skip navigation

Splošni pogoji poslovanja

Kontakt – centrala

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 14 00

info.si@timocom.com

1. Splošno

(1) Za vse dobave in storitve iz tega pogodbenega razmerja veljajo izključno sledeči pogoji. Naloge in pogoji uporabnika so neobvezujoči tudi takrat, če jim TIMOCOM izrecno ne nasprotuje.

(2) TIMOCOM si pridržuje pravico, da te pogoje spremeni ali dopolni ob koncu vsakega obračunskega obdobja. TIMOCOM bo uporabnika o spremembi obvestil s posebnim opozorilom na obrazcu računa ali v sistemu pametne logistike (Smart Logistics System). Šteje se, da uporabnik soglaša s spremenjenimi pogoji, v kolikor spremenjenim pogojem ne ugovarja nemudoma, najkasneje pa v roku enega meseca po obvestilu. V primeru brezpogojnega plačila računa se šteje, da je uporabnik privolil v spremembe.

(3) Pojasnila k pogodbi in dopolnitve ter spremembe pogodbe veljajo le v pisni obliki. Če pogodbenici dogovorita, da je do uporabe sistema pametne logistike (Smart Logistics System) upravičena tretja pravna oseba, podeli druga stranka temu uporabniku pooblastilo za prejemanje obvestil podjetja TIMOCOM.

(4) Če so v pogodbi navedene osebe (npr. uporabniki), opis velja za vse spole (ž/m/r).

2. Predmet pogodbe

(1) TIMOCOM v zameno za periodična plačila daje uporabniku na razpolago pravico do uporabe uporabniške platforme (v nadaljevanju: licenca). Obseg licence je odvisen od individualnega dogovora. TIMOCOM lahko uporabniku po lastni presoji omogoči dostop do te uporabniške platforme (v nadaljevanju: sistem pametne logistike) z namestitvijo programske opreme, s kombinacijo uporabniškega imena in gesla, s spletno prijavo ali z vmesnikom do obstoječe strojne in programske opreme uporabnika. Delovanje sistema pametne logistike poteka s pomočjo strežnikov, ki so priključeni na internet in so dosegljivi izključno prek spletne povezave.

Izvzet je čas, kadar strežniki, ki jih uporablja TIMOCOM, zaradi tehničnih ali drugih težav, na katere TIMOCOM ne more vplivati, niso dosegljivi, ali kadar TIMOCOM za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravlja zahtevana vzdrževalna dela na strežnikih, med katerimi lahko pride do neizogibnih motenj pri dostopu. TIMOCOM bo načrtovana vzdrževalna dela in posodobitve po možnosti opravljal pred 7.30 oz. po 18. uri ter cel dan ob koncu tedna (SEČ/SEPČ).

(2) Če TIMOCOM uporabniku omogoči dostop do sistema pametne logistike s pomočjo programske opreme, lahko to naredi po lastni presoji na primer s ponudbo za prenos ali prek aplikacije App Store® podjetja Apple®, aplikacije Google Play™ itd. Prenos in namestitev programske opreme nista del storitve, ki jo v okviru pogodbe ponuja podjetje TIMOCOM, temveč ju uporabnik izvede samostojno in na lastno odgovornost. Če je dostop omogočen na način spletne registracije z uporabniškim imenom in geslom ali na način spletne prijave, si podjetje TIMOCOM pridržuje pravico, da postavi določene zahteve glede oblikovanja gesla, da poveže posamezni uporabniški dostop z e-poštnim naslovom uporabnika, ki ga navede uporabnik, ali da uporabe lokalne varnostne elemente, na primer obstoječe tehnike za preverjanje pristnosti operacijskega sistema končne naprave uporabnika.

(3) Izbira, nabava ter uporaba zahtevane strojne in programske opreme ter podatkovna povezava se izvajajo izključno s strani uporabnika in na njegovo lastno odgovornost.

(4) TIMOCOM si pridržuje pravico, da lahko v okviru nadaljnjega razvoja in optimizacije svojih produktov na njih izvaja spremembe, v kolikor se s tem ne omejijo njihove bistvene lastnosti.

(5) TIMOCOM lahko uporabniku prek sistema pametne logistike posreduje obvestila o ponudbah, prejetih sporočilih ali transakcijah. TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji število, čas prikazovanja in shranjevanje takšnih obvestil.

3. Pravica do uporabe

(1) S to pogodbo zagotovljena pravica do uporabe sistema pametne logistike velja samo v individualno dogovorjenem obsegu, npr. za točno določeno število posameznih uporabniških dostopov, transakcij ali za dogovorjen obseg podatkov za posamezno podružnico v podjetju uporabnika, ne glede na to, ali je podružnica samostojna ali ne, pri čemer pravica uporabe ni prenosljiva na tretjo osebo ali druge podružnice. Če je dostop omogočen z uporabniškim imenom in geslom ali s spletno prijavo, obstaja za en posamezni uporabniški dostop samo ena sočasna pravica do uporabe, tako glede mobilne naprave in/ali brskalnika (konkurenčna licenca).

(2) Pravica do uporabe velja samo za vnos in iskanje specifičnih podatkov pri uradnem poslovanju. Vsi podatki morajo biti resnični in jih je treba na zahtevo predložiti podjetju TIMOCOM. Zastarele ali zbrane podatke je potrebno izbrisati, v kolikor ne obstaja zakonska dolžnost shranjevanja. Vsakršna uporaba podatkov v sledeče namene je prepovedana:
a) neželena sporočila, kot na primer vsiljena pošta, masovno povpraševanje, splošna reklama in splošne ponudbe;
b) nezakoniti nameni, nepravilni podatki, prevare ali zavajanje;
c) neupoštevanje pravic, kot na primer osebnih pravic, pravic intelektualne lastnine ali zasebnosti tretjih oseb;
d) ustvarjanje podatkovnih zbirk, še posebej takšnih, ki omogočajo izdelavo profila drugega uporabnika;
e) vnos programskih kod, ki vplivajo na funkcije končne naprave ali te programske opreme;
f) vsebine, ki TIMOCOM ali tretjo osebo, na primer drugega uporabnika, ovirajo, obremenjujejo ali mu škodijo, pozivanje k bojkotu, verižna pisma, zasledovanje, grožnje, žalitve, obrekovanje, diskriminacija, sovražne izjave, poslovna škoda, izjave seksualne narave, predstavitve brutalnosti, nasilja ali golote;
g) vsebine, ki kršijo veljavne predpise ali dobre navade ali do posredovanja katerih uporabnik ni upravičen.

3) Podatki, ki so dani na razpolago v okviru sistema pametne logistike, se smejo izvoziti izključno s pomočjo za to namenjenih funkcij za izvoz ali tiskanje. Za avtomatizacijo uporabe sistema pametne logistike, bodisi s pomočjo vmesnika, tuje programske opreme, botov, skriptov ali drugih orodij, ki odstopajo od standardov običajnih brskalnikov, kot so npr. Chrome™, Firefox® ali Microsoft Edge®, je potrebna pisna privolitev podjetja TIMOCOM.
Za vse ponudbe podjetja TIMOCOM, v katere je vključena neomejena uporaba po fiksni ceni, velja načelo poštenosti. S tem principom želi TIMOCOM vsem uporabnikom omogočiti pravično in kakovostno uporabo. Zaradi tega si TIMOCOM pridržuje pravico, da uporabi ustrezne ukrepe za omejitev pravice uporabe določenega uporabnika, kadar ta z individualno uporabo obremenjuje vire podjetja TIMOCOM na način, ki omejuje ali onemogoča pravično razdelitev razpoložljivih kapacitet strežnika, pasovne širine ali kapacitete shranjevanja. Takšni omejitveni ukrepi so lahko npr. omejitev števila povpraševanj ali transakcij na minuto, vezanih na posamezno licenco, ali omejitev prostora za shranjevanje.

(4) TIMOCOM si pridržuje pravico do prekinitve povezave posameznega uporabnika do sistema pametne logistike in do brisanja podatkov, če s tem prepreči ali prekine kršitve veljavne zakonodaje ali dobrih običajev. Enako velja, če je obstoj programa, ene izmed aplikacij ali sistema pametne logistike tehnično ogrožen s strani uporabnika.

(5) Če uporabnik ne upošteva pogodbenih obveznosti, predvsem obveznosti pod št. 3 (1) ali (2), št. 4 (1), št. 5 (2) ali (4) ali št. 7 (2) ali (3), ali če v primeru druge kršitve pogodbe po opominu le-te ne odpravi, je TIMOCOM prost svoje obveznosti nudenja storitve (»blokada«), obdrži pa pravico od uporabnika zahtevati izpolnitev njegovih obveznosti.

(6) Za vsak primer kršitve pogodbe pod številko 3 (1) ali (2) ali št. 5 (2), (4) ali (5) mora uporabnik plačati pogodbeno kazen v višini uporabnine za dvanajst mesecev. Uporabnik ima pravico, da dokaže manjšo škodo.

(7) Uporabnik mora podjetje TIMOCOM nemudoma obvestiti o vsaki spremembi relevantnih podatkov o podjetju, zaradi katere je potrebna tudi sprememba podatkov o podjetju v poslovnem in sodnem registru. To zadeva predvsem preoblikovanje, spremembo naslova ter izpis ali vpis pooblaščenih oseb v poslovni ter sodni register.

3a. Pravica do uporabe aplikacije Profili podjetij

(1) Aplikacija Profili podjetij uporabniku, v kolikor je to dogovorjeno, omogoča možnost vpogleda v obstoječe podatke o podjetjih, ki so uporabniki sistema pametne logistike.

(2) Uporabnik lahko v sistem pametne logistike vnese podatke svojega podjetja in s tem omogoči vpogled tudi tretjim osebam. Dostop do podrobnejših podatkov drugih podjetij je uporabniku omogočen šele po vnosu podrobnejših podatkov lastnega podjetja.

(3) Podatki so namenjeni uporabi v običajnem komercialnem obsegu pri rednem poslovanju. Kopiranje baze podatkov v celoti ali njenih bistvenih delov je prepovedano z Zakonom o avtorskih pravicah.

(4) Podatki morajo biti posodobljeni. Če TIMOCOM opazi nepopolnosti ali napake v navedbah uporabnika, sme TIMOCOM uporabnika o teh napakah obvestiti. Če uporabik svojih navedb ne popravi oz. dopolni v roku 7 dni po prejemu obvestila s strani podjetja TIMOCOM, je TIMOCOM po preteku tega roka pooblaščen, vendar ne zavezan, da podatke v imenu in za račun uporabnika spremeni v skladu z uradnimi podatki, ki so objavljeni v poslovnem ter sodnem registru.

(5) TIMOCOM si pridržuje pravico, da v primeru kršitve zgoraj omenjenih odstavkov (3) in (4) uporabniku onemogoči dostop do aplikacije Profili podjetij ter onemogoči vpogled v njegove podatke.

(6) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3b. Pravica do uporabe aplikacij Tovor in Tovorni prostor

(1) Aplikaciji Tovor in Tovorni prostor uporabniku, v kolikor je to dogovorjeno, omogočata vnašanje prostih kapacitet tovornih vozil in ponudb tovora ter iskanje med ponudbami kapacitet tovornih vozil in tovora v okviru mednarodnih cestnih prevozov v sistemu pametne logistike.

(2) Vnos mora biti popoln, v navadni pisavi brez dodatnih presledkov ali drugih znakov, namenjenih poudarjanju, in s pravilnimi podatki v za to namenjenih poljih za vnos. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vnose podatkov, ki ne ustrezajo tem kriterijem oz. določilom pod številko 3 v odstavku 2, samodejno izbriše.

(3) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3c. Pravica do uporabe aplikacije Poti in stroški

(1) Aplikacija Poti in stroški uporabniku, v kolikor je to dogovorjeno, omogoča posredovanje podatkov za prikaz zemljevida in izračun poti na spletu. Vsi prikazi zemljevidov so – tako kot vsi zemljevidi – podvrženi nenehnim spremembam in nikoli ne predstavljajo popolnega prikaza resničnega stanja. Zaradi tega TIMOCOM ni dolžan zagotoviti točnosti prikaza zemljevidov in drugih podatkov. Dolžnosti podjetja TIMOCOM so omejene na zagotavljanje, obnavljanje in vizualno prikazovanje podatkov uporabniku.

(2) Podatki in informacije, ki so prikazani v aplikaciji Poti in stroški, so posredovani s strani tretjih oseb. Zato si TIMOCOM pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da podatki in informacije s strani tretjih oseb niso pravilno in pravočasno posredovani, razen če uporabnik dokaže, da nosi krivdo za to TIMOCOM.

(3) Aplikacija Poti in stroški lahko pri iskanju zadetke razvrsti po prioriteti glede na navedena imena krajev ali poštne številke. Pri tem so možni rezultati iskanja kraji z drugačnimi ali večkrat navedenimi imeni. TIMOCOM ne zagotavlja, da bo program samodejno pravilno izbral kraj. Prav tako TIMOCOM ne jamči za pravilnost ali popolnost podobnih podatkov, kot so npr. poštne številke, imena ulic ali druge dodatne informacije. Zemljevidi so zaradi razvoja tehnike podvrženi nenehnim spremembam. Ne jamčimo za podatke in tudi ne za brezhibno delovanje ter kakovost zemljevidov.

(4) Podatki za zemljevide in drugi podobni podatki (satelitske slike, informacije o cestninah, omejitve prometa, POI točke itd.) so odvisni od dajalca licenc. Zemljevidi, podobni podatki in funkcije so avtorsko zaščiteni in so last podjetja TIMOCOM in/ali njihovih dajalcev licenc ter partnerjev in so zaščiteni z mednarodnimi pogodbami ter drugimi zakoni države, v kateri se uporabljajo. TIMOCOM uporabniku za osebno uporabo teh zemljevidov, ki so v izdelkih podjetja TIMOCOM, zagotavlja podlicenco, ki ni prenosljiva in ni izključna. Uporabnik ne sme kopirati, razčlenjevati, ekstrahirati in spreminjati zemljevidov ali iz teh zemljevidov izpeljevati novih izdelkov. Uporabnik kode vira, podatkov o viru ali strukture zemljevidov ne sme v celoti ali deloma uporabiti za izpeljavo in ne sme poskušati narediti izpeljave z rekonstrukcijo, razčlenjevanjem, dekompilacijo ali na drugačen način. Uporabnik izdelkov ne sme uporabiti za vodenje storitvenega podjetja ali v druge namene, ki vključujejo obdelavo zemljevidov s strani drugih oseb ali enot. Uporabniku ne pripadajo lastniške pravice, ki v celoti ostajajo v lasti dajalcev licenc. Oznak za avtorske pravice, navedbo vira in lastniških pravic v ali na zemljevidih ni dovoljeno spreminjati, prikrivati ali odstraniti.

(5) Če tretji dobavitelji povišajo cene, ki so obstajale ob sklenitvi pogodbe, si TIMOCOM pridržuje pravico, da uporabniku temu primerno poviša cene, ki zadevajo plačljive licence. Višja cena stopi v veljajo z naslednjim prvim dnem v mesecu, ki sledi štiri tedne po prejemu obvestila. Če se cena za uporabo aplikacije Poti in stroški v roku enega leta poviša za več kot 10 %, ima uporabnik pravico, da v dveh tednih po prejemu obvestila o povišanju cene poda izredno odpoved pogodbe.

(6) TIMOCOM si pridržuje pravico, da prikaz zemljevidov in podatkov po lastni presoji kadarkoli spremeni, razširi, izbriše in prekategorizira, vključno z možnostmi in specifikacijami za prikaz zemljevidov ter dodatnih funkcij, ki se navezujejo na uporabo zemljevidov. TIMOCOM ni dolžan zagotoviti ali opraviti vzdrževalnih del, odpravljati napak, korekcij (Patch), posodobitev (Updates) ali izboljšav (Upgrades).

(7) Dodatno veljajo ti pogoji za končnega uporabnika (Pogoji storitve podjetja HERE)

(8) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3d. Pravica do uporabe aplikacije Sledenje

(1) V kolikor je to dogovorjeno, aplikacija Sledenje uporabniku omogoča dostop do telematske funkcionalnosti, s katero lahko obstoječe radijske ali satelitske podatke o svojih vozilih, npr. podatke o lokaciji sistema Global Positioning Systems (GPS), podatke obstoječih sledilnih naprav ali podatke iz senzorjev drugih sistemov vozila, prenese (v nadaljevanju: nalaganje) v sistem pametne logistike, pri čemer ima sam neomejen vpogled v te podatke, drugim uporabnikom sistema pametne logistike (v nadaljevanju: ogledovalec) pa lahko omogoča časovno omejen dostop do teh podatkov. Aplikacija Sledenje ogledovalcu prav tako omogoča prikaz podatkov telematskih sistemov v vozilih drugih uporabnikov, po tem ko je bilo dodeljeno dovoljenje za vpogled. Za prikaz teh podatkov je obvezna pogodba s ponudnikom telematskih storitev za potrebe nalaganja in licenca za aplikacijo Poti in stroški ali primerljivo ustrezno orodje za prikaz zemljevidov, ki ga podpira vmesnik Sledenje podjetja TIMOCOM.

(2) Uporabnik se zavezuje, da če je drugemu uporabniku (Viewer) dovolil prikaz podatkov telematskega sistema svojega vozila, bodo ti podatki v dogovorjenem času v skladu z razvojem tehnologije vedno na razpolago. Uporabnik je odgovoren za to, da sam pravočasno posreduje pravilne podatke podjetju TIMOCOM.

(3) Uporaba in obdelava podatkov s telematskih sistemov v tujih vozilih, ki jih uporabnik nima trajno v najemu ali izposoji, je prepovedana, če ni izvršena v okviru dogovorjenega omogočenega dostopa med dvema uporabnikoma sistema pametne logistike, kot je opisano v prvem odstavku. Za nalaganje telematskih podatkov podizvajalcev, ki trajno ali redno delajo z uporabnikom, je potrebno soglasje podjetja TIMOCOM. V primeru kršitve tega odstavka je TIMOCOM upravičen, da blokira podatke zadevnega telematskega sistema.

(4) Telematske podatke je dovoljeno uporabljati izključno za koordinacijo uporabljenih vozil oz. telematskih sistemov v okviru ciljev in namenov te storitve. Prepovedano je označevanje priključenih telematskih sistemov v okviru storitve z imeni resničnih oseb (npr. imeni voznikov).

(5) Uporabnik pred začetkom uporabe obvesti vse osebe, ki imajo dostop do posameznega telematskega sistema, o tem, da je podjetju TIMOCOM podal soglasje za obdelavo podatkov, o vrsti podatkov, ki se obdelujejo, o namenu in trajanju obdelave, o podjetjih, ki so udeležena pri obdelavi podatkov, ter o možnosti preklica prenosa podatkov.
Če je v skladu z zakonodajo, ki velja za uporabnika, potrebna privolitev osebe, ki ima dostop do telematskega sistema, mora uporabnik zagotoviti, da vse zahtevane privolitve ali morebitne zakonsko dopustne alternative (npr. sporazumi na ravni podjetja) predloži v pisni obliki. Uporabnik mora ustrezna dokazila hraniti še dve leti po preteku pogodbe in podjetju TIMOCOM na zahtevo posredovati izvirnike teh dokazil.

(6) Če uporabnik ravna v nasprotju z zakonskimi določbami o varstvu podatkov, predvsem v nasprotju s predhodno navedenim četrtim ali petim odstavkom, je podjetje TIMOCOM upravičeno do izredne odpovedi te pogodbe. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vsakršnih obveznosti, ki izvirajo iz oziroma so v povezavi s kršitvami določb o varstvu podatkov s strani uporabnika, predvsem kadar gre za kršitve predhodno navedenega četrtega ali petega odstavka.

(7) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3e. Pravica do uporabe aplikacije Razpisi

(1) Aplikacija Razpisi uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, možnost razpisovanja trajnih nalogov za prevoze na področju prevozništva in logistike posebej izbranim ciljnim skupinam (v nadaljevanju: razpisnik) oz. oddajanja ponudb na razpisih (v nadaljevanju: ponudnik). Aplikacija Razpisi uporabniku omogoča, da ponudbe opiše, jih z namenom priprave na avtonomno sklenitev pogodbe zbira, ter da jih obdeluje in posreduje.

(2) Za razpisnika začne pravica do uporabe veljati po tem, ko podjetje TIMOCOM prejme plačilo prvega računa, ali z dovolitvijo dostopa do aplikacije Razpisi s strani podjetja TIMOCOM.

(3) Razpis ni obvezujoča ponudba, ampak poziv za oddajo ponudb in ne zavezuje k sklepanju pogodbe. Razpisnik je seznanjen, da se ponudba cene vsakokrat nanaša izključno na storitev, ki jo je ponudil. Veljavno pogodbo je mogoče skleniti šele po soglasni izjavi ponudnika tovora in ponudnika.

(4) Ponudnika njegova oddana ponudba zavezuje mesec dni po preteku veljavnosti razpisa.

(5) TIMOCOM si pridržuje pravico, da preveri zakonitost, popolnost in pravilnost razpisov, kakor tudi ponudb ponudnikov v največ 2 delovnih dneh po njihovem vnosu. Ponudba velja za nezakonito, če ni v skladu z veljavno zakonodajo ali uradnimi prepovedmi, varstvom pravic tretjih oseb ali moralnimi načeli. Ponudba velja za nepopolno, če manjkajo bistveni deli pogodbe ali nujne informacije, kot na primer informacije o zahtevanih dovoljenjih ali licencah za izvajanje. Ponudba velja za nepravilno, če na primer prevladuje reklamni značaj ali se nanaša na en sam prevoz.

(6) Če TIMOCOM ugotovi, četudi šele naknadno, da razpisnik ali ponudnik ne ravna v skladu s 5. odstavkom, ima TIMOCOM pravico, da ponudbo izbriše iz aplikacije Razpisi, da jo ukine ali je sploh ne objavi, ima pa pravico zahtevati nasprotno izpolnitev.

(7) TIMOCOM si pridržuje pravico, da v aplikaciji Razpisi objavi samo ponudbe razpisnika, ki je dosegel najmanj povprečno bonitetno oceno s strani priznane bonitetne agencije in za katerega niso poznane okoliščine, ki bi konkretno ogrozile finančno izpolnitev ponudb. Povprečna bonitetna ocena je na primer indeksna vrednost, večja od 300, ki jo oceni podjetje Creditreform iz Nemčije, ocena „B“, ki jo oceni podjetje Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ali ocena „R“, ki jo oceni podjetje Coface AG v Evropi. Če se vrednost bonitetne ocene ali njenega ekvivalenta med trajanjem razpisa zniža, ali če je TIMOCOM seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko ogrozile kasnejše plačilo razpisanih ponudb, lahko TIMOCOM ob prejemu informacije o slabši oceni ponudbo ukine ali suspendira, dokler se zmanjšana boniteta ne izboljša.

(8) TIMOCOM ima pravico, da uporabniku posreduje ponudbe k njegovemu razpisu oziroma razpisne podatke, le v kolikor ta istočasno izpolni njegovo obveznost do podjetja TIMOCOM, ki je vezana na ta razpis.

(9) Za vprašanja potencialnih ponudnikov o konkretnem razpisu je na voljo posebno polje. TIMOCOM si pridržuje pravico, da rok razpisa podaljša za toliko časa, dokler ne dobi odgovora na vprašanje, če ga ne dobi v roku enega delovnega dne. TIMOCOM si prav tako pridržuje pravico, da izbriše vnose, ki so v nasprotju z določilom drugega odstavka številke 3 teh pogojev.

(10) Za vse podatke in ponudbe uporabnika v okviru posameznega razpisa, ki jih prek aplikacije Razpisi objavi ali posreduje podjetje TIMOCOM, je odgovoren izključno zadevni uporabnik. TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za te informacije ali izpolnitev pogodb, ali pogodb o nerazkritju, sklenjenih na njihovi podlagi, in sam s tem ne postane pogodbeni partner. TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za informacije in sposobnost ponudnika, zlasti, ko je slednji povabljen na prošnjo razpisnika.

(11) TIMOCOM si pridržuje pravico, da ponudbe ponudnikov izbriše ali jih ne posreduje naprej, če je seznanjen z dejstvi, ki konkretno zmanjšujejo sposobnost ponudnika, npr. če mu je zakonsko ali uradno prepovedano, da sam izvaja razpisano storitev. TIMOCOM lahko tudi izbriše ponudbe, ali jih ne posreduje naprej, ki niso objavljene v lastnem imenu in za lasten račun.

(12) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Alternativno je pogodbeno razmerje lahko utemljeno z enostranskim sprejemom in se samodejno prekine ob koncu razpisa, brez posebne odpovedi. Pravica do uporabe za ponudnika, ki ga je razpisnik povabil na razpis, se konča z rokom razpisa, brez posebne odpovedi, sicer pa s pravico do uporabe iz obstoječe pogodbe o licenci.

3f. Pravica do uporabe aplikacije Skladišča

(1) Aplikacija Skladišča uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, ponujanje skladiščnih kapacitet in vpogled v ponujene skladiščne kapacitete. Objava ponudb se lahko izvede tako prek sistema pametne logistike, prek javno dostopne spletne strani podjetja TIMOCOM, tako kot tudi prek drugih platform podjetja TIMOCOM.

(2) Zastarele podatke je potrebno nemudoma izbrisati. Vnos mora biti popoln, v navadni pisavi brez dodatnih presledkov ali drugih znakov namenjenih poudarjanju in s pravilnimi podatki v za to namenjenih poljih za vnos. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vnose podatkov, ki ne ustrezajo tem kriterijem oz. določilom pod številko 3 v odstavku 2, samodejno izbriše.

(3) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3g. Pogoji uporabe Messengerja

(1) Messenger uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, da znotraj sistema pametne logistike pošilja sporočila drugemu uporabniku, ki je registriran za to funkcijo.

(2) Messenger ni nadomestek za običajna javna komunikacijska sredstva in še posebej ni primeren za posredovanje nujnih klicev ali podobnih alarmov pristojnim ustanovam ali državnim organom.

(3) Za uporabo je treba ustvariti in vzdrževati uporabniški profil. Z nastavitvijo Messengerja je lahko uporabnik v sistemu pametne logistike prikazan kot pripravljen za sprejem sporočil. Za vsebino poslanih sporočil je odgovoren izključno posamezni registrirani uporabnik. Poslana sporočila uporabnikov ne predstavljajo nikakršnega mnenja podjetja TIMOCOM, niti se podjetje TIMOCOM z njimi ne strinja ali jih ima za svoja.

(4) TIMOCOM ne jamči, da bo določeno sporočilo doseglo svoj cilj. Prav tako ne jamči, da je oseba, ki je navedena kot pošiljatelj ali prejemnik sporočila, dejansko tista oseba, ki sporočilo pošilja ali sprejme.

(5) Podjetje TIMOCOM si pridržuje pravico, vendar k temu ni zavezano, da ob upoštevanju tajnosti telekomunikacije preveri sporočilo uporabnika in v primeru kršitve drugega odstavka točke 3 teh pogojev takšna sporočila blokira ali onemogoči vpogled v podatke uporabnika ali pa dostop uporabnika do Messengerja.

(6) Uporabnik z uporabo Messengerja privoli v to, da lahko podjetje TIMOCOM sporočilo, ki ga uporabnik pošlje prek Messengerja, ob upoštevanju tajnosti telekomunikacije hrani na strežniku najmanj 3 mesece za posredovanje izbranemu uporabniku in mu omogoči prikaz sporočila. TIMOCOM obdrži sporočilo za uporabnika na strežniku toliko časa, dokler sporočilo ni izbrisano na željo vseh uporabnikov, ki sodelujejo v komunikaciji, ali ko je poteklo najmanj 3 mesece po nastanku in pošiljanju sporočila, razen če ni zakonsko, sodno ali uradno drugače določeno, dovoljeno ali razvrščeno. Po preteku najkrajšega časa shranjevanja mora uporabnik računati na to, da bo sporočilo brez napovedi izbrisano.

(7) Za upoštevanje morebitnih obveznosti shranjevanja v zvezi s sporočili je odgovoren izključno uporabnik. V ta namen je uporabniku na voljo funkcijo tiskanja, ki omogoča ločeno shranjevanje.

(8) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba velja 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v rednem roku ne prekine katera izmed strank.

3h. Pravica do uporabe vmesnikov

(1) TIMOCOM lahko uporabniku omogoči povezavo med uporabnikovim obstoječim sistemom drugega ponudnika in sistemom pametne logistike prek vmesnikov.

(1.1) Vmesnik Borza tovora uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, izmenjavo podatkov med sistemsko programsko opremo uporabnika, ki omogoča upravljanje prevozov, in sistemom pametne logistike.

(1.2) Vmesnik Sledenje uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, izmenjavo podatkov med obstoječo programsko opremo uporabnika in sistemom pametne logistike. Zakonska določila o varstvu podatkov za aplikacijo Sledenje se ustrezno uporabljajo v povezavi s telematskimi podatki.

(1.3) Vmesnik Naročila prevozov uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, izmenjavo podatkov med sistemom drugega ponudnika, ki ga uporablja uporabnik, in sistemom pametne logistike.

(2) Grafični uporabniški vmesnik ni vsebovan. Za prikaz vsebine sistema pametne logistike je mogoča sklenitev dogovora o dodatnih licencah.

(3) Priključitev sistema drugega ponudnika, ki ga uporablja uporabnik, na vmesnik in s tem tudi na sistem pametne logistike, opravi uporabnik na lastno odgovornost. TIMOCOM lahko uporabniku nudi podporo s pripravo tehničnega opisa vmesnika. Tehnični opis izdelka ni del te pogodbe. Ne jamčimo, da je tehnični opis izdelka uporaben brez tehničnega znanja o vmesnikih.

(4) Podjetje TIMOCOM namerava stalno razvijati svoje vmesnike, kar lahko vpliva tudi na padajočo združljivost vmesnikov. Pri nadaljnjem razvoju sistema bo podjetje TIMOCOM upoštevalo običajno stanje tehnike. V primeru izdaje nove različice vmesnika bo podjetje TIMOCOM uporabnika o tem ustrezno obvestilo. Na zahtevo bo podjetje TIMOCOM uporabniku poslalo trenutni tehnični opis vmesnika.
Po pisnem obvestilu podjetja TIMOCOM mora uporabnik najkasneje v šestih mesecih po posredovanju obvestila začeti uporabljati novo različico vmesnika.

(5) Priključitev sistema drugega ponudnika, ki ga uporablja uporabnik, na vmesnike in s tem tudi na sistem podjetja TIMOCOM, opravi uporabnik na lastno odgovornost. Uporabnik mora zagotoviti, da so izpolnjene tehnične zahteve za povezavo sistema drugega ponudnika, ki ga uporablja, s spremenjenimi vmesniki. Obe strani se zavezujeta, da bosta zagotovili karseda robustno priključitev vmesnika, ki bo omogočala ustrezno vzdrževanje. Podjetje TIMOCOM si bo prizadevalo za čim bolj združljive prilagoditve in spremembe vmesnika, da bi s tem zagotovilo čim manjša prizadevanja uporabnika za prilagoditev.

(6) Podjetje TIMOCOM bo uporabnika pisno obvestilo o spremembah šest mesecev pred deaktivacijo prejšnje različice vmesnika.
Če uporabnik ne bo izvedel potrebnih prilagoditev, ni mogoče izključiti, da funkcije ne bo mogel več uporabljati. V takšnem primeru je podjetje TIMOCOM oproščeno obveznosti zagotavljanja storitve, vendar obdrži pravico zahtevati nasprotno izpolnitev. Odstopanja od prej omenjenega odzivnega časa se lahko pojavijo, če zakonske zahteve določajo zgodnejšo izvedbo, če so potrebne varnostne prilagoditve za zaščito uporabnikovega sistema ali sistema podjetja TIMOCOM, ali če so potrebne odprave napak za zagotovitev (obnovitev) zajamčenega obsega storitev.

(7) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3i. Pravica do uporabe storitve »Upravljanje z dokumenti«

(1) Sistem pametne logistike uporabniku, v kolikor je to dogovorjeno, omogoča dostop do storitve »Upravljanje z dokumenti«, s katero lahko prek sistema pametne logistike prenese (v nadaljevanju: nalaganje) lastne dokumente ter drugim uporabnikom omogoči vpogled vanje. TIMOCOM si pridržuje pravico do omejitve storitve glede na format, obseg in količino dokumentov.

(2) Dokumenti, ki jih uporabnik prenese se v šifrirani obliki shranijo v EU. Pooblaščeni uporabnik si podatke lahko ogleda tako, da jih prenese, pri čemer ostajajo v lasti uporabnika, ki je objavil dokumente.

(3) Storitev »Upravljanje z dokumenti« ne predstavlja nadomestka za elektronski podatkovni arhiv; podjetje TIMOCOM zlasti ne zagotavlja revizijsko varne, časovno neomejene hrambe dokumentov. Uporabnik je dolžan upoštevati morebitne obveznosti shranjevanja v zvezi s sporočili. Po preteku pravice do uporabe mora uporabnik računati na to, da bodo dokumenti, ki jih je prenesel na platformo, brez napovedi izbrisani.

(4) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3j. Pravica do uporabe aplikacije Naročila prevozov

(1) Aplikacija Naročila prevozov uporabniku, v kolikor je to dogovorjeno, omogoča nalaganje, obdelavo, posredovanje in prikaz izjav in dokumentov za dokumentacijo in podporo pri sklenitvi pogodbe o prevozu z drugo pogodbeno stranko. V ta namen lahko uporabnik sistema pametne logistike ustvari predloge, obdeluje obrazce, komentira izjave in jih shranjuje. TIMOCOM lahko uporabniku da na razpolago pregled nad dosedanjimi transakcijami.

(2) Druge pogodbene stranke so lahko tako uporabniki sistema pametne logistike kot tudi tretje osebe, katerih kontaktne podatke je ponudnik tovora shranil sam. Takšna tretja oseba s posredovanjem dokumentov ali izjav ne pridobi lastne pravice do uporabe sistema pametne logistike.

(3) Na obrazcih so lahko določeni podatki iz tehničnih razlogov vneseni že vnaprej. Prednastavitev ni priporočilo podjetja TIMOCOM. Uporabnik te podatke po potrebi prilagodi na lastno odgovornost. Individualne nastavitve jezika posameznega uporabnika v sistemu pametne logistike lahko vplivajo na naslove in opise znotraj posameznega obrazca, zaradi česar so lahko ti pri pošiljatelju in prejemniku različni. Naslovi in opisi v obrazcih ter njihovi prevodi so namenjeni predvsem uporabniku in so neobvezujoči predlogi podjetja TIMOCOM. Uporabniki se bodo za postavitev takšnih pojmov v naslove in opise obrazcev odločili sami. Kot prednastavitev za dokument, ki je označen kot »obvezujoče«, služi nastavitev jezika tiste osebe, ki je ustvarila obrazec.

(4) Uporabnik je seznanjen, da na podlagi podanih soglasij znotraj aplikacije Naročila prevozov, ki se nanašajo na bistvene elemente prevoza, nastane veljavna pogodba med sodelujočimi s pravicami in obveznostmi, ki so bile potrjene.

(5) TIMOCOM lahko uporabnikom pomaga pri upoštevanju dolžnosti shranjevanja. V ta namen lahko TIMOCOM podatke, ki so del transakcij, pridobiva, shranjuje in obdeluje do 10 poslovnih let. Odgovornost za upoštevanje možnih dolžnosti shranjevanja nosi uporabnik. TIMOCOM ponuja funkcijo izvoza podatkov, da uporabniku omogoči ločeno shranjevanje. TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji prostor shranjevanja za shranjevanje transakcij v skladu z načelom pravične uporabe v poglavju 3.3 teh pogojev, poleg tega tudi potrebnega prostora shranjevanja po posebnem dogovoru. Če uporabnik zahteva dostop do, oz. izdajo teh shranjenih podatkov po pretečeni pogodbi o uporabi, ima TIMOCOM pravico, da ta dostop omogoči oz. izda šele po poravnavi temu namenjenega nadomestila, kakor tudi morebitnih še odprtih terjatev iz te licenčne pogodbe.

(6) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank.

3k. Pravica do uporabe aplikacije Povpraševanja po prevozu

(1) Aplikacija Povpraševanja po prevozu uporabniku omogoča, v kolikor je to dogovorjeno, možnost ponujanja posamičnih ponudb tovora (v nadaljevanju: ponudnik tovora) oziroma oddajanja cene za posamično ponudbo (v nadaljevanju: ponudnik). Aplikacija Povpraševanja po prevozu uporabniku omogoča opisovanje posameznih naročil za prevoz in njihovo obdelovanje ter tudi posredovanje ponudb in cen zanje.

(2) Ciljno skupino lahko predstavljajo tako uporabniki sistema pametne logistike kot tudi tretje osebe, katerih kontaktne podatke je ponudnik tovora shranil sam.

(3) TIMOCOM si pridržuje pravico, da omeji izbiro ponudnikov za ponudbo posameznega naročila tovora. Prav tako si pridržuje pravico, da omeji čas med ponudbo in načrtovanim terminom dobave.

(4) Ponudba tovora ni obvezujoča ponudba, ampak poziv za oddajo ponudb in ne zavezuje k sklepanju pogodbe. Ponudnik tovora je seznanjen, da se ponudba cene vsakokrat nanaša izključno na storitev, ki jo je ponudil. Veljavno pogodbo je mogoče skleniti šele po soglasni izjavi ponudnika tovora in ponudnika.

(5) Odplačno pogodbeno razmerje se prične z obojestranskim podpisom licenčne pogodbe ali ko podjetje TIMOCOM pisno potrdi pričetek pogodbenega razmerja, pri čemer lahko obe pogodbeni stranki redno odpovesta pogodbo brez navajanja razlogov ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni pred koncem koledarskega meseca. Pogodba se sklepa za 1 mesec in se vsakokrat podaljša za 1 mesec, če je v dogovorjenem odpovednem roku ne odpove katera izmed strank. Pravica do uporabe za ponudnika, ki ga je ponudnik tovora povabil k ponudbi, se konča z dodelitvijo dodatka enemu izmed ponudnikov, brez posebne odpovedi, sicer pa s pravico do uporabe iz obstoječe pogodbe o licenci.

4. Plačilo za uporabo

(1) Plačilo za uporabo vedno zapade vnaprej na začetku obdobja uporabe in ga je podjetju TIMOCOM potrebno poravnati najkasneje do tretjega delovnega dne posameznega obdobja. Računi za dodatne storitve s strani podjetja TIMOCOM zapadejo v plačilo takoj. Stroške plačila v celoti nosi uporabnik, z izjemo pri SEPA-plačilih, ki so zakonsko predpisana. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, ima podjetje TIMOCOM pravico do izdajanje in posredovanja računov v elektronski obliki. Če uporabnik v ta namen ne zagotovi primernega elektronskega naslova za prejem elektronske pošte ali če uporabnik želi račun v papirni obliki, mu bodo za to zaračunani s tem povezani dejanski stroški.

(2) Pravica uporabnika do obračuna ali zadržna pravica njegovih storitev zaradi nasprotnih zahtevkov je izključena, razen če gre za nesporne ali pravnomočne protiterjatve.

(3) V primeru da je TIMOCOM uporabniku odobril popust zaradi predplačila uporabnine po licenci za neko določeno obračunsko obdobje, in da stranka odpove Pogodbo pred pretekom tega obdobja, potem se ta rabat za to Pogodbo ali ta pogodbeni del povratno razveljavi. Enako velja, če TIMOCOM odpove to pogodbo iz pomembnega razloga.

(4) TIMOCOM je upravičen ceno dogovorjenih licenc letno primerno zvišati, v kolikor za konkretno časovno obdobje ni bila izrecno sporazumno zajamčena cena. TIMOCOM bo objavil zvišanje cene v roku najmanj štirih tednov pred spremembo v pisni obliki. Če znaša zvišanje cene več kot 5% v razmerju z istim koledarskim obdobjem v preteklem letu, ima stranka pravico do posebnega odpovednega roka 14 dni od začetka veljavnosti povišanja cene. V primeru izteka nekega rabata ali preteka nekega časovno omejenega posebnega dogovora ta klavzula v tem smislu povišanja cene ne velja. Kolikor se TIMOCOM, enkrat ali večkrat, ne posluži pravice do povišanja cene, ni možna odpoved po tej pravici kot taki. Predplačilo ne daje garancije cene za vnaprej plačano obdobje.

5. Nevtralnost, lastniške pravice, zaupnost

(1) Licenca uporabniku zagotavlja dostop do sistema pametne logistike skupaj z ostalimi uporabniki brez dajanja prednosti pred drugimi uporabniki. Podjetje TIMOCOM je v odnosu do ponudnikov blaga, ponudnikov logističnih storitev ter špedicijskih in prevozniških podjetij nevtralno.

(2) Ta pogodba o licenci ne daje pravice za dodeljevanje podlicenc ali posredovanje s pomočjo sistema pametne logistike pridobljenih podatkov ali omogočanje uporabe tretjim osebam, še posebej ne za uporabo programske opreme sistema pametne logistike (v nadaljevanju: programske opreme) za lastno elektronsko obdelavo lastniških pravic. Programska oprema in njena izvorna koda sta avtorsko zaščiteni in sta v izključni lasti podjetja TIMOCOM ter njihovih dajalcev licenc in sta zaščiteni z mednarodnimi pogodbami ter drugimi zakoni države, v kateri se uporabljajo.

(3) Podjetje TIMOCOM lahko v svojih produktih uporablja t.i. odprtokodno programsko opremo, za katero se lahko uporabljajo lastni licenčni pogoji. Podjetje TIMOCOM bo na zahtevo zagotovilo pregled uporabljene opreme.

(4) Uporabnik nima pravice do stalnega programsko tehničnega svetovanja, do naknadnih nadgradenj ali do drugih nosilcev podatkov, zlasti pa nima pravice do izvorne kode, povratnega inženiringa, razstavljanja ali spreminjanja programske opreme. Uporabniku je prepovedana uporaba programske opreme za njeno tehnično nadgradnjo, spreminjanje verzije ali za izdelovanje kopij v korist tretjih oseb, vključno z drugimi uporabniki. Za vsako drugačno uporabo, bodisi je to uporaba kopij, paralelna ali izmenična uporaba na različnih delovnih mestih ali v korist različnih obratov in/ali podružnic, je potreben pisni dogovor o dodatnih plačljivih licencah. Uporaba posameznega uporabniškega dostopa z registriranega prebivališča pooblaščenega uporabnika je vključena v licenco za spletno prijavo.

(5) V sklopu sodelovanja s podjetjem TIMOCOM uporabnik prenese podatke v naš sistem. Mednje med drugim sodijo podatki o naslovih, pogodbeni podatki ter koordinate GPS. Na podlagi teh informacij bi lahko podjetje TIMOCOM sklepalo o uporabnikovih specifičnih poslovnih razmerjih ali odnosih s strankami, npr. lahko bi prepoznalo posamezne stranke. Vendar takšne informacije obravnavamo kot poslovne skrivnosti ter kot strogo zaupne, četudi niso izrecno označene kot takšne.
Ob upoštevanju zakonskih določil se lahko podatki v anonimizirani obliki uporabljajo za statistične namene. Podjetje TIMOCOM podatkov, zbranih prek sistema pametne logistike, ne uporablja za razvoj konkurenčne dejavnosti kot ponudnik logističnih storitev, špedicijsko ali prevozniško podjetje.

6. Jamstvo in odgovornost

(1) TIMOCOM jamči izključno to, da je sistem pametne logistike primeren za uporabo v dogovorjenem obsegu. Podatki v opisih izdelkov, prospektih in napotkih za uporabnike, ki jih daje na razpolago TIMOCOM, predstavljajo neobvezujoča priporočila. Nadaljnja odgovornost podjetja TIMOCOM je izključena. TIMOCOM zlasti ne jamči za aktualnost, pravilnost in popolnost podatkov, ki jih vnašajo drugi uporabniki, kakor tudi ne jamči za združljivost sistema pametne logistike s tehničnim okoljem pri uporabniku, ki je namenjeno elektronski obdelavi podatkov, ali za združljivost z uporabljeno podatkovno povezavo. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da glede na trenutno stanje tehnike kompleksne spletne ponudbe, kot je sistem pametne logistike, ne morejo biti nikoli čisto brez napak. Zato podjetje TIMOCOM ne jamči za popolno odsotnost takšnih napak.

(2) Ustvarjanje hiperpovezav in dostopne informacije na spletnih straneh tretjih oseb, ki so dostopne na domači strani in platformah podjetja TIMOCOM preko hiperpovezav, ne spadajo med pogodbene obveznosti. Tudi niso namenjene podrobnejšemu opisu pogodbenih obveznosti. Ustvarjene hiperpovezave oz. preko teh hiperpovezav dostopne strani niso vedno preverjene, zato TIMOCOM ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali točnost.

(3) TIMOCOM ne odgovarja za škodo, ki si jo uporabniki povzročijo med seboj, ali z izgubo ali napakami pri prenosu podatkov ali na drugačen način. TIMOCOM ne odgovarja za škodljive programske opreme ali programske kode (viruse, trojanske konje, črve itd.), ki jih uporabniki v svojih dokumentih, priponkah ali opisih prenesejo na sistem pametne logistike in se od tam razširijo naprej. Uporabnik jamči za to, da ne bo prenašal takšne škodljive programske opreme.

(4) TIMOCOM ni niti pogodbeni partner niti posrednik pri sklenitvi pogodbe, ki nastane s pomočjo sistema pametne logistike, ali glasnik razlag, relevantnih za to pogodbo. TIMOCOM zato v nobenem primeru ne jamči za pravilen potek sklenjenih pogodb med uporabniki ali za doseganje gospodarskega uspeha. Uporabnik je dolžan, da sam preveri pravilnost podatkov in navedb, ki mu jih posreduje tretja oseba. Sporočila, ki jih uporabniki pošiljajo ali prikazujejo prek sistema pametne logistike, ne predstavljajo nikakršnih stališč ali mnenj podjetja TIMOCOM, niti se podjetje TIMOCOM z njimi ne strinja ali jih ima za svoja. TIMOCOM ne jamči za to, da bo posamezno sporočilo ali obvestilo, poslano prek sistema pametne logistike, doseglo svoj cilj oz. da ga bo naslovnik prejel in prebral. Prav tako ne jamči, da je oseba, ki je navedena kot pošiljatelj ali prejemnik sporočila ali obvestila, dejansko tista oseba, ki sporočilo pošilja ali sprejme.

(5) Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki nastanejo zaradi uporabnikove uporabe sistema pametne logistike, ki ni skladna z določbami te pogodbe. TIMOCOM sklepa smiselno enake dogovore z drugimi uporabniki in odstopa (po prednostni zadostitvi lastnih pravic podjetja TIMOCOM do povrnitve škode) morebitne nastale zahtevke za povrnitev škode nasproti drugim uporabnikom posameznemu uporabniku.

(6) Nevarnost neposredovanja ali napačnega posredovanja podatkov preide na uporabnika, takoj, ko podatki zapustijo področje, na katerega TIMOCOM lahko vpliva.

(7) Omejitve ali izključitve odgovornosti za uporabniku povzročeno škodo, navedene v tej pogodbi, ne veljajo v naslednjih primerih:
a) naklep ali huda malomarnost podjetja TIMOCOM ali njegovega izpolnitvenega pomočnika,
b) krivdna kršitev pomembne pogodbene obveznosti s strani podjetja TIMOCOM ali njegovega izpolnitvenega pomočnika, ki mora biti v skladu z namenom te pogodbe izpolnjena oziroma katere izpolnitev v prvi vrsti sploh omogoče ustrezno izvajanje pogodbe in na stalno izpolnitev katere je mogoče računati,
c) zakonska odgovornost podjetja TIMOCOM, ki je neodvisna od krivde, kot je na primer garancija proizvajalca,
d) zakonska odgovornost podjetja TIMOCOM ali njegovega izpolnitvenega pomočnika za povzročitev škode na življenju, telesu ali zdravju osebe.

(8) Če je uporabnik podjetnik, je odgovornost podjetja TIMOCOM, kot navedeno v nadaljevanju, omejena na škodo, ki jo je mogoče predvideti ob sklepanju pogodbe in je tipična za to vrsto pogodbe:
a) v primerih prejšnjega odstavka 7 a) pri hudi malomarnosti enkratnih izpolnitvenih pomočnikov,
b) v primerih prejšnjega odstavka 7 b) pri navadni malomarnosti.
Podjetje TIMOCOM za izgubo podatkov, programov in njihovo obnovitev s pomočjo uporabe sistema pametne logistike v primerih iz črk a) in b) prejšnjega odstavka 7 jamči samo, če te izgube pri uporabniku ne bi bilo mogoče preprečiti s primernimi preventivnimi ukrepi, na primer rednim varnostnim kopiranjem.

(9) Sestavni deli sistema pametne logistike, ki so označeni z »BETA« ali z »različica BETA«, praviloma predstavljajo nedokončane izdelke v smislu primernosti za vsakdan, ki sicer vsebuje vse bistvene funkcije, vendar imajo v smislu zmogljivosti, združljivosti in stabilnosti določene omejitve, ker po izkušnjah sodeč pred objavo ni bilo možno simulirati vseh okolij strojne in programske opreme oz. načinov uporabe. Zato TIMOCOM takšne BETA sestavne dele sistema pametne logistike daje na razpolago le za namene neobvezujočega preizkušanja, za kar je potrebno poročanje uporabnikov o izkušnjah. Ne jamčimo za produktivne lastnosti in odsotnost težkih napak. Uporabnik je seznanjen, da TIMOCOM ne jamči za to in tudi ne za izpad uporabe njegovega sistema, izgubo podatkov, napake, nastale škode zaradi napak ali za izgubljen dobiček. Uporabnik mora pred namestitvijo in uporabo BETA sestavnega dela sistema pametne logistike izvesti popolno zavarovanje njegovega lokalnega sistema, vključno z zavarovanjem podatkov.

(10) Uporabnik sam odgovarja za uporabo svojega dostopa do sistema pametne logistike, vzdržati se mora vsakršne zlorabo pri uporabi ter vsakršnih poskusov lastnega ali tujega nepooblaščenega pridobivanja informacij ali poseganja oziroma vdora v sisteme, na podlagi katerih deluje sistem pametne logistike. V takih primerih nosi uporabnik vse nastale stroške, vključno z vsemi stroški, ki so podjetju TIMOCOM nastali zaradi preverjanja opreme in/ali so povezani s takšnimi pomanjkljivostmi ali motnjami, za katere odgovarja uporabnik. Da bi omogočil učinkovito pravno obrambo, mora uporabnik podjetje TIMOCOM nemudoma obvestiti o možnosti dostopa nepooblaščenih tretjih oseb, o ostalih njemu znanih ali domnevanih kršitvah varstva podatkov ali zatrjevanih zahtevkih tretjih oseb zoper njegovo uporabo sistema pametne logistike ali zahtevkov do podjetja TIMOCOM, prav tako pa mora izvesti nemudoma in brezplačno opraviti vse ostale koristne ukrepe za podjetje TIMOCOM, še posebej, če to od njega zahteva podjetje TIMOCOM in zahtevani ukrepi ne presegajo razumno pričakovanega napora.

7. Reklamacije

(1) Če TIMOCOM prejme informacijo, da določen uporabnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti iz prevozne pogodbe, ali če je kršil to pogodbo ali druge zakone (v nadaljevanju: pritožbo), ima TIMOCOM pravico, vendar ni obvezan, da te pritožbe z ali brez navedbe pritožnika posreduje zadevnemu uporabniku ali jih po razgovoru in preveritvi posreduje drugim uporabnikom.

(2) Uporabnik, proti kateremu je vložena pritožba (v nadaljevanju: posameznik), je dolžan podjetju TIMOCOM nemudoma, najkasneje pa v tednu dni po prejemu obvestila o pritožbi, pisno podati svoje stališče o vsebini pritožbe in pomagati pri razrešitvi pritožbe, oziroma vsaj utemeljiti, zakaj potrebuje nekoliko več časa za pripravo stališča.

(3) Če posamezniku v njegovem stališču ne uspe ovreči očitkov o neizpolnjevanju obveznosti, je podjetje TIMOCOM upravičeno – ne pa zavezano – uporabnika pozvati k pomoči oziroma sodelovanju pri razrešitvi pritožbe v roku nadaljnjega tedna. Časovno omejena zahteva za odpravo kršitve ni potrebna, če se podjetju TIMOCOM glede na okoliščine ne zdi razumna.

(4) Pravice iz prej omenjenih odstavkov 2 in 3 v povezavi s pravico do blokade ali odpovedi obstojijo izključno v interesu podjetja TIMOCOM. Če TIMOCOM tega ne uporabi, je odgovornost do drugih uporabnikov izključena.

(5) TIMOCOM ni obvezan, da prispele pritožbe preveri.

(6) Uporabnik imenuje kvalificirano kontaktno osebo, ki je pooblaščena za sprejemanje vseh pogodbenih odločitev ter za sprejemanje in oddajo izjav. Podjetje TIMOCOM je upravičeno, vendar ne zavezano, da zavrne sprejem izjav drugih oseb iz uporabnikovega podjetja.

8. Izredna odpoved, trajanje licence, splošna določila

(1) Trajanje pravice do uporabe je odvisno od individualno dogovorjene licence. V času brezplačnega testiranja velja obojestranska takojšnja prekinitev.

(2) Vsaka stranka je upravičena do izredne odpovedi te pogodbe brez upoštevanja odpovednega roka, če obstaja pravi razlog. Pomemben razlog za izredno odpoved s strani podjetja TIMOCOM obstaja zlasti če:
a) uporabnik postane plačilno nesposoben ali mu grozi plačilna nesposobnost,
b) je bil predlog za začetek stečajnega postopka uporabnikovega premoženja zaradi pomanjkanja sredstev zavrnjen ali če mora uporabnik oddati zakonsko zavarovanje,
c) uporabnik krivdno krši določila teh pogojev, kar ogroža namen te pogodbe ali upravičuje blokado v skladu s točko 3 odstavek 4 ali 5.
d) uporabnik za več kot 14 koledarskih dni zamuja s plačilom zneska, ki ustreza naročnini za uporabo za en mesec, ali
e) razmerje družbenikov uporabnikovega podjetja se spremeni za 25 % ali več ali ga uradno zastopajo druge osebe kot v času sklenitve pogodbe,
f) postanejo uporabnik, njegovi zakoniti zastopniki ali z njim povezana podjetja konkurenti podjetja TIMOCOM.

(3) Pravica do uporabe začne veljati z vklopom s strani podjetja TIMOCOM in se konča sočasno s prenehanjem pogodbenega razmerja.

(4) Po preteku pogodbe mora uporabnik vsakršno programsko opremo, ki jo je prejel od podjetja TIMOCOM in jo namestil pri sebi, ob izključitvi kakršnih koli pridržnih pravic takoj izbrisati in več ne sme uporabljati sistema pametne logistike. Prav tako mora uporabnik takrat prekiniti nadaljnje posredovanje podatkov morebiti dogovorjenemu vmesniku.

(5) Če je uporabnik podjetnik, pravna oseba javnega prava ali lastnik javno pravnega posebnega premoženja v smislu 1. stavka prvega odstavka 310. člena BGB ali v kolikor zanj ni pristojno sodišče v Nemčiji, je Düsseldorf dogovorjen kraj izpolnitve in sodne pristojnosti. Velja nemško pravo ob izključitvi kupnega prava Združenih narodov.

(6) Če TIMOCOM uporabniku posreduje prevod te pogodbe ali delov pogodbe, nemška različica kljub temu ostaja odločilna in pravno obvezujoča, v kolikor so v prevodu protislovja ali odstopanja od nemške različice.

(7) Če so posamezna določila teh pogojev neučinkovita, ostaja veljavnost ostalih določil nespremenjena. Namesto neučinkovitega določila po dogovoru stopi v veljavo tisto učinkovito določilo, ki je najbolj podobno namenu neučinkovitega določila.

9. Varstvo podatkov

(1) Uporabnik se strinja, da podjetje TIMOCOM obdeluje tehnične podatke uporabnika z namenom identifikacije in razvrstitve, zaradi varnosti podatkov in za izboljšavo prenosa podatkov. Sem lahko spadajo anonimni podatki, kot so uporabljeni operacijski sistem, ločljivost zaslona, brskalnik, ID in hitrost procesorja, fizični pomnilnik ter podatki, ki lahko glede na okoliščine kažejo povezavo z določeno osebo, to so IP in MAC naslov, karakteristike naprave, DNS domene, namestitvena pot, karakteristike uporabnika, nastavitev jezika, piškotki in telematski podatki.
Podjetje TIMOCOM pri namestitvi in uporabi sistema pametne logistike s strani uporabnika obdeluje osebne podatke, kot npr. ime uporabnika, naziv, e-poštni naslov, kontaktne podatke, uvrstitev uporabnika k določenemu uporabniškemu podjetju in navedena znanja jezikov, vnose, sporočila in informacije, ki jih uporabnik sam da na razpolago v svojem profilu ali ko omogoči uporabo sistema pametne logistike tretjim osebam. Podjetje TIMOCOM te podatke uporablja za naslednje namene:
- zagotovitev in ohranjanje zagotavljanja dogovorjene storitve
- izvedba transakcij, ki jih je sprožil uporabnik
- preverjanje identitete uporabnika
- zagotavljanje spoštovanja teh pogojev uporabe
- izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali izvršljivih odredb uradnih organov ali sodišč.
Čas hranjenja teh podatkov je odvisen od trajanja in namena posamezne pogodbe, če ni prevladujočih interesov obdelovalca ali zakonskih dolžnosti hranjenja.

(2) Uporabnik soglaša s tem, da TIMOCOM obdeluje poslovne podatke uporabnika za namene sklenitve in izvajanja pogodbe ter da od priznanih bonitetnih agencij pridobi informacije o uporabniku.

(3) Uporabnik soglaša s tem, da TIMOCOM uporabnikove osebne podatke uporabnika obdeluje in posreduje hčerinskim ali partnerskim podjetjem za namene izpolnjevanja licenčne pogodbe ali storitvenih naročil s strani uporabnika. Aktualna so:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ta podjetja pridobivajo in obdelujejo uporabnikove podatke izključno po naročilu in po navodilih podjetja TIMOCOM; podjetja so zavezana k spoštovanju zakona o varstvu podatkov. Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov tretjim osebam je možno tudi v skladu z zakonskimi določili, na podlagi izvršljivih odredb uradnih organov ali sodišč ter za namene preprečevanja oziroma boja proti kriminalu ali kršitev določil te licenčne pogodbe. Podatke, ki ne določajo osebe, kot npr. anonimizirani podatki ali podatki, ki so zaradi izpolnitve pogodbenega cilja namenjeni tretjim osebam, lahko TIMOCOM obdeluje ter posreduje tretjim osebam.

(4) Uporabnik lahko od podjetja TIMOCOM kadarkoli zahteva brezplačne informacije o njegovih shranjenih osebnih podatkih, prav tako pa ima pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in vložitve ugovora zoper obdelavo ter pravico so prenosljivosti podatkov, če obstajajo ustrezni predpisi glede varstva podatkov. Uporabniki lahko vprašanja glede svojih pravic in izjavo o preklicu ali omejitvi obdelave osebnih podatkov kadarkoli pošljejo na:

TIMOCOM GmbH
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-pošta: datenschutz(at)timocom.com

Preklic ali omejitev ne vplivata na obstoj pogodbe in obveznost plačila s strani uporabnika. Uporabnik je seznanjen s tem, da mu podjetje TIMOCOM zaradi posledic takšnega preklica ali omejitve morda ne bo več moglo omogočiti nadaljnje uporabe sistema pametne logistike.
Prav tako ima uporabnik pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu, ki je pristojen za podjetje TIMOCOM. To je Komisarka za varstvo podatkov in prosti pretok informacij v regiji Severno Porenje-Vestfalija: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Uporabnik se zavezuje, da bo sistem pametne logistike uporabljal v skladu zahtevami varstva podatkov. Uporabnik se zavezuje, da bo pri obdelavi podatkov s pomočjo sistema pametne logistike upošteval vsa relevantna zakonska določila v zvezi z varstvom podatkov. Uporabnik podjetje TIMOCOM odvezuje vseh obveznosti, ki so posledica uporabnikovega neupoštevanja določil o varstvu podatkov, pogodbenih določil ali drugih zakonskih določil, ali so nastale v zvezi s tem.

(6) Uporabnik pred začetkom uporabe obvesti vse osebe, ki so povezane z uporabo sistema pametne logistike, o tem, da je podjetju TIMOCOM podal soglasje za obdelavo podatkov, o vrsti podatkov, ki se obdelujejo, o namenu in trajanju obdelave, o podjetjih, ki so udeležena pri obdelavi podatkov, ter o možnosti preklica prenosa podatkov. Če je v skladu z zakonodajo, ki velja za uporabnika, potrebna privolitev osebe, ki ima dostop do sistema pametne logistike, mora uporabnik zagotoviti, da vse zahtevane privolitve ali morebitne zakonsko dopustne alternative (npr. sporazumi na ravni podjetja) predloži v pisni obliki. Uporabnik mora ustrezna dokazila hraniti še dve leti po preteku pogodbe in podjetju TIMOCOM na zahtevo posredovati izvirnike teh dokazil.

(7) TIMOCOM opozarja, da se v skladu s členom 31 Zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG) podatki o s pogodbo neskladnim upravljanjem zapadlih terjatev iz pogodbenega razmerja posredujejo podjetju SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, če se pogodbeno razmerje na osnovi terjatve zaradi zamujenega plačila lahko odpove brez odpovednega roka in dolg kljub zapadlosti ni bil poravnan znotraj plačilnega roka, ki vam je bil sporočen. Dodatne informacije o SCHUFA najdete na www.meineSCHUFA.de.

Stanje na dan: 1. 1. 2021

§1 Storitev

1. TIMOCOM GmbH je namenjen izključno podpori naročniku pri izterjavi z računom izkazanega zneska. Podjetje TIMOCOM bo po lastni presoji dolžnika pozvalo, da zavzame stališče oziroma bo dolžnika pozvalo, da poravna odprte terjatve.

2. TIMOCOM ne daje jamstva, da bo intervencija uspešna.

3. Plačila, dobropisi ali poboti/kompenzacije s strani dolžnika po opravljeni intervenciji, se smatrajo kot uspeh intervencije, razen če naročnik v roku 2 tednov po napovedanem roku plačila, podjetju TIMOCOM ne predloži dokazil iz katerih je razvidno, da do poravnave ni prišlo.

4. Naročnik ima pravico, da ob vsakem času izbira nadaljnje ukrepe, kateri bi pripomogli k poplačilu odprtih terjatev.

§ 2 Povračilo

1. Račun zapade v plačilo takoj ob prejemu.

2. TIMOCOM lahko pri zagotavljanju poplačila dolžnikovega dolga naročniku zaračuna stroške svojih storitev (kontokorent).

3. TIMOCOM si pridržuje pravico, da znesek računa skupaj z drugimi računi potegne iz računa dolžnika, v kolikor ima s strani naročnika pooblastilo za izterjavo. Naročnik podjetju TIMOCOM da pooblastilo, da lahko nesporni znesek računa, potegne iz znanega poslovnega računa dolžnika.

§ 3 Začetek in zaključek

1. Naročnik je vezan na ponudbo oziroma pooblastilo 3 delovne dni. Pogodba se sklene na podlagi sprejetja naročila s strani podjetja TIMOCOM. Sprejem ne potrebuje nikakršne posebne oblike in se lahko opravi kot tihi sporazum. Pogodba velja s strani podjetja TIMOCOM kot sprejeta predvsem v primeru, ko podjetje TIMOCOM med tem časom že dokazano intervenira pri dolžniku.

2. Naročilo lahko naročnik tudi odpove, vendar pa mora pri tem upoštevati 2 tedenski odpovedni rok. V kolikor je že prišlo do intervencije pri dolžniku, potem je naročnik še naprej zavezan, da podjetje obvešča o morebitnih plačilih in podjetje TIMOCOM ima pravico do dogovorjenega plačila oziroma povračila.

3. Pravica do izredne prekinitve pogodbe, v primeru grobe kršitve dolžnosti, imata obe pogodbeni stranki.

4. V kolikor nastopi situacija, da naročnik ali pa dolžnik v povezavi z intervencijskim nalogom izgubita status stranke pri podjetju TIMOCOM oziroma le tega zaključita, potem imata tako naročnik kot tudi podjetje TIMOCOM pravico do odstopa od pogodbe. Pogodba je tako takrat kot tudi za v prihodnje razveljavljena.

5. V kolikor bi se v postopku intervencije izkazalo, da terjatve ne bo mogoče izterjati, bo intervencija zaključena, ugotovitev pa bo sporočena naročniku. Kot neizterljiva velja terjatev, ki je protestirana, odstopljena, v pravnem postopku, naslovljena ali pa je obremenjena s pravicami tretjih oseb oziroma je dolžnik plačilno nesposoben. Pogodba je tako takrat kot tudi za v prihodnje razveljavljena.

6. Naročnik je zavezan podpirati TIMOCOM z ustreznimi informacijami. V primeru, da TIMOCOM kljub zahtevi potrebnih informacij za obdelavo naloga v 14 koledarskih dneh ne prejme, ima TIMOCOM pravico obdelavo naročila zaključiti in zaračunati osnovno pristojbino oz. do tedaj nastalo premijo za uspešnost.

§ 4 Jamstvo

1. (7) Odgovornost podjetja TIMOCOM za škodo naročnika iz prevzema ali izvedbe pogodbe je omejena na primere:
a) naklepa ali hude malomarnosti podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
b) kršitev pomembne pogodbene obveznosti, ki ogroža izpolnitev namena pogodbe, s strani podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika,
c) odgovornost podjetja TIMOCOM zaradi zavedne zlonamernosti ali priznanje garancije,
d) odgovornost podjetja TIMOCOM do brezpogojne pravice, kot npr. Zakon o jamstvu za proizvode ali
e) odgovornost za povzročitev uničenja življenja, poškodbo telesa ali zdravja
s strani podjetja TIMOCOM ali izpolnitvenega pomočnika.

2. Če je naročnik podjetnik, je odgovornost podjetja TIMOCOM, kot navedeno v nadaljevanju, omejena na škodo, ki jo je mogoče predvideti ob sklepanju pogodbe in je tipična za to vrsto pogodbe:
a) v primerih prejšnjega odstavka 1 a) pri hudi malomarnosti enkratnih izpolnitvenih pomočnikov,
b) v primerih prejšnjega odstavka 1 b) pri navadni malomarnosti.

3. Naročnik je odgovoren za to, da je odprti znesek zapadel in da ni sporen, kakor tudi za to, da podjetje TIMOCOM prejme vse potrebne dokumente in informacije. Opozarjamo na to, da lahko naročnik od dolžnika zahteva nadomestilo stroškov za ukrep le takrat, ko ta zamuja s plačilom ter da je po pristojnem pravnem redu k temu zavezan. Glede teh stroškov se naročnik obrača neposredno na dolžnika.

4. TIMOCOM si pridržuje pravico, da vso dokumentacijo, katero iz pravnih razlogov ni potrebno hraniti, po zaključku postopka uniči.

§ 5 Drugo

1. Vsi dogovori morajo biti v pisni obliki.

2. V kolikor naročnik ni potrošnik, je Düsseldorf kraj izvedbe in kraj sodne pristojnosti. Velja nemško pravo.

3. V kolikor je eden od pogodbenih pogojev neveljaven ali postane neveljaven, tako vsi ostale pogoji in dogovori ostanejo v veljavi. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta namesto neveljavnega pogoja dogovorili veljavnega, in sicer tako, da bo le ta kar se da podoben neveljavnemu.

Stanje na dan: 1. 10. 2014

Na začetek