Novice 25.01.2022
8

Zakon o oskrbovalnih verigah in cilji ZN za trajnostni razvoj – ključni podatki in pet idej za trajnostnost za področje prevozništva in logistike

TIMOCOM Trajnostna logistika

Organska moda, trajnostna darila, podnebno nevtralna potovanja – vedenje potrošnikov sporoča jasno sporočilo. Žal je Nemčija na četrtem mestu med državami z največjim ekološkim odtisom in ima zgolj pet od 100 najbolj trajnostnih podjetij na svetu. Tukaj vstopi Zakon o potrebni skrbnosti v oskrbovalnih verigah (LkSG). Nemška podjetja obvezuje, da v globalnih oskrbovalnih verigah poslujejo podnebno nevtralno in etično, veljati pa bo začel v prvi polovici leta 2023.

Podjetje Corporate Knights iz Kanade vsako leto analizira vsebinsko trajnostnost podjetij po vsem svetu – in je tudi vir zgoraj navedenih zaskrbljujočih podatkov za Nemčijo.

Za kaj gre? Trajnostna naravnanost podjetja je trenutno prostovoljna. Za to verjetno obstaja razlog: Prostovoljnost ne pomeni nujnosti. Leta 2020 je svetovalno podjetje Höveler Holzmann izvedlo raziskavo med vodstvenimi delavci srednje velikih nemških podjetij in družb, ki kotirajo na borzi. Razkrila je: Zaenkrat samo deset odstotkov podjetij, za katere velja zakon, izpolnjuje vse zahteve za trajnostne oskrbovalne verige. Večina podjetij potemtakem še ne bi ravnala v skladu z LkSG.

V tem prispevku so na kratko predstavljeni ključni podatki o zakonu, spremembe in možnosti za podjetja iz prevozništva in logistike ter napotki o tem, kako lahko podjetja uporabijo cilje ZN za trajnostni razvoj kot pomoč pri svoji usmeritvi.

Zakon o potrebni skrbnosti v oskrbovalnih verigah (LkSG) – glavni podatki

Čas teče. Po tem, ko zakonodaja o oskrbovalni verigi že obstaja v Franciji, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji in v ZDA, je tudi nemški Bundesrat 25. junija 2021 sprejel ustrezen zakon. Gre za sklop predpisov za nemške proizvajalce in nemške podružnice tujih podjetij za 

 • izpolnjevanje zahtev v zvezi s človekovimi pravicami in standardov za varstvo okolja pri izvozu v ali uvozu iz tujine,
 • zagotavljanje transparentnosti v globalnih oskrbovalnih verigah, začenši pri surovinah.

Zakon bo stopil v veljavo v dveh fazah:

 • januarja 2023 za podjetja z več kot 3000 zaposlenimi in
 • januarja 2024 za podjetja z več kot 1000 zaposlenimi.

Na podjetja z manj kot 1000 zaposlenimi Zakon o potrebni skrbnosti v oskrbovalnih verigah ne bo neposredno vplival. Vendar to ne pomeni, da se jim na zakon ni treba ustrezno pripraviti, kajti kot ponudniki storitev, prevozniki in podizvajalci večjih podjetij so neposredno vpleteni v oskrbovalno verigo.

Trajnostnost mora biti preverljiva

Vsakdo, ki se zavzema za trajnostnost in o njej komunicira, jo bo moral v prihodnje biti zmožen dokazati. Če tega ne bo mogel, bodo temu sledile posledice. Vsi, ki sodelujejo v procesu, morajo namreč o morebitnih kršitvah poročati takoj, ko zanje izvejo. Za nadzor je odgovoren Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA), ki določa tudi kazni za kršitve. To so lahko globe ali izključitve iz pogodb. Zakon pa predvideva tudi državno podporo podjetjem, ki prostovoljno sprejmejo ukrepe za zagotavljanje trajnostnosti

Zakon o potrebni skrbnosti v oskrbovalnih verigah: Reguliranje, a tudi spodbujanje

Namen Zakona o potrebni skrbnosti v oskrbovalnih verigah ni zaustaviti oskrbovalne verige in tistim, ki so v njih udeleženi, postavljati ovir. Dejansko je ravno obratno: Trajnostnost in transparentnost v oskrbovalni verigi postajata obvezni za vse udeležence. Tisti, za katere nista obvezni, pa bodo velikokrat prostovoljno sodelovali, da bodo ostali konkurenčni. Zato je zakon tudi sredstvo, s katerim želi vlada spodbuditi podjetja, da bi se dejavno lotevala tega vprašanja ter na zakon gledala kot na priložnost zase oz. svoje podjetje.

Mimogrede, država z zakonom zavezuje tudi sama sebe. Kajti

 1. globalni trgovinski odnosi obstajajo tudi na državni ravni,
 2. država pa podpira ukrepe, ki jih podjetja uvedejo prostovoljno.

Udeleženi kot dobavitelji: Prevozniška in logistična podjetja

Prihodnja struktura v ospredje vse bolj postavlja ponudnike prevozniških in logističnih storitev. S svojo vlogo kot dobavitelji in ponudniki storitev so neposredno vpleteni v proces ustvarjanja vrednosti, bodisi kot neposredni pogodbeni partnerji proizvodnih ali trgovskih podjetij. Ali pa so udeleženi posredno, npr. kot podizvajalci.

Pretvarjanje zahtev v konkurenčno prednost – še vedno prostovoljno

Konkurenca nikoli ne spi. Vsakdo, ki je vpleten v oskrbovalno verigo podjetij zgoraj navedenih velikosti se bo moral od leta 2023 dalje prav tako zavzemati za trajnostnost. Seveda je to povezano s številnimi napori, organizacijskimi in finančnimi.

Vseeno so prednosti očitne:

 • visoka odpornost zaradi utemeljenega obvladovanja tveganj,
 • v prihodnost usmerjena usmeritev podjetja,
 • izboljšanje ugleda lastnega podjetja pri poslovnih partnerjih,
 • povečanje privlačnosti podjetja kot delodajalca,
 • zavzemanje za človekove pravice in varovanje okolja.

Vse to prispeva k večji konkurenčnosti podjetij, ki poslujejo trajnostno. Če povemo jasneje: Podjetja, ki trajnostnosti ne bodo vključila v svoje procese in je ne bodo dosledno izvajala, bodo dolgoročno na slabšem.

Cilji ZN za trajnostni razvoj: Napotki za prevozniška in logistična podjetja

17 ciljev ZN za trajnostni razvoj predstavlja mejnik v zgodovini trajnostnosti. Oblikovani so bili na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju septembra 2015 v New Yorku in zajemajo tri stebre trajnostnosti socialnost, ekologijo in ekonomijo. Pod naslovom »Agenda 2030« je na spletnem mestu BMZ razložena vsebina posameznih ciljev, navedeni pa so tudi primeri izvajanj ter projektov za podporo.

Ciljne skupine so

 • države,
 • civilna družba,
 • znanost,
 • gospodarstvo,
 • vsak posameznik.

Zakon o oskrbovalni verigi je mogoče obravnavati kot ukrep iz tega kataloga.

Zakon o oskrbovalnih verigah in cilji ZN za trajnostni razvoj – ključni podatki in pet idej za trajnostnost za področje prevozništva in logistike

Pet ciljev ZN za trajnostni razvoj za prevozniška in logistična podjetja

V bistvu je vseh 17 ciljev zastavljenih tako široko, da lahko podjetja iz vsakega cilja izpeljejo ukrepe, ki so primerni zanje.

Navajamo pet primerov:

1. »Dobro zdravje in dobrobit« (cilj 3)

Cilj zadeva zdravstveno oskrbo vseh ljudi, pa tudi vplive, ki učinkujejo na dobrobit in zdravje. Sem sodijo tudi onesnaževanje zraka, vode in tal.

 • Izvedite oceno življenjskega cikla. Tako boste ugotovili, kako visoke so npr. emisije vašega podjetja in kje je mogoče doseči njihovo znižanje. Za prevozniška podjetja predstavljajo pomemben vzvod nove tehnologije, ki bodo dolgoročno gledano nadomestile motorje z notranjim izgorevanjem v tovornih vozilih ter tako podprle cilj »dekarbonizacije«.
 • V to kategorijo sodijo tudi zdravstvene pobude za zaposlene. Ne glede na to, ali smo za pisalno mizo ali za volanom: Ljudje veliko sedimo in obremenjujemo svoj hrbet. Kot delodajalec lahko npr. v sodelovanju z zdravstveno zavarovalnico organizirate šolo zdrave hrbtenice.

2. »Visokokakovostno izobraževanje« (cilj 4)

Namen tega cilja je doseči kakovostno, trajnostno izobraževanje za vse ljudi, ne glede na njihovo ozadje.

 • Z usposabljanjem lahko preprečite pomanjkanje usposobljenih delavcev. Za številna delovna mesta v prevozniški in logistični panogi je potrebno usposabljanje; za vse poklice tako ni potrebna matura ali študij. Ob tem pozabite na podobo tipičnih moških ali ženskih poklicev. S tem boste veliko pridobili: motivirane strokovnjake prihodnosti.
 • Dodatno usposabljajte svoje sodelavce. Če želite ostati konkurenčni in v koraku s časom, vlagajte v najnovejše strokovno znanje pa tudi v nadaljnji razvoj svojih sodelavcev. Navsezadnje je to tudi vlaganje v vaše podjetje. Mimogrede: Na voljo so tudi usposabljanja na temo »Trajnostnost«.

3. »Čista voda in sanitarije« (cilj 6)

Cilj med drugim določa, da bi morali imeti vsi ljudje dostop do čiste vode in čistih sanitarij.

 • Pandemija je pokazala, da je biti voznik tovornjaka fizično zahtevno in da slednji nimajo vedno dostopa do vzdrževanih sanitarij. Če imate možnost zagotoviti čiste in vzdrževane sanitarije za voznike, bi bila to dobra izhodiščna točka v okviru tega cilja.

4. »Cenovno dostopna in čista energija« (cilj 7)

Dostop do obnovljivih energij mora biti poenostavljen, tovrstne energije pa bi morale postati cenovno dostopnejše.

 • Na strehi še nimate solarnih panelov, svoje pisarne pa še ne ogrevate z geotermalno energijo? Trajnostne vire energije za vaše podjetje lahko poiščete tudi drugje. Obstajajo številni ponudniki zelene električne energije, pa tudi npr. ponudniki podnebno nevtralnega omrežja, ki ga je mogoče uporabiti za priključke v podjetju.

5. »Industrija, inovacije in infrastruktura« (cilj 9)

O okviru tega cilja naj bi dosegli modernizacijo ter investicije v trajnostne strukture in tehnologije, pri čemer bo posebna pozornost namenjena področjem energije in prometa.

 • Ena od možnosti so varčni motorji, še tri druge pa so preprečevanje praznih voženj, združevanje prevozov in digitalizacija prevozniških procesov. V ta namen je mogoče uporabiti sistem pametne logistike podjetja TIMOCOM, s katerim lahko digitalno upravljate celo pravno zavezujoča naročila prevozov.

Trajnostnost – dojemajte in izkoristite jo kot priložnost

Za nekatera podjetja se je začelo zadnje leto za izvedbo potrebnih priprav na zakon o oskrbovalni verigi in dejavno obravnavo sprememb. Brez skrbi, v tem procesu sprememb ne bo nihče ostal sam. Če boste želeli, lahko podporo poiščete pri svetovalnih podjetjih, ki vam bodo pomagala izdelati oceno življenjskega cikla, vzpostaviti koncepte trajnostnosti z ustreznimi ukrepi, oblikovati proračun zanje ter jih izvajati skupaj z zaposlenimi in strankami.

Kodeks ravnanja kot zaveza k trajnostnemu ukrepanju

Kot prvi korak lahko svojim strankam in partnerjem pošljete svoj Kodeks ravnanja. Slednjega namreč vse več podjetij zahteva od svojih poslovnih partnerjev, da bi zagotovili, da vsi vpleteni v njihovo oskrbovalno verigo poslujejo v duhu trajnostnosti. V spletu so na voljo številne predloge za kodeks, ki jih lahko obogatite z lastno vsebino.

Vključitev bližnjega poslovnega okolja: sodelavcev, strank in partnerjev

Ne le usklajeno delovanje, temveč tudi skupna izvedba sprememb – to je za dosego trajnostnosti zelo pomembno, saj tega ne more nihče doseči sam. Zagotovite enotno razumevanje in pojasnite, zakaj so ti koraki potrebni. In tudi sebi zastavite naslednja vprašanja: Kako to temo vidijo zaposleni v vašem podjetju? Katere ukrepe iz zasebnega življenja lahko prenesete v svoje poslovanje? Ali so vaši partnerji in stranke pripravljeni plačati več za trajnostne storitve? Če da, koliko več?

Čas je za investicije v prihodnost

Trenutni podatki kažejo, da nemški potrošniki trajnostnost vse bolj uporabljajo kot merilo za nakup: To v celoti velja za okoli 12 odstotkov vprašanih (primerjava z letom 2017: 9,5 odstotkov), v veliki meri pa za okoli 29 odstotkov (primerjava z letom 2017: 25,5 odstotkov). Cene izdelkov pravične trgovine so pogosto precej višje od povprečnih cen. Zavezanost k trajnostnim izdelkom tako tudi kaže tendenco potrošnikov, da so zanje pripravljeni odšteti več denarja.

Vedenje potrošnikov, gospodarstvo, vloga držav, etika in ozaveščenost o okolju – vse se spreminja v prid trajnostnosti. Pomagajte sooblikovati te spremembe.

Podrobne informacije o Zakonu o potrebni skrbnosti v oskrbovalnih verigah (LkSG) ter popravki napačnih informacij v zvezi z zakonom so na voljo na spletnem mestu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Poleg tega je Agencija za gospodarstvo in razvoj objavila odgovore na celo vrsto vprašanj, vključno z vprašanji glede kazni.

Podjetje TIMOCOM sodi med tista podjetja, ki trajnostnost v ospredje postavljajo vse od svoje ustanovitve in zato, med drugim, stavijo tudi na digitalizacijo. V sistemu pametne logistike so digitalno prikazane iniciacije prevoza, dodelitve prevoza in načrtovanje prevoza. Uporaba borze tovora in funkcije sledenja vam pomaga pri učinkovitem izkoristku ter načrtovanju prevoznih poti. S tem boste prihranili vire in optimizirali svoje procese.

Na preizkušanje brez obveznosti

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Pop-up image - Logistic
Želite postati strokovnjak na področju logistike?

Prejemajte naše novice s področja logistike neposredno v svoj poštni nabiralnik. Bodite med prvimi, ki bodo izvedeli za naše izdelke in posodobitve.

Na začetek