali programske kode (viruse, trojanske konje, črve itd.), ki jih uporabniki v svojih dokumentih, priponkah ali opisih prenesejo na trg sistema pametne logistike in se od tam razširijo naprej. Uporabnik jamči za to, da ne bo prenašal takšne škodljive programske opreme.

(4) TIMOCOM ni niti pogodbeni partner niti posrednik pri sklenitvi pogodbe, ki nastane s pomočjo trga sistema pametne logistike, ali glasnik razlag, relevantnih za to pogodbo. TIMOCOM zato v nobenem primeru ne jamči za pravilen potek sklenjenih pogodb med uporabniki ali za doseganje gospodarskega uspeha ali da bi lahko preprečil nepooblaščene dostope do podatkov iz izdelkov, do katerih ima uporabnik pravico. Uporabnik je dolžan, da sam preveri pravilnost podatkov in navedb, ki mu jih posreduje tretja oseba. Sporočila, ki jih uporabniki pošiljajo ali prikazujejo prek trga sistema pametne logistike, ne predstavljajo nikakršnih stališč ali mnenj podjetja TIMOCOM, niti se podjetje TIMOCOM z njimi ne strinja ali jih ima za svoja. TIMOCOM ne jamči za to, da bo posamezno sporočilo ali obvestilo, poslano prek trga sistema pametne logistike, doseglo svoj cilj ali da ga bo naslovnik prejel in prebral. Prav tako ne jamči, da je oseba, ki je navedena kot pošiljatelj ali prejemnik sporočila ali obvestila, dejansko tista oseba, ki sporočilo pošilja ali sprejme.

(5) Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki nastanejo zaradi uporabnikove uporabe trga sistema pametne logistike, ki ni skladna z določbami te pogodbe. TIMOCOM sklepa smiselno enake dogovore z drugimi uporabniki in odstopa (po prednostni zadostitvi lastnih pravic podjetja TIMOCOM do povrnitve škode) morebitne nastale zahtevke za povrnitev škode nasproti drugim uporabnikom posameznemu uporabniku. Uporabnik nadalje podjetje TIMOCOM odvezuje vseh zahtevkov in kazni s strani drugih uporabnikov, organov ali drugih tretjih oseb, ki bi nastali na podlagi tega, da med uporabo trga sistema pametne logistike ponuja ali izvaja storitve, za katere nima za to predpisanih dovoljenj, zavarovanj licenc itd. ali jih nima v zadostni meri ali jih na zahtevo podjetja TIMOCOM ne more dokazati v roku 1 tedna. Sem spadajo tudi stroški za primerno pravno zastopanje. TIMOCOM uporabnika v primeru takšnega zahtevka obvesti takoj.

(6) Nevarnost neposredovanja ali napačnega posredovanja podatkov preide na uporabnika, takoj ko podatki zapustijo področje, na katerega TIMOCOM lahko vpliva.

(7) Omejitve ali izključitve odgovornosti za uporabniku povzročeno škodo, navedene v tej pogodbi, ne veljajo v naslednjih primerih:
a) naklep ali huda malomarnost podjetja TIMOCOM ali njegovega izpolnitvenega pomočnika,
b) krivdna kršitev pomembne pogodbene obveznosti s strani podjetja TIMOCOM ali njegovega izpolnitvenega pomočnika, ki mora biti v skladu z namenom te pogodbe izpolnjena ali katere izpolnitev v prvi vrsti sploh omogoča ustrezno izvajanje pogodbe in na stalno izpolnitev katere je mogoče računati,
c) zakonska odgovornost podjetja TIMOCOM, ki je neodvisna od krivde, na primer garancija proizvajalca,
d) zakonska odgovornost podjetja TIMOCOM ali njegovega izpolnitvenega pomočnika za povzročitev škode na življenju, telesu ali zdravju osebe.
(8) Če je uporabnik podjetnik, je odgovornost podjetja TIMOCOM omejena na tipično škodo, predvidljivo ob sklenitvi pogodbe, na naslednji način:
a) v primerih zgornjega odstavka 7 a) pri veliki malomarnosti preprostih izpolnitvenih pomočnikov,
b) v primerih zgornjega odstavka 7 b) pri manjši malomarnosti.
TIMOCOM odgovarja za izgubo podatkov, programov in njihove obnove zaradi uporabe trga sistema pametne logistike v primerih točk a) in b) 7. odstavka zgoraj samo v tolikšni meri, kot se tej izgubi pri uporabniku s primernimi preventivnimi ukrepi, npr. z redno izdelavo varnostnih kopij, ni bilo mogoče izogniti.

(9) Sestavni deli trga sistema pametne logistike, ki so označeni z »BETA« ali z »različica BETA«, »Prototip« ali »TIMOCOMLabs« (»BETA-del«) praviloma predstavljajo nedokončane izdelke v smislu primernosti za vsakdan, ki sicer vsebuje vse bistvene funkcije, vendar imajo v smislu zmogljivosti, združljivosti in stabilnosti določene omejitve, ker po izkušnjah sodeč pred objavo ni bilo mogoče simulirati vseh okolij strojne in programske opreme ali načinov uporabe. Zato TIMOCOM takšne BETA sestavne dele trga sistema pametne logistike daje na razpolago le za namene neobvezujočega preizkušanja, za kar je potrebno poročanje uporabnikov o izkušnjah. Ne jamčimo za produktivne lastnosti in odsotnost težkih napak. Uporabnik je seznanjen, da TIMOCOM ne jamči za to in tudi ne za izpad uporabe njegovega sistema, izgubo podatkov, napake, nastale škode zaradi napak ali za izgubljen dobiček. Uporabnik mora pred namestitvijo in uporabo BETA sestavnega dela trga sistema pametne logistike izvesti popolno zavarovanje njegovega lokalnega sistema, vključno z zavarovanjem podatkov.

(10) Uporabnik sam odgovarja za uporabo svojega dostopa do trga sistema pametne logistike, vzdržati se mora vsakršne zlorabe pri uporabi ter vsakršnih poskusov lastnega ali tujega nepooblaščenega pridobivanja informacij ali poseganja ali vdora v sisteme, na podlagi katerih deluje trg sistema pametne logistike. V takih primerih nosi uporabnik vse nastale stroške, vključno z vsemi stroški, ki so podjetju TIMOCOM nastali zaradi preverjanja opreme in/ali so povezani s takšnimi pomanjkljivostmi ali motnjami, za katere odgovarja uporabnik. Da bi omogočil učinkovito pravno obrambo, mora uporabnik podjetje TIMOCOM nemudoma obvestiti o možnosti dostopa nepooblaščenih tretjih oseb, o ostalih njemu znanih ali domnevanih kršitvah varstva podatkov ali zatrjevanih zahtevkih tretjih oseb zoper njegovo uporabo trga sistema pametne logistike ali zahtevkov do podjetja TIMOCOM, prav tako pa mora izvesti nemudoma in brezplačno opraviti vse ostale koristne ukrepe za podjetje TIMOCOM, zlasti če to od njega zahteva podjetje TIMOCOM in zahtevani ukrepi ne presegajo razumno pričakovanega napora.

(11) Uporabnik podjetju TIMOCOM zagotavlja, da bodo njegovi zaposleni ali osebe, ki delajo zanj, zaposleni v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in podjetje TIMOCOM odvezuje vsakršne odgovornosti, morebitnih kazni in primernih stroškov pravnega zastopanja v zvezi s tem. Uporabnik podjetju TIMOCOM zagotavlja, da bo svoje storitve stalno izvajal ob upoštevanju veljavnih predpisov in bo to na zahtevo podjetja TIMOCOM takoj dokazal s primernimi dokazili.

(12) Vsi odškodninski zahtevki do podjetja TIMOCOM iz tega odstavka, ki temeljijo na pomanjkljivostih trga sistema pametne logistike, zastarajo v roku enega leta od dodelitve licence. Vsi drugi odškodninski zahtevki zastarajo po 2 letih od njihovega nastanka. Pri namernem ali hudo malomarnem ravnanju podjetja TIMOCOM veljajo zakonska določila.

7. Reklamacije


(1) Če TIMOCOM prejme informacijo, da določen uporabnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti iz prevozne pogodbe, ali če je kršil to pogodbo ali druge zakone (v nadaljevanju: pritožbo), ima TIMOCOM pravico, vendar ni obvezan, da te pritožbe z navedbo pritožnika ali brez nje posreduje zadevnemu uporabniku ali jih po razgovoru in preveritvi posreduje drugim uporabnikom.

(2) Uporabnik, proti kateremu je vložena pritožba (v nadaljevanju: posameznik), je dolžan podjetju TIMOCOM nemudoma, najkasneje pa v tednu dni po prejemu obvestila o pritožbi, pisno podati svoje stališče o vsebini pritožbe in pomagati pri razrešitvi pritožbe ali vsaj utemeljiti, zakaj potrebuje nekoliko več časa za pripravo stališča.

(3) Če posamezniku v njegovem stališču ne uspe ovreči očitkov o neizpolnjevanju obveznosti, je podjetje TIMOCOM upravičeno – ne pa zavezano – uporabnika pozvati k pomoči pri razrešitvi pritožbe v roku nadaljnjega tedna. Časovno omejena zahteva za odpravo kršitve ni potrebna, če se podjetju TIMOCOM glede na okoliščine ne zdi razumna.

(4) Pravice iz prej omenjenih odstavkov 2 in 3 v povezavi s pravico do blokade ali odpovedi obstojijo izključno v interesu podjetja TIMOCOM. Če TIMOCOM tega ne uporabi, je odgovornost do drugih uporabnikov izključena.

(5) TIMOCOM ni obvezan, da prispele pritožbe preveri.

(6) Uporabnik imenuje kvalificirano kontaktno osebo, ki je pooblaščena za sprejemanje vseh pogodbenih odločitev ter za sprejemanje in oddajo izjav. Podjetje TIMOCOM je upravičeno, vendar ne zavezano, da zavrne sprejem izjav drugih oseb iz uporabnikovega podjetja.

8. Izredna odpoved, trajanje licence, splošna določila


(1) Trajanje pravice do uporabe je odvisno od individualno dogovorjene licence. V času brezplačnega testiranja velja obojestranska takojšnja prekinitev.

(2) Vsaka stranka je upravičena do izredne odpovedi te pogodbe brez upoštevanja odpovednega roka, če obstaja pomemben razlog. Pomemben razlog za izredno odpoved s strani podjetja TIMOCOM obstaja, zlasti če:
a) uporabnik postane plačilno nesposoben ali mu grozi plačilna nesposobnost,
b) je bil predlog za začetek stečajnega postopka uporabnikovega premoženja zaradi pomanjkanja sredstev zavrnjen ali če mora uporabnik oddati zakonsko zavarovanje,
c) uporabnik krivdno krši določila teh pogojev, kar ogroža namen te pogodbe ali upravičuje blokado v skladu s 4. ali 5. odstavkom točke 3,
d) uporabnik za več kot 14 koledarskih dni zamuja s plačilom zneska, ki ustreza naročnini za uporabo za en mesec ali
e) se razmerje družbenikov uporabnikovega podjetja spremeni za 25 % ali več ali ga uradno zastopajo druge osebe kot v času sklenitve pogodbe,
f) postanejo uporabnik, njegovi zakoniti zastopniki, družbeniki ali z njim povezana podjetja konkurenti podjetja TIMOCOM.

(3) Pravica do uporabe začne veljati z vklopom s strani podjetja TIMOCOM in se konča sočasno s prenehanjem pogodbenega razmerja.

(4) Po preteku pogodbe mora uporabnik vsakršno programsko opremo, ki jo je prejel od podjetja TIMOCOM in jo namestil pri sebi, ob izključitvi kakršnih koli pridržnih pravic takoj izbrisati in ne sme več uporabljati trga sistema pametne logistike. Prav tako mora uporabnik takrat prekiniti nadaljnje posredovanje podatkov morebiti dogovorjenemu vmesniku.

(5) Če je uporabnik podjetnik, pravna oseba javnega prava ali lastnik javno pravnega posebnega premoženja v smislu 1. stavka prvega odstavka 310. člena BGB ali v kolikor zanj ni pristojno sodišče v Nemčiji, je Düsseldorf dogovorjen kraj izpolnitve in sodne pristojnosti. Velja nemško pravo ob izključitvi kupnega prava Združenih narodov.

(6) Če TIMOCOM uporabniku da na voljo prevod te pogodbe ali delov pogodbe, nemška različica kljub temu ostaja odločilna in pravno obvezujoča, če so v prevodu protislovja ali odstopanja od nemške različice.

(7) Če so posamezna določila teh pogojev neučinkovita, ostaja veljavnost ostalih določil nespremenjena. Namesto neučinkovitega določila po dogovoru stopi v veljavo tisto učinkovito določilo, ki je najbolj podobno namenu neučinkovitega določila.

9. Varstvo podatkov

(1) Uporabnik se strinja, da podjetje TIMOCOM obdeluje tehnične podatke uporabnika z namenom identifikacije in razvrstitve, zaradi varnosti podatkov in za izboljšavo prenosa podatkov. Sem lahko spadajo anonimni podatki, kot so uporabljeni operacijski sistem, ločljivost zaslona, brskalnik, ID in hitrost procesorja, fizični pomnilnik ter podatki, ki lahko glede na okoliščine kažejo povezavo z določeno osebo, to so IP in MAC naslov, karakteristike naprave, DNS domene, namestitvena pot, karakteristike uporabnika, nastavitev jezika, piškotki in telematski podatki.
Podjetje TIMOCOM pri namestitvi in uporabi trga sistema pametne logistike s strani uporabnika obdeluje osebne podatke, kot npr. ime uporabnika, naziv, e-poštni naslov, kontaktne podatke, uvrstitev uporabnika k določenemu uporabniškemu podjetju in navedena znanja jezikov, vnose, sporočila in informacije, ki jih uporabnik sam da na razpolago v svojem profilu ali ko omogoči uporabo trga sistema pametne logistike tretjim osebam. Podjetje TIMOCOM te podatke uporablja za naslednje namene:
- zagotovitev in ohranjanje zagotavljanja dogovorjene storitve
- izvedba transakcij, ki jih je sprožil uporabnik
- preverjanje identitete uporabnika
- zagotavljanje spoštovanja teh pogojev uporabe
- izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali izvršljivih odredb uradnih organov ali sodišč.
Če ni prevladujočih interesov organa, ki izvaja obdelavo, ali zakonskih obveznosti hranjenja, je čas hranjenja teh podatkov odvisen od trajanja in namena posamezne pogodbe.

(2) Uporabnik soglaša s tem, da TIMOCOM obdeluje poslovne podatke uporabnika za namene sklenitve in izvajanja pogodbe ter da od priznanih bonitetnih agencij pridobi informacije o uporabniku.

(3) Uporabnik soglaša s tem, da TIMOCOM uporabnikove osebne podatke uporabnika obdeluje in posreduje hčerinskim ali partnerskim podjetjem za namene izpolnjevanja licenčne pogodbe ali storitvenih naročil s strani uporabnika. Ti se lahko spremenijo, trenutno pa so to:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ta podjetja obdelujejo uporabnikove podatke izključno po naročilu in po navodilih podjetja TIMOCOM; podjetja so zavezana k spoštovanju zakona o varstvu podatkov. Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov tretjim osebam je mogoče tudi v skladu z zakonskimi določili, na podlagi izvršljivih odredb uradnih organov ali sodišč ter za namene preprečevanja oziroma boja proti kriminalu ali kršitev določil te licenčne pogodbe. Podatke, ki ne določajo osebe, npr. anonimizirani podatki ali podatki, ki so zaradi izpolnitve pogodbenega cilja namenjeni tretjim osebam, lahko TIMOCOM obdeluje ter posreduje tretjim osebam.

TIMOCOM je s tehničnimi varnostnimi ukrepi in ustreznimi pogodbenimi določili z vsakim uporabnikom poskrbel, da se podatki trga sistema pametne logistike ne uporabljajo za druge namene, kot so določeni v tej pogodbi, in se ne predajajo tretjim osebam. Po sedanjem stanju tehnike trenutno ni mogoče doseči 100-odstotne varnosti, da uporabnik podatkov v nasprotju s pogodbo vseeno ne bi predal tretji osebi. Uporabnik to dejstvo jemlje na znanje in bo podjetje TIMOCOM takoj obvestil, če bo izvedel za takšen primer.

(4) Uporabnik lahko od podjetja TIMOCOM kadarkoli zahteva brezplačne informacije o njegovih shranjenih osebnih podatkih, prav tako pa ima pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in vložitve ugovora zoper obdelavo ter pravico do prenosljivosti podatkov, če obstajajo ustrezni predpisi glede varstva podatkov. Uporabniki lahko vprašanja glede svojih pravic in izjavo o preklicu ali omejitvi obdelave osebnih podatkov kadarkoli pošljejo na:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter
Timocom Platz 1
D-40699 Erkrath
E-naslov: datenschutz(at)timocom.com

Preklic ali omejitev ne vplivata na sestavo pogodbe in obvezno plačilo s strani uporabnika. Uporabnik je seznanjen s tem, da mu podjetje TIMOCOM zaradi posledic takšnega preklica ali omejitve morda ne bo več moglo omogočiti nadaljnje uporabe trga sistema pametne logistike.

Obenem ima uporabnik pravico, da pri nadzornem organu, pristojnem za TIMOCOM, vloži pritožbo. To je Komisarka za varstvo podatkov in prosti pretok informacij v regiji Severno Porenje-Vestfalija: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Uporabnik se zavezuje, da bo trg sistema pametne logistike uporabljal v skladu zahtevami varstva podatkov. Uporabnik se zavezuje, da bo pri obdelavi podatkov s pomočjo trga sistema pametne logistike upošteval vsa relevantna zakonska določila v zvezi z varstvom podatkov. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki so posledica uporabnikovega neupoštevanja določil o varstvu podatkov, pogodbenih določil ali drugih zakonskih določil ali so nastale v zvezi s tem.

(6) Uporabnik pred začetkom uporabe obvesti vse osebe, ki so povezane z uporabo trga sistema pametne logistike, o tem, da je podjetju TIMOCOM dal soglasje za obdelavo podatkov, o vrsti podatkov, ki se obdelujejo, o namenu in trajanju obdelave, o podjetjih, ki so udeležena pri obdelavi podatkov, ter o možnosti preklica prenosa podatkov. Če je v skladu z zakonodajo, ki velja za uporabnika, potrebna privolitev osebe, ki ima dostop do trga sistema pametne logistike, mora uporabnik zagotoviti, da vse zahtevane privolitve ali morebitne zakonsko dopustne alternative (npr. dogovore na ravni podjetja) predloži v pisni obliki. Uporabnik mora ustrezna dokazila hraniti še dve leti po poteku pogodbe in podjetju TIMOCOM na zahtevo predati izvirnike teh dokazil.

(7) TIMOCOM opozarja, da se v skladu z 31. členom zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG) podatki o s pogodbo neskladnim upravljanjem zapadlih terjatev iz pogodbenega razmerja posredujejo podjetju SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, če se pogodbeno razmerje na osnovi terjatve zaradi zamujenega plačila lahko odpove brez odpovednega roka in dolg kljub zapadlosti ni bil poravnan znotraj plačilnega roka, ki vam je bil sporočen. Več informacij o podjetju SCHUFA lahko najdete na www.meineSCHUFA.de.

§1 Storitev

1. TIMOCOM GmbH je namenjen izključno podpori naročniku pri izterjavi z računom izkazanega zneska. Podjetje TIMOCOM bo po lastni presoji dolžnika pozvalo, da zavzame stališče ali da poravna odprte terjatve.

2. TIMOCOM ne daje jamstva, da bo intervencija uspešna.

3. Plačila, dobropisi ali poboti/kompenzacije s strani dolžnika po opravljeni intervenciji, se smatrajo kot uspeh intervencije, razen če naročnik v roku 2 tednov po napovedanem roku plačila, podjetju TIMOCOM ne predloži dokazil iz katerih je razvidno, da do poravnave ni prišlo. Naročnik se zavezuje, da bo v roku treh dni podjetje TIMOCOM obvestil o prejetih plačilih, dobropisih ali poravnavi zgoraj navedene terjatve.

4. Naročnik ima pravico, da ob vsakem času izbere nadaljnje ukrepe, ki bi pripomogli k poplačilu odprtih terjatev.

§ 2 Povračilo

1. Dogovorjeno nadomestilo stroškov za posredovanje znaša 20,00 EUR. V primeru uspeha bo TIMOCOM naročniku zaračunal provizijo, v kateri je všteto nadomestilo stroškov za posredovanje. Glede na določila nemškega zakona o odvetniški tarifi (RVG) se posamezno nadomestilo stroškov za posredovanje ravna po podatkih o valutah in zneskih terjatev na strani TIMOCOM-ova storitev mednarodne izterjave.

2. Če se posredovanje pri naročilu zaključi brez uspeha ali iz razlogov, za katere ni odgovoren TIMOCOM, si podjetje TIMOCOM pridržuje pravico do dogovorjenega nadomestila za storitve, ki jih je izvedlo do zaključka.

3. TIMOCOM si pridržuje pravico, da znesek računa odtegne skupaj z drugimi računi, če ima od naročnika pooblastilo za bremenitev. Naročnik podjetju TIMOCOM da pooblastilo, da lahko za nesporni znesek računa bremeni znani poslovni račun dolžnika.

§ 3 Začetek in zaključek

1. Naročnik je vezan na ponudbo oziroma pooblastilo 3 delovne dni. Pogodba se sklene na podlagi sprejetja naročila s strani podjetja TIMOCOM. Sprejem ne potrebuje nikakršne posebne oblike in se lahko opravi kot tihi sporazum. Pogodba velja s strani podjetja TIMOCOM kot sprejeta predvsem v primeru, ko podjetje TIMOCOM med tem časom začne s preverjanjem sklepčnosti zahtevka ali že dokazano intervenira pri dolžniku.

2. Naročilo lahko naročnik tudi odpove, vendar pa mora pri tem upoštevati 2-tedenski odpovedni rok. Če je že prišlo do intervencije pri dolžniku, potem je naročnik še naprej zavezan, da podjetje obvešča o morebitnih plačilih, podjetje TIMOCOM pa ima pravico do dogovorjenega plačila oziroma povračila.

3. Pravico do izredne prekinitve pogodbe imata v primeru grobe kršitve dolžnosti obe pogodbeni stranki.

4. Če naročnik v povezavi z intervencijskim nalogom izgubi status stranke pri podjetju TIMOCOM ali ga zaključi, potem imata tako naročnik kot podjetje TIMOCOM pravico do odstopa od pogodbe.

5. Če bi se v postopku intervencije izkazalo, da terjatve ne bo mogoče izterjati, bo intervencija zaključena, ugotovitev pa bo sporočena naročniku. Kot neizterljiva velja terjatev, proti kateri upnik izpodbija pri tretji osebi, ki je odstopljena, v pravnem postopku, naslovljena ali pa je obremenjena s pravicami tretjih oseb oziroma je dolžnik plačilno nesposoben. Pogodba velja takrat in v prihodnje za razveljavljeno.

6. Naročnik je zavezan podpirati TIMOCOM z ustreznimi informacijami. V primeru, da TIMOCOM kljub zahtevi potrebnih informacij za obdelavo naloga v 14 koledarskih dneh ne prejme, ima TIMOCOM pravico obdelavo naročila zaključiti in zaračunati osnovno pristojbino ali do tedaj nastalo premijo za uspešnost.

§ 4 Jamstvo

1. (7) Odgovornost podjetja TIMOCOM za škodo naročnika iz prevzema ali izvedbe pogodbe je omejena na primere:
a) naklepa ali hude malomarnosti podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
b) kršitev pomembne pogodbene obveznosti, ki ogroža izpolnitev namena pogodbe, s strani podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
c) odgovornost podjetja TIMOCOM zaradi zavedne zlonamernosti ali priznanje garancije,
d) odgovornost podjetja TIMOCOM po zavezujočem pravu, npr. zakonu o jamstvu za proizvode ali
e) odgovornost za povzročitev uničenja življenja, poškodbo telesa ali zdravja
s strani podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika.

2. Če je naročnik podjetnik, je odgovornost podjetja TIMOCOM, kot navedeno v nadaljevanju, omejena na škodo, ki jo je mogoče predvideti ob sklepanju pogodbe in je tipična za to vrsto pogodbe:
a) v primerih prejšnjega odstavka 1 a) pri hudi malomarnosti enkratnih izpolnitvenih pomočnikov,
b) v primerih prejšnjega odstavka 1 b) pri navadni malomarnosti.

3. Naročnik je odgovoren za to, da je odprti znesek zapadel in da ni sporen, kakor tudi za to, da podjetje TIMOCOM prejme vse potrebne dokumente in informacije. Opozarjamo na to, da lahko naročnik od dolžnika zahteva nadomestilo stroškov za ukrep le takrat, ko ta zamuja s plačilom, ter da je po pristojnem pravnem redu k temu zavezan. Glede teh stroškov se naročnik obrača neposredno na dolžnika.

4. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vso dokumentacijo, ki jo iz pravnih razlogov ni treba hraniti, po zaključku postopka uniči.

§ 5 Drugo

1. Vsi dogovori morajo biti v pisni obliki.

2. Če naročnik ni potrošnik, je Düsseldorf kraj izpolnitve in kraj sodne pristojnosti. Velja nemško pravo.

3. Če je eden od pogodbenih pogojev neveljaven ali postane neveljaven, vsi ostali pogoji in dogovori ostanejo v veljavi. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta namesto neveljavnega pogoja dogovorili za veljavnega, in sicer tako, da bo čim bolj podoben neveljavnemu.


Stanje na dan: 1. 1. 2022

Na začetek